[Hệ thống] Sư đồ

1. Điều kiện bái sư:

– Đẳng cấp sư phụ phải ≥60, đẳng cấp đồ đệ phải lớn hơn 10, nhỏ hơn 60.
– Hai bên có thể là quan hệ kết nghĩa, kết hôn, kết giao, hảo hữu.
– Hai bên phải ở cùng một phe.

2. Quá trình bái sư:

– Sư phụ là đội trưởng, tiến hành nghi thức bái sư với đồ đệ.
– Sư vụ và đồ đệ tổ đội đến “Sư Đồ Sứ Giả”, nhân vật nhận đồ đệ chọn “Tăng đẳng cấp sư đức”, trở thành sư phụ.
– Sư phụ chọn “Ta dẫn đồ đê đến cử hành nghi thức bái sư”, đồ đệ đồng ý bái sư là hai bên trở thành quan hệ sư đồ.

3. Điều kiện sư phụ thu nhận đồ đệ:

– Đẳng cấp sư phụ đạt đến 60.
– Lần đầu thu nạp đồ đệ có số lượng lớn nhất là 5 người, mỗi lần tăng 10 cấp được thêm 5 người nữa.
– Trong vòng 24 tiếng sau khi khai trừ đồ đệ, chỗ của đồ đệ này không thể thu nạp đồ đệ khác.
– Trong vòng 3 ngày từ khi đồ đệ chủ động giải trừ quan hệ sư đồ, đồ đệ này không thể bái sư.

4. Giải thưởng bái sư thu đồ:

– Sư phụ thông qua điểm hóa đồ đệ nhận được giải thưởng thanh vọng.
– Đồ đệ mỗi lần thăng 1 cấp đều mang đến cho sư phụ kinh nghiệm và lịch luyện.
– Đồ đệ xuất sư có thể mang đến cho sư phụ kinh nghiệm.
– Đồ đệ nạp tiền, sư phụ có thể giành được 5%.
– Đồ đệ xuất sư có thể giành được kinh nghiệm lớn.

Theo Võ Lâm tàng thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *