trọng âm của từ có 2 âm tiết

Đầu tiên, nhằm nắm vững trọng âm nhập giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta cần thiết hiểu: Âm tiết là gì?

Bạn đang xem: trọng âm của từ có 2 âm tiết

Âm tiết nhập giờ đồng hồ Anh là một trong những phần tử kết cấu nên kể từ. Một âm tiết rất có thể chứa chấp nguyên vẹn âm, hoặc chứa chấp cả nguyên vẹn âm và phụ âm đi kèm theo. Một kể từ rất có thể có một hoặc nhiều âm tiết, tạo thành nhịp độ khi phát âm.

Trọng âm giờ đồng hồ Anh là những âm tiết được nhấn mạnh vấn đề, phát âm to lớn và rõ ràng rộng lớn những âm tiết không giống nhập kể từ. Trọng âm được xem là một đường nét khác biệt nhập giờ đồng hồ Anh, gom kể từ và câu khi vạc âm đem ngữ điệu rõ nét. Tại tự điển, trọng âm rớt vào âm tiết nào là thì trước âm tiết ê sẽ sở hữu được vết phẩy.

Ví dụ: Begin /bɪˈɡɪn/: bắt đầu

Đây là một trong những phần cơ phiên bản và cần thiết nhập quy trình học tập vạc âm giờ đồng hồ Anh. Muốn vạc âm chuẩn chỉnh và tương tự như người phiên bản xứ, chúng ta cần phải nhấn trọng âm một cơ hội đúng đắn và đương nhiên ở từng kể từ và câu.

II. Tại sao cần học tập cơ hội tấn công trọng âm?

1. Giúp chúng ta vạc âm chuẩn chỉnh và đem ngữ điệu tự động nhiên

Khi thưa, người phiên bản xứ thông thường nhấn trọng âm cực kỳ đương nhiên. quý khách hàng tiếp tục yêu thích rộng lớn lúc nghe đến một câu hay là 1 kể từ đem ngữ điệu tăng và giảm rộng lớn là ngữ điệu túc tắc đích thị không? Vì thế, thưa đem trọng âm giúp đỡ bạn thưa giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh và ko không giống gì người phiên bản xứ.

2. Giúp chúng ta phân biệt được những kể từ dễ dàng sai lẫn

Trong giờ đồng hồ Anh, đem những kể từ tuy rằng cơ hội viết lách và vạc âm tương đương nhau tuy nhiên lại đem nghĩa không giống nhau. vì sao đó là ở âm tiết được nhấn trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, đem những kể từ đem cơ hội viết lách tương đương nhau tuy nhiên lại đem nghĩa không giống nhau. vì sao đó là ở âm tiết được nhấn trọng âm. 

Vì thế, cầm vững chắc những quy tắc cơ hội tấn công trọng âm giúp đỡ bạn phân biệt những kể từ dễ dàng lầm lẫn. Vấn đề này quan trọng trong những bài bác Listening, vì như thế người đi ra đề rất có thể thể hiện những kể từ vì vậy nhằm đánh giá kiến thức và kỹ năng của doanh nghiệp.

3. Tránh hiểu sai nhập kí thác tiếp

Một kể từ rất có thể đem rất nhiều cách vạc âm và ý nghĩa sâu sắc vì như thế đem cơ hội nhấn trọng âm không giống nhau cho nên việc biết và người sử dụng đúng cách dán ghi lại trọng âm cơ phiên bản giúp đỡ bạn truyền đạt đích thị ý khi tiếp xúc.

