giải bài tập tiếng anh lớp 6

Bài luyện giờ Anh 6 bám theo từng Unit năm 2023

Tài liệu bài bác luyện Anh văn lớp 6 đáp án sau đây trực thuộc cỗ đề Bài luyện giờ Anh lớp 6 Global Success do VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Tài liệu Các dạng bài bác luyện Tiếng Anh lớp 6 sở hữu đáp án bao hàm những dạng bài bác luyện giờ Anh lớp 6 cơ bạn dạng như: Chia động kể từ, Đọc đoạn văn điền kể từ vô vị trí rỗng, Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc,... với nội dung kiến thức và kỹ năng bám sát lịch trình học tập giờ Anh lớp 6 mới mẻ cả năm chung những em học viên lớp 6 tập luyện khả năng thực hiện bài bác hiệu suất cao.

Bạn đang xem: giải bài tập tiếng anh lớp 6

Bộ bài bác luyện giờ Anh lớp 6 cả năm sở hữu đáp án bao hàm thật nhiều dạng bài bác luyện giờ Anh lớp 6 lịch trình mới mẻ thông thường gặp gỡ chung những em học viên lớp 6 ôn luyện những kiến thức và kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh cả năm lớp 6 hiệu suất cao.

Bên cạnh tê liệt, VnDoc.com vẫn đăng lên nhiều tư liệu giờ Anh 6 lịch trình mới mẻ không giống nhau như:

 • Bài luyện Tiếng Anh lớp 6 Chân trời tạo nên - Friends plus
 • Bài luyện giờ Anh 6 i-learn Smart World
 • Bài luyện Tiếng Anh 6 Explore English

Bài luyện ngữ pháp giờ Anh 6

I. Lý thuyết Ngữ pháp giờ Anh 6 Global Success bám theo từng Unit

Lưu ý: quý khách phát âm nhấp vào cụ thể từng lối liên kết sau đây và tìm hiểu thêm từng tư liệu.

1. Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 1 bao hàm cấu hình thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp tục lớp 6.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh Unit 1 lớp 6 My New School

- Luyện luyện thêm thắt ngữ pháp Unit 1 giờ Anh 6 tại:

 • Lý thuyết và Bài luyện Thì thời điểm hiện tại đơn Tiếng Anh lớp 6
 • Lý thuyết và Bài luyện Thì Hiện bên trên tiếp tục lớp 6
 • Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp tục môn giờ Anh lớp 6

2. Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 2 tương quan cho tới cấu hình There is/ There are và cách sử dụng một số trong những giới kể từ chỉ xứ sở cơ bạn dạng như: In, on, behind, between, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh Unit 2 lớp 6 My Home

- Luyện luyện thêm thắt trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK giờ Anh 6 My Home

3. Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp giờ Anh Unit 3 lớp 6 tương quan cho tới cơ hội dùng cấu hình Thì Hiện bên trên tiếp tục nhằm biểu diễn miêu tả sau này.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 3 My Friends

- Luyện luyện thêm thắt bài bác luyện giờ Anh Unit 3 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

4. Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp giờ Anh Unit 4 lớp 6 bao hàm lý thuyết + công thức câu đối chiếu hơn

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK giờ Anh lớp 6 My Neighbourhood

- Luyện luyện thêm thắt bài bác luyện giờ Anh 6 Unit 4: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

5. Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 5 tương quan cho tới cấu hình So sánh rộng lớn nhất và cơ hội dùng động kể từ khuyết thiếu thốn Must

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

- Luyện luyện thêm thắt bài bác luyện giờ Anh Unit 5 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

6. Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Lý thuyết giờ Anh 6 Unit 6 tổ hợp cách sử dụng động kể từ khuyết thiếu thốn Should và Shouldn't.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK giờ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

- Luyện luyện thêm thắt bài bác luyện giờ Anh Unit 6 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

7. Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 7 bao hàm 2 quan liêu trọng: Từ nhằm căn vặn (Wh-question words) và Liên kể từ (Conjuction) chung những em tổ hợp ngữ pháp hiệu suất cao.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 lịch trình mới mẻ Unit 7: Television

- Luyện luyện thêm thắt bài bác luyện ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 7 Television

8. Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 8 bao hàm công thức thì quá khứ đơn, cách sử dụng, tín hiệu nhận thấy, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 mới mẻ Unit 8: Sports and Games

- Luyện luyện thêm thắt bài bác luyện ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

9. Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 9 bao hàm lý thuyết về Thì thời điểm hiện tại triển khai xong như: công thức, cách sử dụng, tín hiệu nhận thấy, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 mới mẻ Unit 9 Cities of the world

- Luyện luyện thêm thắt bài bác luyện ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

10. Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp giờ Anh Unit 10 lớp 6  bao hàm lý thuyết về Thì sau này đơn như: công thức, cách sử dụng, tín hiệu nhận thấy, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

- Luyện luyện thêm thắt bài bác luyện ngữ pháp Unit 10 giờ Anh lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

11. Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 11 tương quan cho tới cấu hình Câu ĐK loại 1 - Diễn miêu tả ĐK rất có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới mẻ Unit 11

- Luyện luyện thêm thắt nhiều hình thức bài bác luyện Unit 11 lớp 6 tại: Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới mẻ Unit 11: Our greener world

12. Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 12 tổ hợp cách sử dụng những động kể từ khuyết thiếu thốn cơ bạn dạng (Model verbs) như: Can, Could, be able vĩ đại, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới mẻ Unit 12 Robots

- Luyện luyện thêm thắt nhiều hình thức bài bác luyện Unit 12 lớp 6 tại: Bài luyện trắc nghiệm giờ Anh lớp 6 Unit 12: Robots

II. Bài luyện giờ Anh lớp 6 Global Success bám theo từng Unit

Bài luyện I. Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn/ thời điểm hiện tại tiếp tục.

1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in Hai Duong town.

2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden.

3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball and my brother (play) ________________soccer.

6. it is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends, and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! A man (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.

19. Every morning, I (watch)_________________tv at 10.00.

20. Everyday, I (go) __________to school by xe đạp.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee.

22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in TP HCM City.

24. Hung and his friend (play)_______________badminton at the present.

25. They usually (get up)___________________at 6. oo in the morning.

26. Ha never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do ) _________________at 7.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (Go)________________to school by xe đạp.

34. We (go)_______________to supermarket vĩ đại buy some food.

35. Mr. Hien (go)________________on business vĩ đại Hanoi every month.

36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. She (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday, I (go)______________to school on foot.

40. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I ___________ (wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

42. Mrs. Smith (not live)_______________in downtown. She (rent)________________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?

44. It's 9 o'clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ vĩ đại work by xe đạp. Sometimes he(walk)______________.

47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)__________the cooking while Hoa (listen)_____________to music.

49. At the moment, Nam and his friends (go)_______________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)_____________sailing and (go)__________to school.

51. I (write)_____________________________ a letter vĩ đại my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)____________lunch and (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.

54. On Friday, she (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)__________an orange, and my sisters (play)_______tennis.

56. ______it her bag (be)?

- No, it (not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ vĩ đại school?

58. He (live)________________in TP HCM City.

59. What time___________your brother usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the thành phố and it (be)_________small.

61. Every morning, we (have)__________breakfast at 7.00 am.

62. This (be)________a book and there (be)_________pens.

63. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 12A3?

67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)______________ there.

68. My brother (not live )______________in London; he (live)___________ in Manchester.

69. Now Mr. Long (design ) ____________________his dream house.

70. He (like)_______apples, but he (not lượt thích )__________________bananas.

71. __________________she (like)______________apples?

72. Usually, I (have)________ lunch at 12.00. -________you (have) ________ lunch at 11.00?

73. He can (swim)_______________but I can’t (swim)_____________________.

74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

75. I (like )__________________ice-cream.

76. Where___________________Mr. Ha (live)_______________?

78. Hang (go)_____to the bookshop now because she ( want ) __to buy some books.

79. We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.

80. Now, Lan (study)____________English and Lien (listen)__________to music.

81. Every night, she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching television.

85. Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.

88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

89. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

90. They (go)___________home and (have)___________lunch.

Bài luyện II. Chia động kể từ ở thì thời điểm hiện tại đơn/ thời điểm hiện tại tiếp diễn/ sau này sát.

1. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

2. I'm afraid I _________________________ (not / be) able vĩ đại come tomorrow.

3. Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at 9 o'clock.

4. According vĩ đại the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.

5. ____________________ (they / come) tomorrow?

6. When ____________________ (you / get) back?

7. If you lose your job, what ____________________ (you / do)?

8. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?

9. What time ____________________ (the sun / set) today?

10. ____________________ (she / get) the job, vì thế you think?

11. ____________________ (David / be) at home page this evening?

12. What ____________________ (the weather / be) lượt thích tomorrow?

13. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?

14. How ____________________ (he / get) here?

15. ____________________ (they / come) tomorrow?

16. He (teach)_______________English in a big school in town.

17. When ____________________ (you / get) back?

18. What you (listen) ………………………on the radio?

19. ___________he (play)__________sports?

20. Everyday she (go)____________to work by xe đạp.

21. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

22. Sometimes, I (play)__________badminton.

23. Ann (like)____________her job very much.

24. ___________your mother (walk)_________to the market?

25. Look! They (run)_________________________together.

26. Son (write) ………………………to their friends every summer holiday?

27. What you (do).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tonight?

Bài luyện III. Điền vô vị trí rỗng nhằm triển khai xong đoạn văn và vấn đáp những thắc mắc vẫn cho

Hoang is a (1) ……………. He’s twelve years (2) …………….. He’s tall and (3)……………. His face is (4) ……………… and his hair is (5) ………………. and Đen. He (6) ……………… at school in the morning and (7) …………….. football in the afternoon. He (8) ……………… good marks in class.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. classB. studentC. schoolD. doctor
2. A. youngB. oldC. smallD. big
3. A. roundB. thinC. ovalD. long
4. A. longB. heavyC. lightD. thick
5. A. fullB. bigC. roundD. short
6. A. studiesB. travelsC. walksD. goes
7. A. playsB. travelsC. worksD. goes
8. A. playsB. getsC. doesD. have

B. Answer the questions:

1. Is Hoang a schoolboy?

………………………………………………………………………

2. Is he short?

………………………………………………………………………

3. Is his face long?

………………………………………………………………………

4 Where does Hoang study in the morning?

………………………………………………………………………

5. What does he vì thế in the afternoon?

………………………………………………………………………

6. Does he get good marks in class?

………………………………………………………………………

Bài 2. Điền kể từ phù hợp vô vị trí rỗng.

Every Saturday Minh and his family have dinner in a (1) ….. They eat chicken or (2) ……
with peas and beans. Sometimes Minh’s mother (3) … fish. Minh also has a big (4) …. Minh’s
(5)…… drink is fruit juice, but his father and mother lượt thích (6) … They listen vĩ đại (7) …… while
they are having (8) …… dinner.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. bakeryB. restaurantC. supermarketD. drug store
2. A. juiceB. lemonC. beefD. orange
3. A. eatsB. hasC. getsD. goes
4. A. ice-creamB. milkC. noodleD. meat
5. A. goodB. fineC. wellD. favorite
6. A. fruitB. orangeC. beerD. lemon
7. A. musicB. televisionC. a gameD. swimming
8. A. hisB. theirC. ourD. his

B. Answer the questions:

1. Where vì thế Minh and his family have dinner every Saturday?

………………………………………………………………………

2. Do they eat meat? What kind?

………………………………………………………………………

3. What vegetables vì thế they eat?

………………………………………………………………………

4. What is Minh’s favorite drink?

………………………………………………………………………

5. What vì thế his parents lượt thích vĩ đại drink?

………………………………………………………………………

6. What vì thế they listen vĩ đại at the restaurant?

………………………………………………………………………

Bài 3.

I eat lunch in my school (1) ……………….. The (2) …………… there is very good. My
(3)………….. meat is beef. I don’t eat (4) ……………… rice. I (5) ………………. bread. I like
apples best. What (6) ……………. you have for lunch?

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. workB. canteenC. dayD. week
2. A. vegetablesB. eggsC. foodD. drink
3. A. favoriteB. goodC. niceD. well
4. A. muchB. manyC. noD. some
5. A. likesB. drinkC. hasD. have
6. A. doB. doesC. areD. is

B. Answer the questions:

1. Where does Ngan eat lunch?

………………………………………………………………………

2. Is the food in her school canteen good?

………………………………………………………………………

3. What is her favorite meat?

………………………………………………………………………

4. Does she lượt thích rice?

………………………………………………………………………

5. What kind of fruit does she lượt thích best?

………………………………………………………………………

Bài 4.

Khoa and Luan go vĩ đại (1) …………… five days a week. Their classes (2) ………….. at
7a.m every day. On the (3) ………………. they often go vĩ đại the zoo. They (4) ………………go
to school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have a
(5) ……………… at the park. They also lượt thích walking or (6) ……………….. in the park.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. the moviesB. the parkC. schoolD. hospital
2. A. endB. startC. closeD. finish
3. A. weekendB. MondayC. daysD. years
4. A. usuallyB. alwaysC. oftenD. don’t
5. A. sailingB. fishingC. swimmingD. picnic
6. A. swimmingB. joggingC. watchingD. listening

B. Answer the questions:

1. How many days a week vì thế Khoa and Luan go vĩ đại school?

…………………………………………………………………

2. What time vì thế their classes start?

…………………………………………………………………

3. Where vì thế they often go on the weekend?

…………………………………………………………………

4. Do they go vĩ đại school on Sundays? Why or why not?

…………………………………………………………………

5. What vì thế they lượt thích doing in the park?

…………………………………………………………………

Bài luyện IV. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi:

Bài 1:

This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this is
my mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom and my sister, Mary. Tom’s 10 and Mary’s 7. They’re pupils.

