peter tried his best and passed the driving test at the first

Câu hỏi:

04/04/2020 36,211

Bạn đang xem: peter tried his best and passed the driving test at the first

B. attempt  

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

at the first attempt: nhập phen nỗ lực trước tiên.

Các đáp án còn lại:

A. try (v): test, nỗ lực.

C. doing: thực hiện.

D. aim (n+v): mục tiêu, nhắm cho tới.

Dịch: Peter tiếp tục nỗ lực rất là và vượt lên bài bác đua tài xế tức thì nhập phen trước tiên.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He has not been offered the job because he cannot meet the ______ of the company.

A. requirements   

B. applicants         

C. information      

D. education

Câu 2:

I ______ a terrible accident while I ______ on the beach.

A. saw / was walking

B. have seen / were walking

C. see / am walking

D. was seeing / walked

Câu 3:

By the time you receive this letter, I ______ for the USA.

A. am leaving      

B. will leave          

Xem thêm: thể thơ thất ngôn bát cú đường luật

C. will have left    

D. have left

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The number of homeless people in Nepal have increased sharply due to the recent severe earthquake.

A. homeless people       

B. have increased  

C. due to     

D. severe

Câu 5:

______ I had learnt English when I was at high school.

A. If only   

B. Even if  

C. Unless    

D. If

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

The meeting was put off because of pressure of time.

A. There was not enough time to tát hold the meeting.

B. The meeting was planned to tát start late because of time pressure

C. The meeting started earlier because people wanted to tát leave early.

D. The meeting lasted much longer than vãn usual.

Xem thêm: without transportation our modern society could not

TÀI LIỆU VIP VIETJACK