tính giá trị biểu thức lớp 5

Bài luyện Tính độ quý hiếm biểu thức nâng lên lớp 5

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 5

Bài luyện Toán tính độ quý hiếm biểu thức nâng lên lớp 5 bao hàm những bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức trong những đề thi đua học viên xuất sắc lớp 5 với đáp án tất nhiên. Các bài xích luyện tiếp sau đây hùn những em học viên ôn luyện với cách thức bài xích hiệu suất cao nhất về dạng bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức ôn thi đua học viên xuất sắc, luyện thi đua Violympic đạt thành phẩm cao.

1. Cách giải dạng Toán Tính độ quý hiếm biểu thức

1. Biểu thức không tồn tại vệt ngoặc đơn chỉ mất luật lệ nằm trong và luật lệ trừ (hoặc chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ chia) thì tao tiến hành những luật lệ tính theo dõi trật tự kể từ ngược quý phái nên.

Ví dụ: 542 + 123 - 79 482 x 2 : 4

= 665 - 79 = 964 : 4

= 586 = 241

2. Biểu thức không tồn tại vệt ngoặc đơn, với những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tao tiến hành những luật lệ tính nhân, phân tách trước rồi tiến hành những luật lệ tính nằm trong trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 x 2

= 9 - 8

= 1

3. Biểu thức với vệt ngoặc đơn thì tao tiến hành những luật lệ tính nhập ngoặc đơn trước, những luật lệ tính ngoài vệt ngoặc đơn sau

Ví dụ: 25 x (63 : 3 + 24 x 5)

= 25 x (21 + 120)

=25 x 141

=3525

2. Bài luyện nâng lên Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 5 với đáp án

Bài 1. a)Tính nhanh: \frac{4678 \times 4679+4680 \times 31+4648}{4680 \times 4679-4678 \times 4679}

b) Cho sản phẩm tính: 492 : 4 x 123 x 2 + 13 : 3

Hãy thêm thắt vệt ngoặc đơn nhập sản phẩm tính cơ sao mang đến thành phẩm là số bất ngờ nhỏ nhất?

(Đề Vòng 1 - PGD Quảng Trạch, Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

a) Tính nhanh:

\frac{4678 \times 4679+4680 \times 31+4648}{4680 \times 4679-4678 \times 4679}

\begin{aligned}
&=\frac{4678 \times 4679+(4679+1) \times 31+4648}{4679 \times(4680-4678)} \\
&=\frac{4678 \times 4679+4679 \times 31+31+4648}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4678 \times 4679+4679 \times 31+4679}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4679 \times(4678+31+1)}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4679 \times 4710}{4679 \times 2}=\frac{4710}{2}=2355
\end{aligned}

b) Cho sản phẩm tính: 492 : 4 x 123 x 2 + 13 : 3

Vậy để sở hữu thành phẩm nhỏ nhất tao nên người sử dụng luật lệ phân tách, tao có: 492 (4 x 123) x (2 + 13) : 3

= 492 : 492 x 15 : 3

= 1 x 5 = 5

Bài 2. Viết những tổng sau kết quả của nhì quá số:

a) 242 + 286 + 66

b) 6767 + 5555 + 7878

(Đề Vòng 2 - PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

Viết những tổng sau kết quả của nhì quá số:

a) 242 + 286 + 66

= 11 x 22 + 11 x 26 + 11 x 6

= 11 x (22 + 26 + 6)

= 11 x 54

b) 6767 + 5555 + 7878

= 67 x 101 + 55 x 101 + 78 x 101

= 101 x (67 + 55 + 78)

= 101 x 200

Bài 3. Tính nhanh:

a) 50 x 24,5 + 49 x 24,5 + 24,5

b) \frac{7 \times  5 \times  12}{15 \times  8 \times  49}

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

Tính nhanh:

a) 50 x 24,5 + 49 x 24,5 + 24,5

= 24,5 x ( 50 + 49 + 1)

= 24,5 x 100 = 2450

b)

\begin{aligned}
&=\frac{1 \times  1 \times  3}{3 \times  2 \times  7} \\
&=\frac{1}{14}
\end{aligned}

Bài 4. Cho biểu thức : A = (60 x 2 + 120 ) : 4

B = (30 x 4 + 120 ) : 8

Không tính độ quý hiếm tuy nhiên độ quý hiếm của biểu thức nào là to hơn, vì thế sao?

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 1999 - 2000)

Giải

Cho biểu thức : A = ( 60 x 2 + 120 ) : 4

B = ( 30 x 4 + 120 ) : 8

Vì: 60 x 2 = 30 x 4 nên số bị phân tách của nhì biểu thức vì chưng nhau; số phân tách 4 < 8 vì thế A > B.

Bài 5. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) bằng phẳng 2 cách: ( 27,8 + 16,4 ) x 5

b) bằng phẳng cơ hội nhanh chóng nhất: (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11 x 9 – 900 x 0,1- 9)

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 1999 - 2000)

Giải

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) bằng phẳng nhì cách:

Cách 1: (27,8 + 16,4 ) x 5

= 44,2 x 5

= 221

= 221

Cách 2: (27,8 + 16,4 ) x 5

= 27,8 x 5 + 16,4 x 5

= 139 + 82

= 221

b) bằng phẳng cơ hội nhanh chóng nhất:

(792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11 x 9 – 900 x 0,1- 9)

= 792,81 x ( 0,25 + 0,75) x ( 99 – 90 - 9)

= 792,81 x 1 x 0 = 0

Bài 6. a) Tính độ quý hiếm biểu thức: 0,86 x 4,21 + ( 5,79 : 10 ) x 0,86 – 3,8

b) Tính nhanh: (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x ( 0,2 – 2 : 10) x 2001

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 2000 - 2001)

Giải

a) Tính độ quý hiếm biểu thức:

0,86 x 4,21 + (57,9 : 10 ) x 0,86 – 3,8

= 0,86 x 4,21 + 5,79 x 0,86 – 3,8

= 0,86 x (4,21 + 5,79) – 3,8

= 0,86 x 10 – 3,8

= 8,6 – 3,8 = 4,8

b) Tính nhanh:

Xem thêm: cation m+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6

(156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x (0,2 – 2 : 10) x 2001

= (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x (0,2 – 0,2) x 2001

= (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x 0 x 2001

= 0 ( Tích với 3 quá số với cùng một quá số vì chưng 0 nên tích vì chưng 0)

Bài 7.

Câu 1: Tính thành phẩm rồi rút gọn gàng.

\text { a) } \frac{5}{6}-\frac{3}{4}

\text { b) } \frac{4}{7}: \frac{2}{3}

Câu 2: Tính độ quý hiếm biểu thức.

a) \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right):\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)

b) \left(100-\frac{2}{5}\right): \frac{4}{7}

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 2000- 2001)

Giải

Câu 1: Tính thành phẩm rồi rút gọn gàng.

\text { a) } \frac{5}{6}-\frac{3}{4}

\begin{aligned}
&=\frac{20}{24}-\frac{18}{24} \\
&=\frac{2}{24}=\frac{1}{12}
\end{aligned}

\text { b) } \frac{4}{7}: \frac{2}{3}

\begin{aligned}
&=\frac{4}{7} \times \frac{3}{2} \\
&=\frac{12}{14}=\frac{6}{7}
\end{aligned}

Câu 2: Tính độ quý hiếm biểu thức.

a) \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right):\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)

\begin{aligned}
&=\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{5}\right): \frac{1}{12} \\
&=\frac{11}{30}: \frac{1}{12} \\
&=\frac{11}{30} \mathbf{x} \frac{12}{1}=\frac{22}{5}=4 \frac{2}{5}
\end{aligned}

b) \left(100-\frac{2}{5}\right): \frac{4}{7}

\begin{aligned}
&=\left(\frac{2500}{25}-\frac{2}{25}\right): \frac{4}{7} \\
&=\frac{2498}{25}: \frac{4}{7} \\
&=\frac{2498 \times 7}{25 \times 4}=\frac{17486}{100}=174,86
\end{aligned}

Bài 8. Thực hiện tại tính độ quý hiếm biểu thức: 88 – 24 : 0,3 – ( 4,08 + trăng tròn,4 : 5 ) : 1,02

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 2001 - 2002)

Giải

Thực hiện tại tính độ quý hiếm biểu thức:

88 – 24 : 0,3 – ( 4,08 + trăng tròn,4 : 5 ) : 1,02

= 88 – 80 – ( 4,08 + 4,08 ) : 1,02

= 8 – 8,16 : 1,02

= 8 – 8 = 0

Bài 9. Với 4 chữ số 2 và những luật lệ tính hãy lập những sản phẩm tính với thành phẩm theo lần lượt là:

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 2001- 2002)

Giải

Ta có: (2 + 2) – (2+ 2) = 0

(2 + 2) : (2+ 2) = 1

( 2: 2) +( 2: 2 ) = 2

(2 x 2) – ( 2: 2) = 3

2 x 2 x 2 : 2 = 4

(2 x 2) + (2 : 2) = 5

2 x 2 x 2 - 2 = 6

(2 x 2 ) + (2 x 2) = 8

22 : 2 – 2 = 9

2 x 2 x 2 + 2 = 10

Bài 10. a) Tính độ quý hiếm biểu thức sau rồi kiểm tra độ quý hiếm cơ phân tách không còn mang đến những số nào là trong những số sau đây: 2; 3; 5.