1. How many people are there in his family?

………………………………………………………………

2 How old is his father?

………………………………………………………………

3. What does he do?

………………………………………………………………

4. How old is his mother?

…………………………………………………………………

5. What does she do?

…………………………………………………………………

6. How old is his brother?

………………………………………………………………

7. How old is his sister?

…………………………………………………………………

8. What vì thế they do?

………………………………………………………………

Bài 2:

MY HOUSE

I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, and it’s very small. There two bedrooms, a livingroom, a bathroom and a kitchen. The bedrooms are upstairs. The
bathroom is next vĩ đại the kitchen. There is a lovely fireplace in the livingroom. There’s a beautiful
garden in front of the house. I live with my parents. I play badminton with my father in my miễn phí time. We have a lot of fun. I love my house very much.

1. Where is his house?

………………………………………………………………

2. Is it old?

………………………………………………………………

3. How many rooms are there is his house?

…………………………………………………………………

4. Is there a garden?

………………………………………………………………

5. Where is the fireplace?

…………………………………………………………………

6. Who does he live with?

…………………………………………………………………

7. What does he vì thế in his miễn phí time?

………………………………………………………………

8. Does he love his house?

…………………………………………………………………

Bài 3:

Lan and Lien are classmates. Lan is thin, but Lien isn’t. Lan is tall and pretty. Lien is short
but nice. They are both eleven years old. They are in the same class. They are both good
students. They are good friends. They often go vĩ đại school and play together. 1. Who are Lan and Lien?

…………………………………………………………………

2. Is Lan thin?

………………………………………………………………

3. Is Lien ugly?

…………………………………………………………………

4. Who is nice?

…………………………………………………………………

5. How old are they?

………………………………………………………………

6. Are Lan and Lien in different classes?

…………………………………………………………………

7. Are they good pupils?

…………………………………………………………………

8. What vì thế they often vì thế together?

…………………………………………………………………

Bài 4

A robot is a machine. But it is not just any machine. It is a special kind of machine. It is a machine that moves. It follows instructions. The instructions come from a computer. Because it is a machine, it does not make mistakes. And it does not get tired. And it never complains. Unless you tell it to!

Robots are all around us. Some robots are used vĩ đại make things. For example, robots can help make cars. Some robots are used vĩ đại explore dangerous places. For example, robots can help explore volcanoes. Some robots are used vĩ đại clean things. These robots can help vacuum your house. Some robots can even recognize words. They can be used vĩ đại help answer telephone calls. Some robots look lượt thích humans. But most robots vì thế not. Most robots just look lượt thích machines.

Long ago, people imagined robots. But nobody was able vĩ đại make a real robot. The gist real robot was made in 1961. It was called Unimate. It was used vĩ đại help make cars. It looked lượt thích a giant arm.

In the future, we will have even more robots. They will vì thế things that we can’t vì thế. Or they will vì thế things that we don’t want vĩ đại vì thế. Or they will vì thế things that are too dangerous for us. They will help make life better.

1. As used in paragraph 1, we can understand that something special is NOT ________.

A. normal

B. expensive

C. perfect

D. tired

2. According vĩ đại the author, robots cannot be used vĩ đại ________.

A. explore volcanoes

B. make cars

C. clean your house

D. vì thế the gardening

3. What is the main purpose of paragraph 2?

A. vĩ đại show how easy it is vĩ đại make a robot

B. vĩ đại tell what a robot is

C. vĩ đại describe the things a robot can do

D. vĩ đại explain the difference between a robot and a machine

4. Which of these gives the best use of a robot?

A. vĩ đại help make a sandwich

B. vĩ đại help tie shoes

C. vĩ đại help read a book

D. vĩ đại help explore Mars

5. How does the author feel about robots?

A. Robots are useless.

B. Robots are helpful.

C. Robots are confusing.

D. Robots are dangerous.

Bài luyện V. Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc mang lại phần gạch men chân.

1. They listen vĩ đại music.

………………………………………………………………………

2. Nam goes vĩ đại his friend’s house in the evening.

………………………………………………………………………

3. My father goes vĩ đại work by bus.

………………………………………………………………………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

………………………………………………………………………

5. My mother works in a hospital.

………………………………………………………………………

6. Linh has three pencils.

……………………………………………………………………

7. My mother’s picture is on the wall.

……………………………………………………………………

8. It is ten past eleven .

……………………………………………………………………

9. She is in class 6B.

……………………………………………………………………

10. They have two children.

……………………………………………………………………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

……………………………………………………………………

12. She has lunch at eleven thirty.

…………………………………………………………………

13. There is one clock in the living room.

…………………………………………………………………

14. Mr Quang lives in the country.

…………………………………………………………………

15. My friends come from China

……………………………………………………………………

Bài luyện VI. Give the correct size of the word in bracket.

