the assumption that smoking has bad effects on our health have been proved

Câu hỏi:

19/03/2020 45,646

Bạn đang xem: the assumption that smoking has bad effects on our health have been proved

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 45: The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved.

Đáp án D

Kiến thức sự hòa hợp ý thân mật mái ấm ngữ và động từ

Ở phía trên, mái ấm ngữ của động kể từ “have” là “the assumption” => động kể từ phân chia ở dạng số không nhiều.

=> Đáp án D (have => has]

Tạm dịch: Giả ấn định rằng thuốc lá là đem tác động xấu xí cho tới mức độ khoẻ của tất cả chúng ta đã và đang được minh chứng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

Question 47: I don't think Max broke your vase because he wasn't here then.

A. Max wouldn't have broken your vase because he wasn't here then.

B. Max was likely to tướng break your vase because he wasn't here then.

C. Max can't have broken your vase because he wasn't here then.

D. Max wasn't able to tướng break your vase because he wasn't here then.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Question 7: Some scientists say that there are enough resources to tướng ______ 8 billion people.

A. provide

B. distribute

C. raise

D. support

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 44: All the candidates for the scholarship will be equally treated aarding of their sex, age, or nationality.

A. candidates

B. scholarship

Xem thêm: soạn văn 7 bài quan hệ từ

C. regarding

D. nationality

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Question 10: The world work is developing very quickly. If you don't self-learn continuously, we will not ______  social movements.

A. put up with

B. keep up with

C. get on with

D. deal with

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Question 8: ______ the flood has receded, people can move back into their homes.

A. Now that

B. Due to

C. Although

D. So that

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.
Question 5: People are not aware ______ the problem of overpopulation.

A. for

B. of

C. at

D. in

Xem thêm: giá gia hạn chữ ký số viettel tháng 2/2023

TÀI LIỆU VIP VIETJACK