Rất nhiều trường hợp “dở khóc dở cười" xẩy ra khi nhấn sai trọng âm và chắc hẳn rằng, chúng ta không thích rớt vào tình cảnh ê cần ko nào? Cùng nằm trong lòng 15 quy tắc tấn công trọng âm tại đây nhằm thưa giờ đồng hồ Anh ‘chuẩn từng cen-ti-mét’ nhé!

null

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TRỌNG ÂM ÔN THI trung học phổ thông QUỐC GIA

=> BÍ KÍP ĐÁNH TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH CHUẨN 100%

III. Các quy tắc trọng âm cơ phiên bản nhập giờ đồng hồ Anh

1. Cách tấn công trọng âm của từ có 2 âm tiết

Quy tắc 1: Động kể từ đem 2 âm tiết => nhấn âm hoặc trọng âm thông thường rớt vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: 

 • begin /bɪˈɡɪn/
 • forgive /fəˈɡɪv/
 • invite /ɪnˈvaɪt/
 • agree /əˈɡriː/

Một số tình huống nước ngoài lệ: 

 • answer /ˈɑːn.sər/
 • enter /ˈen.tər/ 
 • happen /ˈhæp.ən/
 • offer /ˈɒf.ər/ 
 • open /ˈəʊ.pən/
 • visit /ˈvɪz.ɪt/

Quy tắc 2: Danh kể từ đem 2 âm tiết => nhấn âm hoặc trọng âm thông thường rớt vào âm tiết loại 1.

Ví dụ: 

 • father /ˈfɑː.ðər/
 • table /ˈteɪ.bəl/
 • sister /ˈsɪs.tər/
 • office /ˈɒf.ɪs/
 • mountain /ˈmaʊn.tɪn/

Một số tình huống nước ngoài lệ đem trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, khách sạn /həʊˈtel/,...

Chú ý: Một số kể từ 2 âm tiết sẽ sở hữu được trọng âm không giống nhau tùy nằm trong nhập kể từ loại.

Ví dụ: Record, desert sẽ sở hữu được trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất nếu như trong trường hợp là danh từ: 

 • record (n) /ˈrek.ɔːd/ ≠  record (v) /rɪˈkɔːd/
 • desert (n) /ˈdez.ət/ ≠ desert (v) /dɪˈzɜːt/

Quy tắc 3: Tính kể từ đem 2 âm tiết => nhấn âm hoặc trọng âm thông thường rớt vào âm tiết loại 1.

Ví dụ: 

 • happy /ˈhæp.i/
 • busy /ˈbɪz.i/ 
 • careful /ˈkeə.fəl/ 
 • lucky /ˈlʌk.i/
 • healthy /ˈhel.θi/

Một số tình huống nước ngoài lệ: 

 • alone /əˈləʊn/
 • amazed /əˈmeɪzd/

Quy tắc 4: Các kể từ 2 âm tiết chính thức vị A thì trọng âm nhấn nhập âm tiết thứ hai.

Ví dụ: 

 • about /əˈbaʊt/
 • above /əˈbʌv/
 • again /əˈɡen/
 • alone /əˈləʊn/
 • alike /əˈlaɪk/
 • ago /əˈɡəʊ/

null

2. Cách tấn công trọng âm của kể từ đem 3 âm tiết

Quy tắc 5: Động kể từ đem 3 âm tiết, nhập ê âm tiết loại 3 là nguyên vẹn âm cụt và kết đốc vị 1 phụ âm => trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: 

 • encounter /iŋ’kauntə/
 • determined /dɪˈtɜː.mɪnd/,...

Quy tắc 6: Động kể từ đem 3 âm tiết, nhập ê âm tiết loại 3 là nguyên vẹn âm song hoặc kết đốc vị 2 phụ âm trở lên trên => trọng âm rớt vào âm tiết loại 1.

Ví dụ: 

 • exercise /ˈek.sə.saɪz/
 • compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/,...

Quy tắc 7: Danh kể từ đem 3 âm tiết, nếu như âm tiết thứ hai đem chứa chấp âm /ə/ hoặc /i/ => trọng âm rớt vào âm tiết loại 1.

