tiếng anh 7 unit 7 a closer look 1


1. Match the words in A with the phrases in B. 2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 3. Work in pairs. Take turns to lớn say which of the signs in 2 you see on the way to lớn school. 4. Listen and repeat. Pay attention to lớn the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, kiểm tra and repeat.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 7 a closer look 1

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the words in A with the phrases in B.

(Nối những kể từ nhập cột A với những cụm kể từ nhập cột B.)

A

B

1. ride

2. drive

3. sail

4. go

5. travel

a. a car

b. a boat

c. a bike

d. by air

e. on foot 

Make your own sentences with these phrases. Then tell your partner.

(Đặt câu của riêng rẽ chúng ta với những cụm kể từ cơ. Sau cơ trình bày với chúng ta của chúng ta.)

Example: 1. c (ride a bike)

My father taught má how to lớn ride a xe đạp. 

(Bố bản thân dạy dỗ mình cách cút xe đạp điện.)

Lời giải chi tiết:

1-c

2-a

3-b

4-e

5-d

1 - c: ride a bike (đi xe pháo đạp)

My father taught má how to lớn ride a xe đạp. 

(Bố bản thân dạy dỗ mình cách cút xe đạp điện.)

2 - a: drive a car (lái xe pháo dù tô)

My father usually drives a siêu xe to lớn work.

(Bố tôi thông thường lái xe hơi đi làm việc.)

3- b: sail a boat (chèo thuyền)

I can sail a boat in Ha Long Bay.

(Tôi rất có thể chèo thuyền ở Vịnh Hạ Long.)

4 - e: go on foot (đi bộ)

I sometimes go on foot to lớn school.

(Tôi thỉnh phảng phất quốc bộ cho tới ngôi trường.)

5 - d: travel by air (đi máy bay)

Nowadays, people can travel by air to lớn anywhere in the world.

(Ngày ni, quý khách rất có thể cút máy cất cánh cho tới bất kể đâu bên trên toàn cầu.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 

(Hãy coi nhập những đại dương báo này. Sau cơ ghi chép những cụm kể từ tương thích bên dưới những đại dương báo cơ.)

No right turn                    Traffic lights                          Cycle lane                   No cycling

School ahead              Hospital ahead

[Global success] Giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 7: Traffic - A closer look 1

Lời giải chi tiết:

1. Traffic lights (Đèn uỷ thác thông)

2. Hospital ahead (Bệnh viện ở phía trước)

3. No right turn (không được rẽ phải)

4. Cycle lane (Làn đàng cho những người cút xe pháo đạp)

5. School ahead (Trường học tập ở phía trước)

6. No cycling (Cấm xe pháo đạp)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Take turns to lớn say which of the signs in 2 you see on the way to lớn school.

(Làm việc theo dõi cặp. Lần lượt nói đến những đại dương báo nào là nhập bài xích luyện 2 mà bạn nhận ra bên trên đàng cho tới ngôi trường.)

Example:

A: On the way to lớn school, there are crossroads, sánh I see several traffic lights. 

(Trên đàng cho tới ngôi trường, mang trong mình một ngã tư đường, bởi vậy tối nhận ra một vài ba đèn giao thông vận tải.)

B: On my way to lớn school, there is a hospital, sánh I see a “hospital ahead sign”. 

(Trên đàng cho tới ngôi trường, mang trong mình một cơ sở y tế, bởi vậy tôi nhận ra đại dương báo “bệnh viện ở phía trước”.)

Lời giải chi tiết:

A: On the way to lớn school, there are many bicycles on the roads, sánh I see a “Cycle lane” sign.

(Trên lối đi học tập, có tương đối nhiều xe đạp điện bên trên đàng nên em thấy đại dương báo "Làn đàng dành riêng cho xe pháo đạp".)

B: On the way to lớn school, I see a “school ahead” sign.

(Trên đàng cho tới ngôi trường, tôi thấy đại dương báo "trường học tập ở phía trước".)

A: On the way to lớn school, there is no bicycle on the road, sánh I see a “No cycling” sign.

(Trên lối đi học tập không tồn tại xe đạp điện nên tôi thấy đại dương báo "Cấm cút xe pháo đạp".)

B: On the way to lớn school, I see in a traffic light a “not turn right” sign.

(Trên đàng cho tới ngôi trường, tôi nhận ra bên trên cột đèn giao thông vận tải đem đại dương báo “Cấm rẽ phải”.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

/aɪ/ and /eɪ/

4. Listen and repeat. Pay attention to lớn the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 

(Lắng nghe và nói lại. Chú ý cho tới âm /aɪ/ và /eɪ/.)

/aɪ/

/eɪ/

cycle

Xem thêm: tính chất góc ngoài của tam giác

fly

fine

sign

motorbike

sail

train

plane

station

pavement

Lời giải chi tiết:

/aɪ/

/eɪ/

cycle  /ˈs.kəl/

fly /fl/

fine /fn/

sign /sn/

motorbike  /ˈməʊ.tə.bk/

sail /sl/ 

train /trn/

plane /pln/

station /ˈst.ʃən/

pavement /ˈpv.mənt/

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, kiểm tra and repeat. 

Gạch chân những kể từ đem âm /aɪ/ và khoanh tròn trặn những kể từ đem âm /eɪ/. Sau cơ, nghe, đánh giá và nói lại.

1. The bus station is far from my house.

2. Remember to ride your bike carefully.

3. We must obey traffic rules for our safety.

4. You have to lớn get there in time for the train.

5. Don't ride on the pavement. 

Lời giải chi tiết:

1. The bus station is far from my house.

(Bến xe pháo buýt rời ra nhà đất của tôi.) 

2. Remember to lớn ride your bike carefully.

(Nhớ cút xe đạp điện cảnh giác.) 

3. We must obey traffic rules for our safety.

(Chúng tao cần tuân hành luật giao thông vận tải vì như thế đáng tin cậy của chủ yếu tất cả chúng ta.)

4. You have to lớn get there in time for the train.

(Bạn cần cho tới phía trên đích thị giờ để tiếp tàu.) 

5. Don't ride on the pavement. 

(Đừng tài xế bên trên vỉa hè.) 

/aɪ/

/eɪ/

my /m/

ride /rd/

bike /bk/

time /tm/

obey /əʊˈb/

station/ˈst.ʃən/

pavement/ˈpv.mənt/

safety /ˈsfti/

train /trn/

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention to lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns to lớn ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side vì thế you keep, to lớn the right or to lớn the left? 4. Listen and kiểm tra your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than thở THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 1

  1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

  1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen to lớn the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking back

  1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word to lớn complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C to lớn complete the sentences.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là