[Hệ thống] Phu thê

1. Điều kiện kết hôn:

– Hai người chơi khác giới tổ đội và cùng ở một màn hình.
– Đẳng cấp hai bên ≥20
– Hai bên đều chưa kết hôn.
– Hai bên cần đếu chỗ Sứ Giả Kết Hôn để xin kết hôn.

2. Kết hôn thế nào:

– Người chơi Nghịch Thiên Xã kết hôn tại NPC Sứ Giả Kết Hôn tại Đại Lý hoặc Ngọc Môn Quan.
– Người chơi Phục Hưng Minh có thể kết hôn tại NPC Sứ Giả Kết Hôn tại Tuyền Châu Thành hoặc Hàng Châu.
Đội trưởng bấm “Chúng ta muốn kết hôn, mời Nguyệt Lão chứng hôn cho chúng ta”, hai bên đồng ý kết hôn là thành công.

3. Lợi ích của kết hôn:

– Có danh hiệu kết hôn.
– Kết hôn có thể tăng cao nhất 5% kinh nghiệm tổ đội.
– Giữa vợ chồng có thể đến bên đối phương bất cứ lúc nào, có hiệu lực trong minh hội của mình.

4. Ly hôn thế nào:

Nếu duyên phận vợ chồng đã cạn, có thể thỏa thuận ly hôn hoặc ép li hôn.

Theo Võ Lâm tàng thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *