he last had his eyes tested ten months ago

Câu hỏi:

14/03/2020 54,903

Bạn đang xem: he last had his eyes tested ten months ago

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

He last has his eyes tested ten months ago

A. He had tested his eyes ten months before

B. He didn’t have any test on his eyes ten months before

C. He had not tested his eyes for ten months then

D. He hasn’t had his eyes tested for ten months

Đáp án chủ yếu xác

D

Anh ở đầu cuối đang được đánh giá đôi mắt mươi mon trước.

A. Anh ấy đang được đánh giá đôi mắt mươi mon trước. ( sai nghĩa)

B. Anh ấy đang được không tồn tại ngẫu nhiên đánh giá nào là về đôi mắt mươi mon trước. (sai ngữ pháp)

C. Anh ấy dường như không đánh giá đôi mắt vô mươi mon rồi. (sai ngữ pháp)

D. Anh ấy từng demo đôi mắt vô mươi mon.    

=> Đáp án D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

He survived the operation thanks lớn the skillful surgeon

A. He survived because he was a skillful surgeon

B. He wouldn’t have survived the operation without the skillful surgeon

C. There was no skillful surgeon, so sánh he died

D. Though the surgeon was skillful, he couldn’t survive the operation

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The state school system is không tính phí for all students and _______ by the government.

A. Is paid for 

B. is paying for 

C. pays for 

D. is being pay for

Câu 3:

Xem thêm: tả cảnh sân trường giờ ra chơi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Though built in 1946, computers were sold ______ for the first time in the 1950s

A. Commercial 

B. commercialise 

C. commercially 

D. commerce

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

You should not wear casual clothes lớn the interview. The first impression is very important.

A. New 

B. informal 

C. neat 

D. formal

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

My younger brothers are obedient most of the time, but they are quite mischievous sometimes.

A. Naughty 

B. hard–working 

C. well–behaved 

D. disruptive

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Could you tell me how can I get lớn the thành phố library, please?

A. Could

B. me 

C. how can I get

D. the city

Xem thêm: tình yêu chân chính làm cho con người

TÀI LIỆU VIP VIETJACK