xét tính liên tục của hàm sốBài ghi chép Cách xét tính liên tục của hàm số với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách xét tính liên tục của hàm số.

Bạn đang xem: xét tính liên tục của hàm số

Cách xét tính liên tục của hàm số rất rất hay

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Vấn đề 1: Xét tính liên tiếp của hàm số bên trên một điểm

- Cho hàm số hắn = f(x) sở hữu tập dượt xác lập D và điểm x0 ∈ D. Để xét tính liên tục của hàm số bên trên trên điểm x = x0 tớ thực hiện như sau:

       + Tìm số lượng giới hạn của hàm số hắn = f(x) Lúc x → x0 và tính f(x0)

       + Nếu tồn bên trên Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án thì tớ đối chiếu

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án với f(x0).

Nếu Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án =     f(x0) thì hàm số liên tiếp bên trên x0

Chú ý:

1. Nếu hàm số liên tiếp bên trên x0 thì trước không còn hàm số nên xác lập bên trên điểm tê liệt.

2. Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

3. Hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án liên tiếp bên trên x = x0Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án = k

4. Hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án liên tiếp bên trên điểm x = x0 Lúc và chỉ Lúc Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vấn đề 2: Xét tính liên tiếp của hàm số bên trên một tập

Ta dùng những ấn định lí về tính chất liên tiếp của hàm nhiều thức, lương bổng giác, phân thức hữu tỉ …

Nếu hàm số mang lại bên dưới dạng nhiều công thức thì tớ xét tính liên tiếp bên trên từng khoảng chừng đang được phân tách và bên trên những điểm phân tách của những khoảng chừng tê liệt.

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Xét tính liên tiếp của hàm số sau bên trên x = 3

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

1. Hàm số xác lập bên trên R

Ta sở hữu f(3) = 10/3 và

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số ko liên tiếp bên trên x = 3

2. Ta sở hữu f(3) = 4 và

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số loại gián đoạn bên trên x = 3

Bài 2: Xét tính liên tiếp của những hàm số sau bên trên toàn trục số

1. f(x) = tan2x + cosx

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

1. TXĐ: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên D

2. Điều khiếu nại xác định:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên (1;2) ∪ (2,+∞)

Bài 3: Xét tính liên tiếp của hàm số sau bên trên điểm đã cho thấy

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Ta có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên x = 1

Bài 4: Xét tính liên tiếp của hàm số sau bên trên điểm đã cho thấy

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số ko liên tiếp bên trên điểm x = -1

Quảng cáo

Bài 5: Chọn độ quý hiếm f(0) nhằm những hàm số sau liên tiếp bên trên điểm x = 0

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 6: Xét tính liên tiếp của những hàm số sau bên trên điểm đang được chỉ ra

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số loại gián đoạn bên trên x = -1

Bài 7: Xét tính liên tiếp của những hàm số sau bên trên điểm đang được chỉ ra

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Ta có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên x = 1

B. Bài tập dượt vận dụng

Bài 1: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Kết luận nào là tại đây ko đúng?

A. Hàm số liên tiếp bên trên x =-1

B. Hàm số liên tiếp bên trên x = 1

C. Hàm số liên tiếp bên trên x = -3

D. Hàm số liên tiếp bên trên x = 3

Lời giải:

Đáp án: A

hàm số đang được mang lại ko xác lập bên trên x = - 1 nên ko liên tiếp bên trên điểm tê liệt. Tại những điểm còn sót lại hàm số đều liên tiếp. Đáp án A

Quảng cáo

Bài 2: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Kết luận nào là sau đó là đúng?

A. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = -2

B. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 0

C. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 0,5

D. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 2

Lời giải:

Đáp án: C

Hàm số đang được mang lại ko xác lập bên trên x = 0, x = -2, x = 2 nên ko liên tiếp bên trên những điểm tê liệt. Hàm số liên tiếp bên trên x = 0,5 vì như thế nó nằm trong tập dượt xác lập của hàm phân thức f(x). Đáp án là C

Bài 3: Cho Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án với x ≠ 0. Phải bổ sung cập nhật tăng độ quý hiếm f(0) vì như thế từng nào nhằm hàm số f(x) liên tiếp bên trên x = 0?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên x = 0 Lúc và chỉ khi

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 4: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án. Hàm số f(x) liên tiếp tại:

A. Mọi điểm nằm trong R

B. Mọi điểm trừ x = 0

C. Mọi điểm trừ x = 1

D. Mọi điểm trừ x = 0 và x = 1

Lời giải:

Đáp án: A

Xem thêm: số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là

với x < 1, x≠0 thì Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án liên tiếp bên trên khoảng chừng tê liệt. Do tê liệt f(x) liên tiếp bên trên từng điểm. Đáp án A

Bài 5: Cho Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Phải bổ sung cập nhật tăng độ quý hiếm f(0) độ quý hiếm vì như thế từng nào nhằm hàm số f(x) liên tiếp bên trên R?

A. 0             B. 1            C. √2            D. 2

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Để hàm số liên tiếp bên trên x = 0 thì

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 6: Cho Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Phải bổ sung cập nhật tăng độ quý hiếm f(0)bằng từng nào thì hàm f(x) liên tiếp bên trên R?

A. 5/7             B. 1/7             C. 0             D. -5/7

Lời giải:

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 7: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Kết luận nào là sau đó là sai:

A. Hàm số liên tiếp bên trên x = -2

B. Hàm số liên tiếp bên trên x = 2

C. Hàm số liên tiếp bên trên x = -4

D. Hàm số liên tiếp bên trên x = 4

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 8: Cho Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Phải bổ sung cập nhật tăng độ quý hiếm f(0) vì như thế từng nào thì hàm số f(x) liên tiếp bên trên x = 0?

A. 0            B. 1/2            C. 1/√2            D. 1/(2√2)

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 9: Cho hàm số

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

A. 11            B. 4            C. -1             D. -13

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 10: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án. Kết luận nào là sau đó là đúng?

A. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = -3

B. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 0

C. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 2

D. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 3

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 11: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án. Kết luận nào là sau đó là đúng?

Kết luận nào là tại đây ko đúng?

A. Hàm số liên tiếp bên trên x = -2

B. Hàm số liên tiếp bên trên x = 2

C. Hàm số liên tiếp bên trên x = -1

D. Hàm số liên tiếp bên trên x = 1

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 12: Cho Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án. Kết luận nào là sau đó là đúng?

Phải bổ sung cập nhật độ quý hiếm f(0) vì như thế từng nào nhằm hàm số đang được mang lại liên tiếp bên trên R?

A. -4/7            B. 0            C. 1/7            D. 4/7

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 13: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án. Chọn câu trúng trong số câu sau:

(I) f(x) liên tiếp bên trên x = 2

(II) f(x) loại gián đoạn bên trên x = 2

(III) f(x) liên tiếp bên trên đoạn [-2;2]

A. Chỉ (I) và (III)            B. Chỉ (I)            C. Chỉ (II)            D. Chỉ (II) và (III)

Lời giải:

Đáp án: B

TXĐ: D = (-∞, -2] ∪ [2, +∞). Vậy (III) và (II) sai. Đáp án B

Bài 14: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án. Tìm xác minh trúng trong số xác minh sau:

(I) f(x) loại gián đoạn bên trên x = 1

(II) f(x) liên tiếp bên trên x = 1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

A. Chỉ (I)            B. Chỉ (II)            C. Chỉ (I) và (III)            D. Chỉ (II) và (III)

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Hàm số ko xác lập bên trên x = 1 nên loại gián đoạn bên trên điểm tê liệt. Đáp án C

Bài 15: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án . Tìm xác minh trúng trong số xác minh sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

(II) f(x) liên tiếp bên trên x = –2

(III) f(x) loại gián đoạn bên trên x = –2

A. Chỉ (I) và (III)             B. Chỉ (I) và (II)            C. Chỉ (I)            D. Chỉ (III)

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên x = -2. Đáp án B

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 11 sở hữu nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 2: Tìm m nhằm hàm số liên tục
  • 40 bài bác tập dượt trắc nghiệm Hàm số liên tiếp sở hữu đáp án (phần 1)
  • 40 bài bác tập dượt trắc nghiệm Hàm số liên tiếp sở hữu đáp án (phần 2)
  • 60 bài bác tập dượt trắc nghiệm Giới hạn của hàm số sở hữu đáp án (phần 1)
  • 60 bài bác tập dượt trắc nghiệm Giới hạn của hàm số sở hữu đáp án (phần 2)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


gioi-han.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: tả cảnh sân trường giờ ra chơi