tiếng anh lớp 6 unit 1 my new school

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 1 my new school

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

(Loud knock)

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice lớn meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go lớn the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects lớn study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let mạ put on my uniform. Then we can go.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

(Tiếng gõ lớn)

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. quý khách vẫn sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một ít.

Vy: Ồ, đó là Duy, các bạn mới nhất của tôi.

Phong: Chào Duy. Rất vui mừng được bắt gặp các bạn.

Duy: Chào Phong. Mình sinh sống mới đây, và tất cả chúng ta học tập nằm trong trường!

Phong: Tuyệt. Hmm, cặp sách của người tiêu dùng nom nặng nề nhỉ.

Duy: Ừm! Mình với sách mới nhất, và tất cả chúng ta với những môn học tập mới nhất nhằm học tập.

Phong: Và một cỗ đồng phục mới nhất nữa, Duy à! quý khách nom bảnh bao đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng tao luôn luôn nom sáng ngời vô cỗ đồng phục của tôi.

Phong: Chờ bản thân đem đồng phục nhé. Sau cơ tất cả chúng ta rất có thể chuồn.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle).

(Đọc lại bài bác đối thoại và lưu lại Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go lớn the sarne school.

2. Duy is Phong's friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

4. They have new subjects lớn study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Lời giải chi tiết:

(Đúng)

F (Sai)

1. Vy, Phong, and Duy go lớn the sarne school.

(Vy, Phong và Duy học tập nằm trong ngôi trường.)

2. Duy is Phong's friend.

(Duy là các bạn của Phong.)

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong trình bày Duy nom bảnh bao khi diện đồng phục.)

4. They have new subjects lớn study.

(Họ với những môn học tập mới nhất.)

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong đang diện đồng phục của ngôi trường.)

Xem thêm: ở động vật có ống tiêu hóa

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write ONE word from the box in each gap.

(Viết 1 kể từ vô sườn vào cụ thể từng khu vực trống rỗng.)

            go                     subject                    has                      wear                          uniforms

1. Students ________ their uniforms on Monday.

2. Vy______ a new friend, Duy.

3. - Do Phong Vy and Duy________ lớn the same school? - Yes, they bởi.

4. Students always look smart in their________ .

5. - What_______do you lượt thích lớn study? - I Like lớn study English and history.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- subject (n): môn học

- has (v):

- wear (v): mặc

- uniforms (n): đồng phục

Lời giải chi tiết:

1. wear

2. has

3. go

4. uniforms

5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

(Học sinh đem đồng phục của mình vô loại Hai.)

2. Vy has a new friend, Duy.

(Vy với cùng 1 người các bạn mới nhất là Duy.)

3. - Do Phong Vy and Duy go to the same school? - Yes, they bởi.

( - Phong, Vy và Duy với học tập nằm trong ngôi trường à? - Đúng vậy.)

4. Students always look smart in their uniforms.

(Học sinh luôn luôn nom tươi sáng khi diện cỗ đồng phục.)

5. - What subject do you lượt thích lớn study? - I lượt thích lớn study English and history.

(Bạn mến học tập môn gì? - Tôi mến học tập giờ Anh và Lịch sử.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

(Nối những kể từ với dụng vật dụng ở ngôi trường. Sau cơ nghe và đánh giá.)

Lời giải chi tiết:

1. school bag (cặp sách)

2. compass (com-pa)    

3. pencil sharpener (cái gọt cây bút chì)

4. rubber (cục tẩy/ gôm)     

5. pencil case (hộp đựng bút)     

6. calculator (máy tính)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

(Nhìn xung quanh lớp học tập. Viết thương hiệu của những vật dụng tuy nhiên em phát hiện ra vô vở.)

Lời giải chi tiết:

- chairs: ghế

- desks: bàn học

- clock: đồng hồ nước treo tường

- blackboard: bảng viết

- books: sách

- pens: bút mực

- pencils: bút chì

- rulers: thước kẻ

- chalks: phấn

Xem thêm: giá gia hạn chữ ký số viettel tháng 2/2023