Ví dụ: 

 • paradise /ˈpærədaɪs/
 • pharmacy /ˈfɑːrməsi/
 • controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/
 • holiday /ˈhɑːlədei/
 • resident /ˈrezɪdənt/…

Quy tắc 8: Danh kể từ đem 3 âm tiết, nếu như âm tiết loại một là /ə/ hoặc /i/ hoặc đem âm tiết thứ hai chứa chấp nguyên vẹn âm nhiều năm / nguyên vẹn âm song => trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai. 

Ví dụ: 

 • computer /kəmˈpjuːtər/
 • potato /pəˈteɪtoʊ/
 • banana /bəˈnænə/
 • disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

Quy tắc 9: Tính kể từ đem 3 âm tiết, nếu như âm tiết loại một là /ə/ hoặc /i/ => trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

 • familiar /fəˈmɪl.i.ər/
 • considerate /kənˈsɪd.ər.ət/,…

Quy tắc 10: Tính kể từ đem 3 âm tiết, nếu như âm tiết 3 là nguyên vẹn âm cụt và âm tiết thứ hai là nguyên vẹn âm nhiều năm => trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: 

 • enormous /ɪˈnɔːməs/
 • annoying /əˈnɔɪɪŋ/,...

null

3. Quy tắc tấn công trọng âm quánh biệt

Quy tắc 11: Trọng âm rớt vào chủ yếu những âm tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.

Ví dụ: 

 • event /ɪˈvent/
 • contract /kənˈtrækt/
 • protest /prəˈtest/
 • persist /pəˈsɪst/
 • maintain /meɪnˈteɪn/
 • herself /hɜːˈself/
 • occur /əˈkɜːr/

Quy tắc 12: Các kể từ tận nằm trong vị những đuôi: how, what, where,…. => trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại 1.

Ví dụ: 

 • anywhere/ˈen.i.weər/
 • somehow /ˈsʌm.haʊ/
 • somewhere/ˈsʌm.weər/

Quy tắc 13: Các kể từ tận nằm trong vị những đuôi: – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum => trọng âm rớt vào âm tiết ngay lập tức trước nó.

Ví dụ: 

 • decision /dɪˈsɪʒ.ən/
 • attraction /əˈtræk.ʃən/
 • librarian /laɪˈbreə.ri.ən/
 • experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/
 • society /səˈsaɪ.ə.ti/
 • patient /ˈpeɪ.ʃənt/
 • popular /ˈpɒp.jə.lər/
 • biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/
 • Một số tình huống nước ngoài lệ:
 • lunatic /ˈluː.nə.tɪk/
 • arabic /ˈær.ə.bɪk/
 • politics /ˈpɒl.ə.tɪks/
 • arithmetic /əˈrɪθ.mə.tɪk/

Quy tắc 14: Các kể từ tận nằm trong vị những đuôi: – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy nếu như 2 âm tiết => trọng âm nhấn nhập âm tiết loại 1. Nếu kể từ đem kể từ 3 âm tiết trở lên trên thì trọng âm nhấn nhập âm tiết loại 3 từ thời điểm cuối lên.

Ví dụ: 

 • communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/
 • regulate /ˈreɡ.jə.leɪt/
 • classmate /ˈklɑːs.meɪt/
 • technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/
 • emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/
 • certainty /ˈsɜː.tən.ti/
 • biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/
 • photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/

Một số tình huống nước ngoài lệ: accuracy /ˈæk.jə.rə.si/,…

Quy tắc 15: Các kể từ tận nằm trong vị những đuôi: – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain, -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self => trọng âm nhấn ở chủ yếu những đuôi này.

Ví dụ: 

 • lemonade /ˌlem.əˈneɪd/
 • Chinese /tʃaɪˈniːz/
 • pioneer /ˌpaɪəˈnɪər/
 • kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/
 • typhoon /taɪˈfuːn/
 • whenever /wenˈev.ər/
 • environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/,…

Một số tình huống nước ngoài lệ: 

 • coffee /ˈkɒf.i/
 • committee /kəˈmɪt.i/

null

Quy tắc 16: Các kể từ chỉ con số đem đuôi -teen thì nhấn trọng âm nhập -teen, đuôi -ty thì trọng âm rớt vào âm tiết phía đằng trước nó.

