[Hệ thống] Bang phái

1. Tạo bang phái:
Người chơi cấp 25 trở lên, có thể lựa chọn “Thành lập bang phái” ở “Bang Phái tiếp dẫn sử”, tiêu hao 500.000 vàng thành lập bang phái.

2. Điều kiện mở bang phái:
– Đẳng cấp nhân vật cần đạt đến cấp 25 trở lên.
– Cần tổ đội 5 nhân vật (mỗi người cần đạt cấp 25)
– Tất cả người chơi tổ đội chưa từng tham gia bang phái nào.
– Trong game không có bang phái trùng tên.
– Cần tiêu hao 500.000 vàng trong game.

3. Làm thế nào gia nhập bang phái:
Mọi người chơi có thể lựa chọn “Bảng bang phái bản minh” tại “Bang Phái Tiếp Dẫn Sử”, lựa chọn bang phái muốn gia nhập xin gia nhập là được.

Theo Võ Lâm tàng thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *