tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

I. Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên

  1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân sinh tự nhiên là nấc chênh chếch thân thiết số sinh và số bị tiêu diệt đối với dân sinh tầm nhập kỳ nghiên cứu và phân tích, hoặc bởi vì hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số nhập kỳ (thường tính mang đến 1 năm lịch).

Bạn đang xem: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

Công thức tính:

NIR

=

 B – D


×

1000 = CBR – CDR

  Ptb

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B         : Số sinh nhập năm;

D         : Số chết nhập năm;

Ptb        : Dân số trung bình (hoặc dân sinh với cho tới ngày thứ nhất mon 7) của năm;

CBR     : Tỷ suất sinh thô;

CDR    : Tỷ suất chết thô.

  1. Phân tổ mái ấm yếu

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và mái ấm ở;

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân thiết kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

Xem thêm: tính chất góc ngoài của tam giác

  1. Cơ quan lại phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng dân sinh chung

  1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số cộng đồng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) là tỷ suất mà theo đuổi đó dân số được tạo thêm (hay giảm đi) nhập một thời kỳ (thường tính mang đến 1 năm lịch) vì thế tăng tự nhiên và thiên di thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ Phần Trăm sánh với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR           : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR         : Tỷ suất sinh thô;

CDR         : Tỷ suất chết thô;

IMR         : Tỷ suất nhập cư;

OMR        : Tỷ suất xuất cư.

Hay:                  GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR          : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR        : Tỷ lệ thiên di thuần.

  1. Phân tổ mái ấm yếu

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và mái ấm ở;

Xem thêm: tả cảnh sân trường giờ ra chơi

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân thiết kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan lại phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.