đề toán lớp 3 học kì 1

Cánh Diều, Kết nối học thức, Chân trời sáng sủa tạo

Bạn đang xem: đề toán lớp 3 học kì 1

16 đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 gom những em tự động ôn tập dượt, tự động luyện đề thi đua tận nơi nhằm nâng lên khả năng giải Toán lớp 3 và tập luyện kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho những đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3 đầu tiên đạt sản phẩm tối đa. Qua phía trên, những em cũng tiếp tục nắm rõ được kỹ năng và kiến thức then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 mới đây. Hãy nằm trong luyện những Bài tập dượt Toán lớp 3 học tập kỳ 1 unique sau đây nhé!

>> Chi tiết:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023

1. Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số nhập phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải câu hỏi tự nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo sức nóng phỏng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần thiết điền nhập điểm rỗng tuếch là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay tắp lự sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú đang được thao tác được 8 giờ, từng giờ chưng thực hiện được 6 thành phầm. Hỏi chưng Tú thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số tương thích nhập dù trống

Toán lớp 3 Cánh Diều kì 1

Số tương thích điền nhập vết ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số cần thiết điền nhập dù rỗng tuếch thứu tự kể từ nên lịch sự trái ngược là:

Toán lớp 3 Cánh Diều

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ sau đây, hình nào là đang được khoanh nhập \frac{1}{8} số chấm tròn?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình sau đây đem bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải đường bộ, đem 96 xe cộ khách hàng, số xe cộ xe taxi vội vàng số xe cộ khách hàng gấp đôi. Hỏi công ty cơ đem toàn bộ từng nào xe cộ khách hàng và xe cộ xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho tới tự hình vẽ sau:

Toán lớp 3 CD kì 1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính nhanh chóng những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề toán lớp 3 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp cơ đem số xe cộ ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp cơ đem toàn bộ số xe cộ khách hàng và xe cộ ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe cộ.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm < 102 m

Vì 1 hm = 100 m tuy nhiên 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml tuy nhiên 1 000 ml = 1 l nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

= 158 × 0

= 0

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

1.2. Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 oC được gọi là:

A. Năm mươi phỏng xê

B. Năm mươi năm phỏng xê

C. Năm lăm phỏng xê

D. Năm mươi lăm phỏng xê

Câu 2. Cho hình vẽ:

Toán lớp 3 Cánh Diều

Góc nhập hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc ko vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc ko vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn đem cạnh lâu năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Thầy trong năm này 40 tuổi tác, tuổi tác của thân phụ vội vàng 5 phiên tuổi tác của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn gà ngôi nhà Hòa đem 48 con cái. Mẹ đang được phân phối \frac{1}{8} số gà. Hỏi đàn gà ngôi nhà Hòa còn sót lại từng nào con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Con heo trọng lượng 50 kilogam, con cái ngỗng nặng trĩu 5 kilogam. Con heo trọng lượng vội vàng con cái ngỗng số phiên là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là

Toán lớp 3 CD

A. 17 mm

B. đôi mươi mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Toán lớp 3 CD kì 1

Trong hình tứ giác ABCD đem bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền nhập điểm trống

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 trái ngược sầu riêng biệt. Bác chia đều cho 2 bên số trái ngược sầu riêng biệt cơ nhập 6 rổ. Hỏi từng rổ đem từng nào trái ngược sầu riêng?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: Tìm số đem 2 chữ số đều là số lẻ. thạo hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

C

B

A

II. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6 = 1302

b, 854 : 7 = 122

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

= 471 - 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

Trong hình tứ giác ABCD đem 1 góc vuông và 3 góc ko vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh những góc ko vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi 16 giờ 40 phút hoặc 4 giờ 40 phút chiều.

Câu 12. Mỗi rổ đem số trái ngược sầu riêng biệt là:

72 : 6 = 12 trái

Đáp số 12 trái

Câu 13:

Phân tích 3 trở thành thương của nhì chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu nhì chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài xích, hiệu nhì chữ số là 6 và nhì chữ số đều là số lẻ nên tao lựa chọn số bé nhỏ là 3 và số rộng lớn là 9.

Vậy số cần thiết dò thám là 39 hoặc 93.

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2

2. Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

2.1. Đề thi đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số nhập phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải câu hỏi tự nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo lượng, đo sức nóng phỏng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm thân quen với hình bằng phẳng và hình khối (điểm ở thân ái, trung điểm, hình tròn trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay tắp lự sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được gọi là

A. Sau thân phụ bốn

B. Sáu trăm thân phụ tư

C. Sáu trăm thân phụ mươi tư

D. Sáu tăm thân phụ mươi bốn

Câu 3. Thương của quy tắc phân tách 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con cái đem 4 bánh xe cộ. Hỏi 10 xe hơi con cái như vậy đem từng nào bánh xe?