Ví dụ: 

 • thirteen /θɜːˈtiːn/
 • fourteen /ˌfɔːˈtiːn/
 • twenty /ˈtwen.ti/
 • thirty /ˈθɜː.ti/
 • fifty /ˈfɪf.ti/

Quy tắc 17: Một số chi phí tố và hậu tố ko đem trọng âm, nó ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc.

Ví dụ: 

 • important /ɪmˈpɔː.tənt/ ⟹ unimportant /ˌʌn.ɪmˈpɔː.tənt/
 • perfect /ˈpɜː.felt/ ⟹ imperfect /ɪmˈpɜː.felt/
 • appear /əˈpɪər/ ⟹ disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/
 • crowded /ˈkraʊ.dɪd/ ⟹ overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/
 • beauty /ˈbjuː.ti/ ⟹ beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/
 • teach /tiːtʃ/ ⟹  teacher /ˈtiː.tʃər/

Một số tình huống nước ngoài lệ: 

statement  /ˈsteɪt.mənt/ - understatement /ˌʌn.dəˈsteɪt.mənt/,...

Hậu tố ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc:

Ví dụ: 

 • ‘beauty ⟹ ’beautiful
 • ‘lucky ⟹ luckiness
 • ‘teach ⟹ ’teacher
 •  at’tract ⟹ at’tractive,…

Quy tắc 18: Động kể từ ghép => trọng âm là trọng âm của kể từ thứ hai.

Ví dụ: 

 • become /bɪˈkʌm/
 • understand /ˌʌn.dəˈstænd/
 • overflow /ˌəʊ.vəˈfləʊ/,…

Quy tắc 19: Danh kể từ ghép => trọng âm rớt vào âm tiết loại 1.

Ví dụ:  

 • doorman /ˈdɔːrmən/
 • typewriter /ˈtaɪpraɪtər/
 • greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/

Quy tắc 20: Trọng âm ko rớt vào những âm yếu hèn như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: 

 • computer /kəmˈpjuːtər/
 • occur /əˈkɜːr/,...

Xem thêm: 

=> TỔNG HỢP 15 QUY TẮC BẤT BẠI NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

=> 13 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

IV. Video tự động học tập cơ hội tấn công trọng âm giờ đồng hồ Anh

13 BÍ KÍP tấn công TRỌNG ÂM giờ đồng hồ Anh easy như 1 trò đùa (Phần 1)

13 BÍ KÍP tấn công TRỌNG ÂM giờ đồng hồ Anh easy như 1 trò đùa (Phần 2)

13 BÍ KÍP tấn công TRỌNG ÂM giờ đồng hồ Anh easy như 1 trò đùa (Phần 3)

V. Trọng âm và ngữ điệu nhập lời nói giờ đồng hồ Anh

Với 1 kể từ giờ đồng hồ Anh thì tất cả chúng ta quan hoài và tấn công trọng âm của từ ê. Còn nhập tiếp xúc, với 1 câu giờ đồng hồ Anh thì tất cả chúng ta lại quan hoài cho tới "trọng âm" của câu, hoặc hay còn gọi là ngữ điệu nhập giờ đồng hồ Anh. Mỗi câu sẽ sở hữu được ngữ điệu riêng rẽ thể hiện nay ý nghĩa sâu sắc và xúc cảm của những người thưa.

Ví dụ:

 • I’m (nhấn mạnh) in the living room. (Tôi chứ không cần cần một ai không giống đang được ở nhập lớp)
 • I’m in the living room (nhấn mạnh). (Tôi đang được ở nhập lớp học tập chứ không cần cần bất kể điểm nào là khác)

Trong một lời nói, đa số bao hàm 2 loại là: Từ thuộc sở hữu mặt mày nội dung (content words) và Từ thuộc sở hữu mặt mày cấu trúc (structure words). Theo ê, khi tiếp xúc nhằm ngữ điệu nhập giờ đồng hồ Anh được đương nhiên, tất cả chúng ta thông thường nhấn nhập những kể từ thuộc sở hữu mặt mày nội dung, vị đó là những kể từ cần thiết và đem ý chủ yếu của câu.