1. Drinking wine much is ................................... vĩ đại our health. (HARM)

2. All ...................................... people came on time. (INVITE)

3. We always swim in the ...................................... pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is so sánh ................................ . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ................................ (we)

6. Do you know what the ............................... of this lượt thích is? (deep)

7. Air ............................... is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

8. I’d lượt thích a bottle of ............................... , please. (lemon)

Xem thêm: cation m+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6

9. The eighth of March is a special day for................................ all over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ................................ (play )

Bài luyện VII. Match the question in column A and the answer in column B

A

B

answer

1. Would you lượt thích a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love vĩ đại.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful and big.

f. What a nice room!

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Bài luyện VII. Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu hoàn hảo.

1. bigger/ one/ Nam's/ than/ new/ old/ is/ his/ school

__________________________________________________

2. taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

__________________________________________________

3. one/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

__________________________________________________

4. thành phố / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

__________________________________________________

5. is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

___________________________________________________

6. thành phố / country /quieter /the /The/is/than

___________________________________________________

7. art gallery/ she/, / her family's/ Incredibly /dislikes

__________________________________________________

8. and /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

___________________________________________________

9. the / is /a /near. /There/cathedral/square

___________________________________________________

10. backyard / workshop /in /My father's/is/ the

___________________________________________________

Bài luyện VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited________ the school trip.

2. Dorothy put ________ her coat and went out.

3. We have English, maths and science ________ Tuesday.

4. What vì thế you usually vì thế ________ break time?

5. ________ the afternoon I play football in the playground.

6. I go home page ________ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ________ the library.

8. Many boarders go home page ________ weekends.

Bài luyện IX. Write the past size of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)___________ vĩ đại the restaurant with a client.

2. We (drive) ____________ around the parking lot for đôi mươi minutes vĩ đại find a parking space.

3. When we (arrive)___________________ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)__________ ______ us if we (have) _________________ reservations.

5. I (say)_____________, "No, my secretary forgets vĩ đại make them."

6. The waitress (tell) _____________ us vĩ đại come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) _______________________ back vĩ đại the xế hộp.

8. Then we (see) ____________________ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) _________________ some sandwiches.

10. That (be) _______________________ better phàn nàn waiting for two hours.

11. I (not go) _______________________ vĩ đại school last Sunday.

12. She (get) _______________________ married last year?

13. What you (do) ___________ last night? - I (do) _________ my homework.

14. I (love) _______________________ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ___________ up at 6 and (have) _________ breakfast at 6.30.

Bài luyện X. Choose the correct answer.

1. They _________ the bus yesterday.

A. don't catch

B. weren't catch

C. didn't catch

D. not catch

2. My sister _________ home page late last night.

A. comes

B. come

C. came

D. was come

3. My father _________ tired when I home page.

A. was - got

B. is - get

C. was - getted

D. were - got

4. What _________ you _________ two days ago?

A. vì thế - do

B. did-did

C. do-did

D. did - do

5. Where _________ your family _________ on the summer holiday last year?

A. vì thế - go

B. does-go

C. did-go

D. did - went

6. We _________ David in town a few days ago.

A. did see

B. was saw

C. did saw

D. saw

7. It was cold, so sánh I _________ the window.

A. shut

B. was shut

C. am shut

D. shutted

8. I _________ vĩ đại the cinema three times last week.

A. was go

B. went

C. did go

D. goed

9. What_________ you _________ last weekend?

A. were/do

B. did/did

C. did/do

D. do/did

10. The police_________ mạ on my way home page last night.

A. was stop

B. stopped

C. stops

D. stopping

11. The film wasn't very good. I_________ it very much.

A. enjoyed

B. wasn't enjoy

C. didn't enjoyed

D. didn't enjoy

12. The bed was very uncomfortable. I_________ sleep very well.

A. didn't

B. did

C. wasn't

D. not

Bài luyện XI. Read the passage and choose the correct answer vĩ đại each question.

When you're using electricity, think about where it comes from and how you can use less vĩ đại save the environment lime are some simple ways vĩ đại sum energy.

• On or Off?

Leaving TV and computers on standby with the little red light showing 5011 uses up electricity. even though they might look lượt thích they're turned off. To stop this you can turn them off.