A. đôi mươi bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào là tại đây ko đúng?

A. Số nào là nhân với một cũng tự chủ yếu số đó

B. Số nào là phân tách cho một cũng tự chủ yếu số đó

C. Số nào là nhân với 0 cũng tự 0

D. Số 0 phân tách cho tới số nào thì cũng tự chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng cụ nào là tại đây thông thường dùng làm đánh giá góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt phỏng nào là sau đây phù phù hợp với ngày nắng và nóng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng trĩu 30 kilogam, từng bao ngô nặng trĩu 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Xem thêm: tả quyển sách tiếng việt lớp 5 tập 2

Câu 12. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tư ca đựng lượng nước như sau:

Đề thi đua kì 1 lớp 3

a) Ca nào là đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca nào là đựng số lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhì ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng số lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD trực thuộc đàng tròn trặn tâm O như hình vẽ. thạo AC lâu năm 10 centimet. Tính phỏng lâu năm nửa đường kính của hình tròn trụ.

Đề thi đua kì 1 lớp 3

Đáp án Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS bịa đặt tính rồi tính

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo trọng lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

Đề thi đua kì 1 lớp 3

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng số lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước nhập nhì ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng số lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và O là tâm của đàng tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của đàng tròn trặn tâm O

Vậy nửa đường kính của hình tròn trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1

2.2. Đề thi đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết trái ngược của quy tắc phân tách 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh Nam thực hiện các chiếc đèn lồng đem dạng khối lập phương. Mỗi mặt mày dán một tờ giấy má color. Một cái đèn lồng như thế nhớ dùng số tờ giấy má color là:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ nào là sau đây phân tách miếng bánh trở thành 5 phần tự nhau?

Trắc nghiệm Toán lớp 3 KNTT

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền nhập điểm rỗng tuếch là:

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2

b) 122 x 4

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 18

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 7. Nối

Chọn số cân nặng thích hợp cho từng con cái vật

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 8. Giải toán

Có nhì xe cộ xe hơi đưa đoàn khách hàng chuồn thăm hỏi quan liêu viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhì chở số người gấp hai xe cộ loại nhất. Hỏi cả nhì xe cộ chở được toàn bộ từng nào người?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Quan sát hình sau đây và điền số mến hợp

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Có …… hình tam giác

Câu 10. Tính phỏng lâu năm đàng vội vàng khúc ABCD

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Câu 1.

B. 21

Câu 2.

C. 6

Câu 3.

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền nhập điểm rỗng tuếch là:

B. <

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2 = 684

b) 488 : 4 = 122

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

= 348 + 14

= 362

b) 32 + 8 – 18

= 40 - 18

= 22

Câu 7. HS tự động nối

Câu 8. Giải toán

Có nhì xe cộ xe hơi đưa đoàn khách hàng chuồn thăm hỏi quan liêu viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhì chở số người gấp hai xe cộ loại nhất. Hỏi cả nhì xe cộ chở được toàn bộ từng nào người?

Xe loại nhì chở số người là:

16 x 2 = 32 người

Cả nhì xe cộ chở được toàn bộ số người là:

16 + 32 = 48 người

Đáp số: 48 người

Câu 9.

Có 6 hình tam giác

Câu 10.

Độ lâu năm đàng vội vàng khúc ABCD là:

28 + 28 + 28 = 84 mm

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2

3. Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

3.1. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số nhập phạm vi 1 000. Làm thân quen với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải câu hỏi tự nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo sức nóng phỏng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 đem sản phẩm là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 trái ngược cam nhập 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy đem từng nào trái ngược cam?

A. 4 trái ngược cam

B. 5 trái ngược cam

C. 6 trái ngược cam

D. 7 trái ngược cam

Câu 3. Dựa nhập tóm lược sau, dò thám số lượng km của tổ 2.

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên đem đáp án

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A đem 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group đem từng nào học tập sinh?

A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên đem đáp án

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tát red color lâu năm 30 centimet, thanh Fe tát màu xanh lá cây lâu năm vội vàng 3 phiên thanh Fe tát red color. Hỏi cả nhì thanh Fe lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng học hành của Hoa

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên đem đáp án

Mỗi sao thể hiện tại một vật dụng.

Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ người sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa có không ít nhất là: ….

- Đồ người sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa đem tối thiểu là: …

- Số cây bút sáp tuy nhiên chúng ta Hoa đem vội vàng … phiên số cây bút chì của chúng ta Hoa.

Câu 14. Tìm số bị phân tách biết thương là số chẵn lớn số 1 đem nhì chữ số không giống nhau, số phân tách tự 4 và số dư là số nhỏ nhất rất có thể đem.

Đáp án đề Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ lâu năm thanh Fe màu xanh lá cây là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhì thanh Fe lâu năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng học hành của Hoa

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên đem đáp án

Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ người sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa có không ít nhất là: cây bút sáp

- Đồ người sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa đem tối thiểu là: tẩy

- Số cây bút sáp tuy nhiên chúng ta Hoa đem là 12, số cây bút chì tuy nhiên chúng ta Hoa đem là 4.

Nên số cây bút sáp tuy nhiên chúng ta Hoa đem vội vàng 12 : 4 = 3 lần số cây bút chì của chúng ta Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 đem nhì chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất rất có thể đem là 1 trong những.