(120 x 4 – 25 x 4) : (36 : 18)

b) Tính nhanh: \mathrm{M}=\frac{88986 \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325}

(Đề PGD Quảng Trạch, Quảng Bình năm học tập 2002- 2003)

Giải

a) ( 120 x 4 – 25 x 4 ) : (36 : 18)

= 4 x ( 120 - 25) : 2

= 4 x 95 : 2 = 380 : 2 = 190

190 phân tách không còn mang đến 2 và 5 ko phân tách không còn mang đến 3

b) Tính nhanh:

\mathrm{M}=\frac{88986 \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325}

\begin{aligned}
&M=\frac{(88985+1) \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325} \\
&M=\frac{88985 \times 2003+2003-678}{88985 \times 2003+1325} \\
&M=\frac{88985 \times 2003+1325}{88985 \times 2003+1325}=1
\end{aligned}

3. Bài luyện tự động luyện Tính độ quý hiếm biểu thức Toán lớp 5

Bài 1: Tính:

a. 70 - 49 : 7 + 3 x 6

b. 4375 x 15 + 489 x 72

c. (25915 + 3550 : 25) : 71

d. 14 x 10 x 32 : (300 + 20)

Bài 2: Tính:

a) (85,05 : 27 + 850,5) x 43 - 150,97

b) 0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9

Bài 3: Viết sản phẩm số với thành phẩm vì chưng 100:

a) Với 5 chữ số 1.

b) Với 5 chữ số 5.

Bài 4: Cho sản phẩm tính: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. Hãy thêm thắt vệt ngoặc đơn nhập sản phẩm tính cơ sao cho:

a) Kết ngược là nhỏ nhất với thể?

b) Kết ngược là lớn số 1 với thể?

Bài 5: Hãy điền thêm thắt vệt ngoặc đơn nhập biểu thức sau:

A = 100 - 4 x trăng tròn - 15 + 25 : 5

a) Sao mang đến A đạt độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm lớn số 1 là bao nhiêu?

b) Sao mang đến A đạt độ quý hiếm nhỏ nhất và độ quý hiếm nhỏ nhất này đó là bao nhiêu?

Bài 6: Tìm độ quý hiếm số bất ngờ của a nhằm biểu thức sau có mức giá trị nhỏ nhất , độ quý hiếm nhỏ nhất này đó là bao nhiêu?

A = (a - 30) x (a - 29) x …x (a - 1)

Bài 7: Tìm độ quý hiếm của số bất ngờ a nhằm biểu thức sau có mức giá trị lớn số 1, độ quý hiếm lớn số 1 này đó là bao nhiêu?

A = 2006 + 720 : (a - 6)

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức m x 2 + n x 2 + p x 2, biết:

a) m = 2006, n = 2007, p = 2008

b) m + n + p = 2009

Bài 9: Tính độ quý hiếm của biểu thức M, với a = 119 và b = 0, biết:

M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a - b x 2005)

Bài 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 5

Các bài xích luyện về đề chính tính độ quý hiếm biểu thức khác:

  • Cách giải bài xích Toán tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức
  • Bồi chăm sóc học viên xuất sắc môn Toán lớp 5: Biểu thức và luật lệ tính tương quan cho tới tính độ quý hiếm biểu thức

Bài luyện Toán tính độ quý hiếm biểu thức thi đua học viên xuất sắc lớp 5 là dạng Toán nâng lên nhập công tác phạm vi Toán nâng lên lớp 5 với những dạng bài xích luyện và đáp án cụ thể tất nhiên cho những em học viên lớp 4, lớp 5 gia tăng kỹ năng và kiến thức, không ngừng mở rộng những dạng Toán kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Hi vọng đó là tư liệu hữu ích cho những em học viên ôn thi đua học viên xuất sắc, ôn thi đua nhập lớp 6 hiệu suất cao. Chúc những em học tập chất lượng.

Xem thêm: vùng gò đồi trước núi của bắc trung bộ có thế mạnh về