phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

Câu hỏi:

22/08/2019 48,664

A. Xà chống hóa

Bạn đang xem: phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Phản ứng thủy phân este vô môi trường xung quanh kiềm, đun rét được gọi là phản xạ xà chống hóa.

Phương trình chất hóa học minh họa:

RCOOR’ + NaOH t° RCOONa + R’OH

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân kết cấu của este chứa chấp vòng benzen đem công thức phân tử C8H8O2

A. 6

B. 8

C. 5

D. 7

Câu 2:

Ứng với CTPT là C4H8O2 đem từng nào hóa học chỉ tính năng với NaOH tuy nhiên ko tính năng với Na?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3:

Thủy phân este C4H6O2 vô môi trường xung quanh axit tao nhận được một láo lếu phù hợp những hóa học đều phản xạ tráng gương. Vậy công thức kết cấu của este cơ là?

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH2CH=CH2

C. HCOOCH=CHCH3

D. CH2=CHCOOCH3

Xem thêm: 10m/s bằng bao nhiêu km/h

Câu 4:

Este này tại đây khi phản xạ với hỗn hợp NaOH dư, đun rét ko tạo nên nhị muối?

A. C6H5COOC6H5

B. CH3COOC6H5

C. CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3

D. C2H5OOC-COOC2H5

Câu 5:

Mệnh đề không đích là

A. CH3CH2COOCH=CH2 nằm trong mặt hàng đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

B. CH3CH2COOCH=CH2 rất có thể trùng khớp tạo nên polime.

C. CH3CH2COOCH=CH2 tính năng với hỗn hợp NaOH nhận được anđehit và muối hạt.

D. CH3CH2COOCH=CH2 tính năng được với hỗn hợp Br2.

Câu 6:

Đun rét este CH3COOC6H5 với lượng dư hỗn hợp NaOH, nhận được những thành phầm cơ học là

A. CH3COOH và C6H5ONa

B. CH3COOH và C6H5OH

C. CH3OH và C6H5ONa

D. CH3COONa và C6H5ONa

Câu 7:

Ở sức nóng chừng thông thường, hóa học này tại đây ở tình trạng rắn:

A. (C17H31COO)3C3H5

B. (C17H35COO)3C3H5

C. (C17H33COO)3C3H5

Xem thêm: viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu

D. C2H5OH

TÀI LIỆU VIP VIETJACK