• Lights out!

Turning lights off when you're not in the mom can save a lot of energy

• Shopping

Many products are now helping yet vĩ đại reduce your energy use and your parent: energy bills! Check new products for their tendency grade and rating. Keep an eye out for the "Energy Efficiency Recommended" logo.

• In the refrigerator

The fridge is an important part of the kitchen. It keeps food fresh, cool and healthy! But it takes a lot of energy vĩ đại keep cool. So help it by not leaving the hedge door open or putting hot things inside.

1. This passage tells you _______

A. how vĩ đại keep the environment clean

B. some ways vĩ đại save energy

C. some kinds of electrical appliances

2. When you leave televisions and computers on standby, _______

A. they still use electricity B. they are turned off C.you can save energy

3. When you go out of the room, you should _____

A. close the door B. turn on the lights C. switch off the lights

4. Why should you choose products with the 'Energy Efficiency Recommended logo?

A. Because they use more electricity

B. Because they are new products.

C. Because they are more economical

5. Putting hot things in the fridge _______

A. can save a lot of energy B. is not a good thing vĩ đại vì thế C. is a quick way vĩ đại keep cool

Bài luyện XII. Give the correct size of the word in brackets vĩ đại complete the following text

Sometimes good,(1. FRIEND)________ neighbors are hard vĩ đại come by. When you vì thế have a kind, good neighbor nearby, it (2. REAL) ________goes a long way. So what (3.ACTUAL)________ makes a good neighbor and how can we be the (4.GOOD)_________ neighbor? Here is a good way we can be great vĩ đại those we live around. Be considerate. Notice the time of day and what others might be going through. Noise levels can be huge issue with neighbors (5. SPECIAL) _________late at night. Does the family next vĩ đại you have small children that go vĩ đại bed early? Then don’t blast your music super loud with the windows open at 11:00 p.m. Is there an (6.OLD)________person who has a hard time getting around? Bring their mail up vĩ đại their house on days with poor weather. Let’s try vĩ đại be the best neighbor. It will make life much more (7. PLEASE)________for everyone!

ĐÁP ÁN

Bài luyện I

1. Do, live, live.
2. What is he doing now? He is watering flowers in the garden.
3. What does she do? She is a teacher.
4. Where are you from?
5. are playing, is playing.
6. is watching.
7. go, have, am, visit.
8. Does your father go vĩ đại work by bus?
9. How does your sister go vĩ đại school?
10. What time do they get up?
11. What do they do in the winter?
12. have
13. is
14. likes (* Lưu ý: Tuy là vô câu sở hữu “now”- tín hiệu của thời điểm hiện tại tiếp tục, tuy nhiên tao không được phân tách động kể từ “ lượt thích “ trở thành dạng V-ing, nên tao nên người sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn vô tình huống này).
15. is calling.
16. am listening
17. Are you playing badminton now?
18. gets up
19. watch
20. go
21. has
22. am reading, is watching
23. lives, lives
24. are playing
25. get up
26. goes, does
27. is telling
28. are
29. Is he watching TV at 7.00 every morning?
30. What does she do at 7.00 am?
31. How old is she?
32. How is she?
33. go
34. go
35. goes
36. likes, don’t like
37. likes, doesn’t like
38. love, don’t love
39. go

40. Are you waiting for Nam?-No, I am waiting for Mr. Hai.
41. gets, brushes
42. doesn’t live, rents
43. How do your children go vĩ đại school everyday?
44. Is, is listening
45. are playing
46. Goes, walks
47. Do you live near a market? _ Is it noisy?
48. am doing, is listening.
49. are going.
50. Go, go
51. am writing.
52. have, goes
53. have
54. has
55. Am eating, is playing
56. Is it her bag? - No, it isn’t.
57. What time do your children (go) go to school?
58. lives.
59. What time does your brother usually get up?
60. is, is
61. have
62. is, are
63. lives, has
64. doesn’t have
65. What time do you start your class?
66. Are you in class 12A3?
67. learns, doesn’t live
68. doesn’t live, lives
69. is designing
70. likes, doesn’t like
71. Does she like apples?
72. have, do, have
73. swim, swim
74. is reading
75. like
76. Where does Mr. Ha live?
78. is going, wants
79. are going, buying
80. is studying, is listening
81. has
82. go
83. go
84. likes
85. has, goes
86. don’t read
87. is, plays
88. Do your students play soccer every afternoon?
89. goes
90. go, have