Số bị phân tách là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

>> Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023

3.2. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.Số tương thích điền nhập dù rỗng tuếch thứu tự là:

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

A. 92 ; 104

B. 92 ; 74

C. 102 ; 104

D. 102, 74

Câu 2. Trên cây đem 65 trái ngược bòng. Sau Khi hái, số trái ngược bên trên cây giảm xuống 5 phiên. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào trái ngược bòng.

A. 15 quả

B. 14 quả

C. 12 quả

D. 13 quả

Câu 3. Có 5 can nước mắm nam ngư như nhau chứa chấp được toàn bộ 45 l nước mắm nam ngư. Hỏi từng can cơ chứa chấp được từng nào lít nước mắm?

A. 15 lít

B. 10 lít

C. 9 lít

D. 8 lít

Câu 4. Vân đem một trong những nhãn vở, hiểu được Khi lấy số nhãn vở này chia đều cho 2 bên cho tới 5 chúng ta, thì từng chúng ta được 6 cái. Hỏi Vân đem toàn bộ từng nào nhãn vở?

A. 6 cái

B. 10 cái

C. 30 cái

D. 35 cái

Câu 5. Hình vẽ sau đây được tạo ra trở thành kể từ từng nào tam giác?

Toán lớp 3 kì 1

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

Câu 6. \frac{1}{5} của 10 kilogam là:

A. 2 kg

B. đôi mươi kg

C. 50 kg

D. 5 kg

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Ghép từng quy tắc tính với tóm lại thích hợp.

TOán 3 CTST HK1

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.
 • B là vấn đề ở thân ái nhì điểm G và H.
 • F là vấn đề ở thân ái nhì điểm C và E.
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD.

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = ……….

b) 575 : 5 = ………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3

b) 784 : 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9

b) 228 - 40 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thái và Hùng đem một trong những viên bi. Nếu Thái cho tới Hùng 14 viên bi và Hùng cho tới lại Thái 9 viên bi thì từng chúng ta đem 40 viên bi. Lúc đầu, Thái đem số viên bi là:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s nhập dù trống:

6m 2dm = 62dm

3 giờ 10 phút = 310 phút

4m 5cm = 45cm

2 giờ nửa tiếng = 150 phút

7dm 4mm = 704mm

7km 12hm = 712hm

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

b) (9 × 8 – 12 – 5 × 12) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Đáp án đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

C

C

D

A

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Hs tự động nối

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB Đ
 • B là vấn đề ở thân ái nhì điểm G và H S
 • F là vấn đề ở thân ái nhì điểm C và E Đ
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD S

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = 552

b) 575 : 5 = 115

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3 = 516

b) 784 : 8 = 98

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9 = 335 - 18 = 317

b) 228 - 40 : 5 = 228 - 8 = 220

Câu 12. Giải toán

Trước Khi được Hùng cho thêm nữa thì số bi của chúng ta Thái đem là:

40 – 9 = 31 (viên bi)

Số bi thuở đầu của Thái là:

31 + 14 = 45 (viên bi)

Đáp số: 45 viên bi.

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s nhập dù trống:

6m 2dm = 60 dm + 2 dm = 62 dm.

4m 5cm = 400 centimet + 5 centimet = 405 centimet.

7dm 4 milimet = 700 milimet + 4 milimet = 704 milimet.

3 giờ 10 phút = 180 phút + 10 phút = 190 phút.

2 giờ nửa tiếng = 120 phút + nửa tiếng = 150 phút.

7km 12 hm = 70 hm + 12 hm = 82 hm.

Em điền nhập bảng như sau :

6m 2dm = 62dm

đ

3 giờ 10 phút = 310 phút

s

4m 5cm = 45cm

s

2 giờ nửa tiếng = 150 phút

đ

7dm 4mm = 704mm

đ

7km 12hm = 712hm

s

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

= (4 × 25) × 126

= 100 × 126

= 12 600

b) (9 × 8 – 12 - 5×12) × (1 + 2 + 3 + 4 +5)

= (72 – 12 – 60) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

>> Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 2

4. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 3 Môn khác

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022-2023
 • Bộ 38 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Sách mới
 • 25 đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023
 • Bộ 46 đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
 • 17 đề ôn thi đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 Tải nhiều

5. Đề cương ôn tập dượt lớp 3 học tập kì 1

 • Đề cương ôn tập dượt Tiếng Việt lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập dượt môn Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập dượt môn Tin Học lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023

.................................

Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 3, VnDoc đang được liệt kê Top Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 tinh lọc, đem đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể gom những em học viên xem thêm nhằm thích nghi dần dần với những dạng bài xích thông thường gặp gỡ nhập đề đánh giá quyết định kì cuối kì 1. Hi vọng cỗ đề thi đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt và đạt sản phẩm cao trong những bài xích thi đua môn Toán lớp 3.

Xem thêm:

 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 3
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 3
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 3

Như vậy, VnDoc.com đang được gửi cho tới chúng ta 16 đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều. Các em học viên rất có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích tập dượt Toán lớp 3 tương đối đầy đủ không giống, nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích thi đua đạt sản phẩm cao.

Xem thêm: soạn văn 7 bài quan hệ từ