i have never seen such beautiful pictures before

Câu hỏi:

01/04/2020 24,776

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

Bạn đang xem: i have never seen such beautiful pictures before

I have never seen such beautiful pictures before.

A. They are the most beautiful pictures that I have ever seen

Đáp án chủ yếu xác

B. This is the first time I saw beautiful pictures.

C. This is the first time I have never seen beautiful pictures

D. These picture are the most beautiful I have never seen

Đáp án A

Tôi trước đó chưa từng được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn những hình ảnh rất đẹp cho tới nhượng bộ này trước đó.
= A. Chúng là những hình ảnh đẹp tuyệt vời nhất nhưng mà tôi từng được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn.
Đáp án B sai ngữ pháp, nên sửa: This is the first time S have PII.
Đáp án C sai nghĩa, nên sửa: “never” => “ever” hoặc vứt.
Đáp án D sau nghĩa, nên sửa: “never” => “ever” hoặc vứt.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

I last heard this tuy nhiên 10 years ago.

A. It has been 10 years when I have heard this song

B. It was 10 years since I last heard this song

C. It is 10 years since I last heard this song

D. It is 10 years when I have heard this song

Câu 2:

They have lived next door đồ sộ us for years ______ we hardly ever see them.

A. yet

B. although

C. so

D. and

Câu 3:

People are encouraged đồ sộ take bottles đồ sộ bottle-banks, and only shops in supermarkets which use ______ packing.

Xem thêm: số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là

A. environment-friendly

B. environmental-friendly

C. environmentally-friendly

D. friendly-environment

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

When we arrived her house, I found she has been out with her new friend without leaving bu a note.

A. arrived

B. has been

C. leaving

D. a note

Câu 5:

______ liked ao mềm, kimono, hanbok help preserve a country’s heritage and educate people about their history.

A. National costumes

B. Tradition food

C. Traditions and customs

D. Folktales

Câu 6:

The ______ of modern technologies has undeniably brought ví much comfort đồ sộ the lives of people.

A. interaction

B. advent

C. emergency

Xem thêm: trường trung học phổ thông kim liên

D. identity

TÀI LIỆU VIP VIETJACK