Bài luyện II

 1. is going vĩ đại take
 2. am not going vĩ đại be
 3. isn’t going vĩ đại take
 4. isn’t going vĩ đại snow
 5. Are they going vĩ đại come tomorrow?
 6. When are you going vĩ đại get back?
 7. If you lose your job, what are you going vĩ đại do?
 8. In your opinion, she is going vĩ đại be a good teacher?
 9. What time is the sun going vĩ đại phối today?
 10. Is she going vĩ đại get the job, vì thế you think?
 11. Is David going vĩ đại beat home page this evening?
 12. What is the weather going vĩ đại be lượt thích tomorrow?
 13. There’s someone at the door, are you getting it?
 14. How does he get here?
 15. Are they going vĩ đại come tomorrow?
 16. He teaches English in a big school in town.
 17. When are you going vĩ đại get back?
 18. What are you listening on the radio?
 19. Is he playing sports?
 20. goes
 21. read, listen, watch
 22. play
 23. likes
 24. Is your mother walking vĩ đại the market now?
 25. are running
 26. Does Son write to their friends every summer holiday?
 27. What are you going vĩ đại do tonight?

Bài luyện III. Điền vô vị trí rỗng nhằm triển khai xong đoạn văn và vấn đáp những thắc mắc vẫn cho

Bài 1. 

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. B; 3. B; 4. A; 5. D; 6. A; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Yes, he is.

2. No, he isn’t.

3. Yes, it is.

4. Hoang studies at school in the morning.

5. He plays football in the afternoon.

6. Yes, he does.

Bài 2. Điền kể từ phù hợp vô vị trí rỗng.

A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. D; 6. C; 7. A; 8. B

B. Answer the questions:

1. Minh and his family have dinner in a restaurant every Saturday.

2. Yes, they vì thế. They eat chicken and beef.

3. They eat peas and bean.

4. Minh’s favorite drink is fruit juice.

5. His parents lượt thích vĩ đại drink beer.

They listen vĩ đại music at the restaurant.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A

B. Answer the questions:

1. Ngan eats lunch in her school canteen.

2. Yes, it is.

3. Her favorite meat is beef.

4. No, she doesn’

5. She likes apples best.

Bài 3. A. Put the suitable word in each blank:

1. C; 2. B; 3. A; 4. D; 5. D; 6. B

B. Answer the questions:

1. They go vĩ đại school five days a week.

2. Their classes start at 7a.m every day.

3. They often go vĩ đại the zoo on the weekend.

4. No, they don’t. Because their school closes then.

5. They lượt thích walking and jogging in the park.

Bài luyện IV. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi:

Bài 1:

1. There are five people in his family.

2 He’s 40 years old

3. He’s a doctor

4. She’s 35 years old.

5. She’s a doctor

6. He is 10 years old.

7. She is 7 years old.

8. They are pupils

Bài 2:

1. His house is near the sea.

2. Yes, it is.

3. There are five rooms in his house.

4. Yes, it is.

5. The fireplace is in the living room

6. He lives with his parents.

7. He plays badminton with his father in his miễn phí time.

8. Yes, he does.

Bài 3:

1. Lan and Lien are classmates.

2. Yes, she is.

3. No, she isn’t.

4. Lien is nice.

5. They are both eleven years old.

6. No, they aren’t.

7. Yes, they are.

8. They often go vĩ đại school and play together

Bài 4

1. A 2. D 3. C 4. D 5. B

Bài luyện V. Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc mang lại phần gạch men chân.

1. They listen vĩ đại music.

………What vì thế they listen to?………

2. Nam goes vĩ đại his friend’s house in the evening.

………Where does Nam go in the evening?……………

3. My father goes vĩ đại work by bus.

………How does your father go vĩ đại work?……………

4. Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning.

……What time does her brother have breakfast?……………

5. My mother works in a hospital.

……Where does your mother work?…………

6. Linh has three pencils.

………How many pencils does Linh have?………………

7. My mother’s picture is on the wall.

………Where is your mother's picture?……………

8. It is ten past eleven .

………What time is it?……………

9. She is in class 6B.

……Which class is she in?…………

10. They have two children.

………How many children vì thế they have?…………

11. Lan’s classroom is on the first floor.

………Where is Lan's classroom?………………

12. She has lunch at eleven thirty.

………What does she vì thế at eleven thirty?…………

13. There is one clock in the living room.

……How many clock is there in the living room?…………

14. Mr Quang lives in the country.

…………Where does Mr Quang live?……………

15. My friends come from China

…………Where vì thế your friends come from?…………

Bài luyện VI. Give the correct size of the word in bracket.

