viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn

Hy vọng trải qua nội dung bài viết được công ty chúng tôi share sau đây sẽ hỗ trợ những em thực hiện bài bác Lúc viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn Tin học tập lớp 8 hiệu suất cao và đúng mực nhất. Mời những em bám theo dõi!

Bạn đang xem: viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn

Viết công tác tính chu vi diện tích S hình tròn

Sau đó là cơ hội viết lách công tác tính chu vi và diện tích S hình trụ bám theo ngôn từ Pascal nhằm những em học viên xem thêm và vận dụng khi viết công tác tính diện tích S chu vi hình tròn:

Program chuvihinhtron_dientichhinhtron;

Uses crt;

Var   R: integer ;

        S,C : real;

Const   Pi=3,14;

Begin

   clrser;

Writeln(‘R= ‘); Readln(R);

C:=Pi*2*R;

S:=Pi*R*R;

Writeln(‘Chu vi la C= ‘,C);

Writeln(‘Dien tich la S= ‘,S);

Readln

End.

Viết công tác tính chu vi diện tích S hình trụ C++

Sau đó là khuôn mẫu viết lách công tác tính chu vi và diện tích S hình trụ sở hữu nửa đường kính r bám theo ngôn từ lập trình sẵn C++ nhằm những em bám theo dõi:

#include <stdio.h>

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại gì

#include <conio.h>

#include <math.h>

#define PI 3.14159

int main() {

            int r;

            float chuvi, dientich;

            printf("Nhap ban kinh r:");

            scanf("%d", &r);

            chuvi = 2*PI*r;

            dientich = PI*r*r;

            printf("Chu vi hinh tron la: %f\n", chuvi);

            printf("Dien tich hinh tron la: %f", dientich);

            getch();

}

Viết công tác tính chu vi diện tích S hình trụ C++

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên nhằm download Tin học tập 8: Viết công tác tính chu vi diện tích S hình trụ chuẩn chỉnh nhất file pdf trọn vẹn miễn phí!

Xem thêm: cation m+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6