1. Từ thuộc sở hữu mặt mày nội dung chủ yếu - cần thiết nhấn 

 • Động kể từ chính: sell, give, employ, talking, listening,...
 • Danh từ: table, book, music, xế hộp, chair,...
 • Tính từ: tall, bad, handsome, big, clever,...
 • Trạng từ: Hardly, fastly, often, never, quickly,...
 • Trợ động kể từ (dạng phủ định): Don’t, can’t, isn’t, aren’t,...
 • Đại kể từ chỉ định: Those, these, this, that,...
 • Từ nhằm hỏi: What, Which, Where, When, Who,...

2. Từ thuộc sở hữu mặt mày cấu hình ko cần thiết nhấn

 • Đại từ: he, she, I,...
 • Giới  từ: in, on, at, into,...
 • Mạo từ: a, an, the
 • Từ nối: but, because, and,...
 • Trợ động từ: can, should, must,...
 • Động kể từ ‘to be’: am, is, were, was

Xem thêm: tả quyển sách tiếng việt lớp 5 tập 2

Xem thêm:

=> Phương pháp xác đinh trọng âm nhập giờ đồng hồ Anh

=> TỔNG HỢP 15 QUY TẮC BẤT BẠI NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

VI. Bài tập dượt về quy tắc tấn công trọng âm

Bài 1. Chọn kể từ đem trọng âm giờ đồng hồ Anh không giống với những kể từ còn lại

 1. A. darkness        B. warmth        C. market        D. remark
 2. A. begin        B. comfort        C. apply        D. suggest
 3. A. direct        B. idea        C. suppose        D. figure
 4. A. revise        B. amount        C. village        D. desire
 5. A. standard        B. happen        C. handsome        D. destroy
 6. A. scholarship        B.  negative        C. develop        D. purposeful
 7. A. ability        B. acceptable        C. education        D. hilarious
 8. A. document        B. comedian        C. perspective        D. location
 9. A. provide        B. product        C. promote        D. profess
 10. A. different        B. regular        C. achieving        D. property

Đáp án:

1. D - Đáp án D đem trọng âm số 2, những kể từ không giống đem trọng âm loại 1

2. B - Đáp án B đem trọng âm số 1, còn sót lại những kể từ trọng âm loại 2

3. D - Đáp án D đem trọng âm số 1, còn sót lại những kể từ trọng âm loại 2

4. C - Đáp án C đem trọng âm số 1, còn sót lại những kể từ trọng âm loại 2

5. D -  Đáp án D đem trọng âm số 2, những kể từ không giống đem trọng âm loại 1

6. C - Đáp án C đem trọng âm số 2, những kể từ không giống đem trọng âm loại 1

7. C - Đáp án C đem trọng âm số 3, những kể từ không giống đem trọng âm loại 2

8. A -  Đáp án A đem trọng âm số 1, còn sót lại những kể từ trọng âm loại 2

9. B - Đáp án B đem trọng âm số 1, còn sót lại những kể từ trọng âm loại 2

10. C - Đáp án C đem trọng âm số 2, những kể từ không giống đem trọng âm loại 1

Bài 2. Chọn kể từ đem cơ hội tấn công trọng âm hoặc cơ hội nhấn âm đúng

1. A. representative     B. ‘Representative     C. repre’sentative      D. Represen’tative

2. A. per’mission     B. ‘permission     C. permission      D. Per’mission

3. A. impossible     B. ‘impossible     C. im’possible      D. impos’sible

4. A. ‘Unexpected     B. unex’pected     C. unexpected      D. Unexpec’ted

5. A. uni’versity     B. ’university      C. univer’sity      D. u’niversity

6. A. dictio’nary     B. dic’tionary     C. ’dictionary      D. dictiona’ry

7. A. ‘understand     B. un’derstand     C. und’erstand      D. Under’stand

8. A. e’quipment     B. equip’ment     C. ‘equipment      D. Equi’pment

9. A. en’vironment     B. environment     C. envi’ronment      D. environ’ment

10. A. ’international     B. in’ternational     C. internatio’nal      D. inter’national

11. A. ‘flamingo     B. fla’mingo     C. flam’ingo      D. flamin’go

12. A. ’dragonfly     B. d’ragonfly     C. dra’gonfly      D. dragon’fly

13. A. ’architecture     B. ar’chitecture     C. archi’tecture     D. architec’ture

14. A. ‘Geography     B. Geogra’phy     C. Ge’ography      D. Geo’graphy

15. A. ’Agriculture     B. Ag’riculture     C. Agri’culture      D. Agricul’ture

16. A. ‘traditional     B. tra’ditional     C. tradi’tional      D. traditio’nal

17. A. ’pomegranate     B. po’megranate     C. pome’granate      D. pomegra’nate

18. A. ’watermelon     B. wa’termelon     C. water’melon      D. waterme’lon

19. A. ’accountant     B. ac’countant     C. acco’untant      D. accoun’tant

20. A. ’photographer     B. pho’tographer     C. photo’grapher      D. photogra’pher

Đáp án: 

1.C,    2.A,    3.C,     4.B,     5.A,     6.C,     7.D,    8.A,     9.A,   10.D

11. B,    12. A,     13. A,     14. C,    15. A,    16. B,     17. A,    18. A,    19. B,   20.B

Bài 3: Đánh trọng âm cho những kể từ sau:

1. Company

2. Government

3. Information

4. Research

5. Education

6. Honest

7. Dictionary

8. Decoration

9. Aerobics

10. Swallow

Đáp án:

1. Company /'kʌmpəni/: doanh nghiệp, trọng âm rớt vào âm tiết loại 1

2. Government /ˈgʌvərmənt/: cơ quan chính phủ, trọng âm rớt vào âm tiết loại 1

3. Information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/: vấn đề, trọng âm rớt vào âm tiết loại 3

4. Research /riˈsɜrʧ/: phân tích, trọng âm rớt vào âm tiết loại 2

5. Education /ɛʤəˈkeɪʃən/: dạy dỗ, trọng âm rớt vào âm tiết loại 3

6. Honest/ˈɑːnɪst/: trung thực, trọng âm rớt vào âm tiết loại 1

7. Dictionary /ˈdɪkʃəneri/: kể từ điển, trọng âm rớt vào âm tiết loại 1

8. Decoration /ˌdekəˈreɪʃn/: đồ trang trí, trọng âm rớt vào âm tiết loại 3

9. Aerobics /eəˈrəʊbɪks/: thể dục thể thao nhịp điệu, trọng âm rớt vào âm tiết loại 2

10. Swallow /ˈswɒləʊ/ chim én, trọng âm rớt vào âm tiết loại 1

Trên đó là các cơ hội tấn công trọng âm giờ đồng hồ Anh giản dị và dễ dàng ghi nhớ nhất kỳ vọng qua quýt nội dung bài viết chúng ta vẫn cầm được sơ lược và vận dụng đảm bảo chất lượng khi tiếp xúc giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, trọng âm vẫn tồn tại tương đối nhiều kể từ vựng không áp theo quy tắc, hãy học tập tăng nhiều kể từ mới mẻ giờ đồng hồ Anh nhằm update tăng kiến thức và kỹ năng trọng âm chúng ta nhé! Nếu mình thích đánh giá trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh thời điểm hiện tại của tôi, hãy ĐK test online miễn phí nằm trong giáo viên chuẩn chỉnh quốc tế bên trên Langmaster nhé!

Xem thêm: soạn văn 7 bài quan hệ từ