1. Drinking wine much is .........harmful.......... vĩ đại our health. (HARM)

2. All ..............invited....................... people came on time. (INVITE)

3. We always swim in the .................swimming........ pool in Summer. (SWIM)

4. Susie is so sánh ...............careless... . She is always breaking things. (care )

5. Laura is a good friend of ...........us......... (we)

6. Do you know what the .........depth......... of this lượt thích is? (deep)

7. Air ...........pollution..... is a serious problem in many cities in the world now. (pollute)

8. I’d lượt thích a bottle of .............lemonade........ , please. (lemon)

9. The eighth of March is a special day for.............women.......... all over the world. (woman)

10. Cristiano Ronaldo is a very famous football ...........player......... (play )

Bài luyện VII. Match the question in column A and the answer in column B

A

B

answer

1. Would you lượt thích a cup of tea?

2. What time will the film start?

3. What’s your school like?

4. Where will we meet?

5. What does Mrs Lan do?

6. This is my room, Hoa.

a. She is a teacher.

b. At the front gate of the movies.

c. Yes, I’d love vĩ đại.

d. At 7.30 p.m.

e. It’s beautiful and big.

f. What a nice room!

1 - c

2 - d

3 - e

4 - b

5 - a

6 - f

Bài luyện VII. Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu hoàn hảo.

1. bigger/ one/ Nam's/ than/ new/ old/ is/ his/ school

_____Nam's new school is bigger phàn nàn his old one._______

2. taller/ Huy/ brother/ is/ than/ his

______Huy is taller phàn nàn his brother. _____

3. one/This / more / than/ that/ chair/ is/ comfortable

_____This chair is more comfortable phàn nàn that one. ______

4. thành phố / in/ the/Living / is/ more/than/ countryside/ living/ in/ the/ peaceful/

_____Living in the countryside is more peaceful phàn nàn living in the thành phố.______

5. is/ intelligent/his/ friend/He/more/than/

____He is more intelligent phàn nàn his friend. _____

6. thành phố / country /quieter /the /The/is/than

_____The country is quieter phàn nàn the thành phố.________

7. art gallery/ she/, / her family's/ Incredibly /dislikes

_______Incredibly, she dislikes her family's art gallery.__________

8. and /located /statue /a /temple /a /railway station. /The/is/between

_____The statue is located between a temple and a railway station._______

9. the / is /a /near. /There/ cathedral/ square

_______There is a cathedral near the square._______

10. backyard / workshop /in /My father's/is/ the

____My father's workshop is in the backyard.__________

Bài luyện VIII. Fill the gaps with the correct prepositions.

1. The children are excited____about____ the school trip.

2. Dorothy put __on______ her coat and went out.

3. We have English, maths and science ________ Tuesday.

4. What vì thế you usually vì thế ___during/ at_____ break time?

5. ___In_____ the afternoon I play footbal in lthe playground.

6. I go home page ____at____ 4 o’clock every day.

7. Vy is doing her homework ___at_____ the library.

8. Many boarders go home page ____at____ weekends.

Bài luyện IX. Write the past size of in the following sentence

1.Yesterday, I (go)______went_____ vĩ đại the restaurant with a client.

2. We (drive) ______drove______ around the parking lot for đôi mươi minutes vĩ đại find a parking space.

3. When we (arrive)________arrived_____ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask)______asked____ us if we (have) ______had_______ reservations.

5. I (say)______said____, "No, my secretary forgets vĩ đại make them."

6. The waitress (tell) _____told________ us vĩ đại come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) _______walked_______ back vĩ đại the xế hộp.

8. Then we (see) ________saw____ a small grocery store.

9. We (stop) ___stopped___ in the grocery store and (buy) _________bought____ some sandwiches.

10. That (be) _________was________ better phàn nàn waiting for two hours.

11. I (not go) _______didn't go________ vĩ đại school last Sunday.

12. Did She (get) _________get_____ married last year?

13. What did you (do) ____do_______ last night? - I (do) ____did_____ my homework.

14. I (love) ________loved_____ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ____got____ up at 6 and (have) ____had_____ breakfast at 6.30.

Bài luyện X. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - C; 6 - D;

7 - A; 8 - B; 9 - C; 10 - B; 11 - C; 12 - A;

Bài luyện XI. Read the passage and choose the correct answer vĩ đại each question.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

Bài luyện XII. Give the correct size of the word in brackets vĩ đại complete the following text

Xem thêm: khó khăn của đông nam bộ đối với phát triển kinh tế là

1. friendly; 2. really; 3. actually; 4. best

5. especially; 6. elderly; 7. pleasant

Download trọn vẹn cỗ bài bác luyện và đáp án: Bài luyện lớp 6 giờ Anh cả năm sở hữu đáp án. Mời độc giả tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn luyện Tiếng Anh 6 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.