một vật dao động điều hoà theo phương trình

Với giải bài bác 1.12 trang 5 sbt Vật Lí lớp 12 được biên soạn điều giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài bác luyện môn Lí 12. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: một vật dao động điều hoà theo phương trình

Giải SBT Lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa

Bài 1.12 trang 5 SBT Lí 12: Một vật xấp xỉ điều hoà bám theo phương trình x = 0,05cos10πt (m). Hãy xác định:

a) Biên phỏng, chu kì và tần số của vật.

b) Tốc phỏng cực lớn và tốc độ cực lớn của vật.

c) Pha của xấp xỉ và li phỏng của vật bên trên thời gian t = 0,075 s.

Lời giải:

a)

- Biên phỏng xấp xỉ của vật là A = 0,05m

- Chu kỳ của xấp xỉ là T=2πω=2π10π=0,2s

- Tần số xấp xỉ của vật là f=1T=10,2=5Hz

b) Vận tốc cực lớn của vật là vmax = ωA = 10π . 0,05 = 0,5π m/s

Gia tốc cực lớn của vật là amax = ω2A = (10π)2 . 0,05 = 5π2 m/s2

c) Pha xấp xỉ của vật ở li phỏng t = 0,075s là : 10πt = 10π.0,075 = 3π/4

Li phỏng của vật là x = 0,05cos3π4 = - 0,035m

Xem thêm thắt điều giải sách bài bác luyện Vật Lí lớp 12 hoặc, cụ thể khác: 

Xem thêm: phát triển năng lực toán lớp 5

Bài 1.1 trang 3 SBT Lí 12:Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết đem tiến trình là 1 trong những đoạn trực tiếp nhiều năm 30cm...

Bài 1.2 trang 3 SBT Lí 12: Tốc phỏng một vật xấp xỉ điều tiết cực lớn lúc nào...

Bài 1.3 trang 3 SBT Lí 12: Một điểm vận động tròn xoe đều với vận tốc nhiều năm 0,60 m/s bên trên một đàng tròn xoe... 

Bài 1.4 trang 3 SBT Lí 12: Một vật xấp xỉ điều tiết bám theo phương trình x = 5cosπt(cm). Tốc phỏng... 

Bài 1.5 trang 3 SBT Lí 12: Phương trình xấp xỉ điều hoà của một hóa học điểm là x = Acos(ωt - π2 )cm... 

Bài 1.6 trang 4 SBT Lí 12: Một vật xấp xỉ điều hoà bám theo phương trình x = 10cos(πt + π6 )(cm). Lấy π2 = 10...

Bài 1.7 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm xấp xỉ điều hoà bám theo phương trình: x = 2cos(2πt + π2 )cm...

Bài 1.8 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm xấp xỉ điều hoà bên trên trục Ox. Khi hóa học điểm qua chuyện địa điểm... 

Bài 1.9 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm xấp xỉ điều hoà bên trên trục Ox. hiểu quãng lối đi được...

Bài 1.10 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm xấp xỉ điều hoà với chu kì 1,25 s và biên phỏng 5 centimet...

Bài 1.11 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm xấp xỉ điều hoà bên trên trục Ox. Vectơ tốc độ... 

Bài 1.13* trang 5 SBT Lí 12: Một vật xấp xỉ điều hoà với biên phỏng A = 24 centimet và chu kì T = 4 s... 

Bài 1.14 trang 5 SBT Lí 12: Xét một cách thức truyền và chuyển đổi vận động (H.1.1). Hãy phân tích và lý giải tại vì sao... 

Bài 1.15 trang 5 SBT Lí 12: Hai điểm M và N nằm trong vận động đều bên trên một đàng tròn xoe tâm O, nửa đường kính A... 

Xem thêm: cation m+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6