đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Kết nối trí thức, Cánh Diều, Chân trời sáng sủa tạo

Bộ đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6 hoàn hảo cỗ 3 sách mới: Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh Diều được VnDoc thuế tầm, tinh lọc cỗ đề hoặc và quality cho những em học viên xem thêm gia tăng kỹ năng và kiến thức, ôn luyện tập luyện tài năng giải Toán, sẵn sàng mang đến bài bác ganh đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 đạt sản phẩm cao. Mời những em học viên xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta mừng lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm chuyển vận về.

Tham khảo đề ganh đua mới mẻ nhất:

 • Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức
 • Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 Chân trời sáng sủa tạo 
 • Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 sách Cánh Diều

Dưới đấy là cụ thể đề ganh đua và đáp án của Đề ganh đua Toán lớp 6 thân thích học tập kì 1 của 3 sách mới mẻ công tác GDPT.

1. Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho tập trung A = \left\{ {x;5;y;7} \right\}. Chọn xác minh đích.

Câu 2: Tập hợp ý B = \left\{ {0;1;2;...;100} \right\} đem số thành phần là:

A. 99

B. 100

C. 101

D. 102

Câu 3: Số một vừa hai phải phân tách không còn mang đến 3 một vừa hai phải phân tách không còn mang đến 5 là:

A. 425

B. 693

C. 660

D. 256

Câu 4: Lũy quá với số nón đương nhiên đem đặc điểm này sau đây?

Câu 5: Cặp số phân tách không còn mang đến 2 là:

A. (234; 415)

B. (312; 450)

C. (675; 530)

D. (987; 123)

Câu 6: Tìm xác minh đích trong số xác minh sau:

A. Một số phân tách không còn mang đến 9 thì luôn luôn phân tách không còn mang đến 3

B. Nếu nhì số phân tách không còn mang đến 3 thì tổng của nhì số cơ phân tách không còn mang đến 9

C. Mọi số chẵn thì luôn luôn phân tách không còn mang đến 5

D. Số phân tách không còn mang đến 2 là số đem chữ số tận nằm trong vị 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Số 41 là

A. hợp ý số

B. ko nên số vẹn toàn tố

C. Số vẹn toàn tố

D. ko nên hợp ý số

Câu 8: Các cặp số này tại đây nhân tố nằm trong nhau?

A. 3 và 11

B. 4 và 6

C. 2 và 6

D. 9 và 12

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện tại những quy tắc tính:

a. 667 - 195.93:465 + 372

b. {35^0}.12.173 + 12.27

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2}

d. 321 - 21.\left[ {\left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} \right) - 52} \right]

Câu 2: Tìm x biết:

a. 2x + 15 = 142:2

b. {5^3}:x + 100 = 125

c. 3.\left( {5x - 15} \right) - 52 = 68

d. 35 \vdots x;130 \vdots x và x rộng lớn nhất

Câu 3: Một team nó tế đem 280 phái mạnh, 220 phái đẹp dự tính phân thành những group sao mang đến số phái mạnh và số phái đẹp ở từng group đều nhau, biết số group phân tách được nhiều hơn nữa 1 group và ko to hơn 5 group. Hỏi rất có thể phân tách team trở nên bao nhiêu nhóm? Khi cơ từng group đem từng nào phái mạnh, từng nào nữ?

Câu 4: Cho A = 1 + 3 + {3^2} + {3^3} + ... + {3^{101}}. Chứng minh rằng A phân tách không còn mang đến 13

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 6 thân thích học tập kì 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. A

2. C

3. C

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1:

a. 667 - 195.93:465 + 372 = 667 - 39 + 372 = 1000

b. {35^0}.12.173 + 12.27 = 1.12.173 + 12.27 = 12\left( {173 + 27} \right) = 12.200 = 2400

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2} = {5^2}\left( {73 + 28 - 1} \right) = {5^2}.100 = 25.100 = 2500

d. 321 - 21.\left[ {\left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} \right) - 52} \right]

\begin{matrix}
  = 321 - 21.\left[ {\left( {2.27 + 256:32} \right) - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.\left[ {\left( {54 + 8} \right) - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.\left[ {62 - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.10 = 321 - 210 = 111 \hfill \\ 
\end{matrix}

Câu 2:

a. 2x + 15 = 142:2

\begin{matrix}
  \Rightarrow 2x + 15 = 71 \hfill \\
  \Rightarrow 2x = 71 - 15 \hfill \\
  \Rightarrow 2x = 56 \hfill \\
  \Rightarrow x = 28 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 28

b. {5^3}:x + 100 = 125

\begin{matrix}
  \Rightarrow {5^3}:x = 125 - 100 \hfill \\
  \Rightarrow 125:x = 25 \hfill \\
  \Rightarrow x = 125:25 = 5 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 5

c. 3.\left( {5x - 15} \right) - 52 = 68

\begin{matrix}
  \Rightarrow 3.\left( {5x - 15} \right) = 68 + 52 \hfill \\
  \Rightarrow 3.\left( {5x - 15} \right) = 120 \hfill \\
  \Rightarrow 5x - 15 = 120:3 \hfill \\
  \Rightarrow 5x - 15 = 40 \hfill \\
  \Rightarrow 5x = 40 + 15 \hfill \\
  \Rightarrow 5x = 55 \Rightarrow x = 11 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 11

d. Ta có: 35 \vdots x;130 \vdots x \Rightarrow x \in UC\left( {35;130} \right)

Ta lại có:

\begin{matrix}
 \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {35 = 5.7} \\ 
 {130 = 2.5.13} 
\end{array}} \right. \Rightarrow UCLN\left( {35;130} \right) = 5 \hfill \\
  \Rightarrow UC\left( {35;130} \right) = U\left( 5 \right) = \left\{ {1;5} \right\} \hfill \\ 
\end{matrix}

Do x lớn số 1 => x = 5

Câu 3:

Gọi số group cần thiết phân tách là x (x > 1)

Ta có: Đội nó tế đem 280 phái mạnh, 220 phái đẹp dự tính phân thành những group sao mang đến số phái mạnh và số phái đẹp ở từng group đều nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có:

280 = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Do số group phân tách được nhiều hơn nữa 1 group và ko to hơn 5 nhóm

x∈ {2; 4; 5}

Ta đem bảng sau:

Số nhóm Số người phái đẹp nhập nhóm Số phái mạnh nhập nhóm
2 110 140
4 55 70
5 44 56

Câu 4

\begin{aligned}
&A=1+3+3^{2}+3^{3}+\ldots+3^{101} \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)+\left(3^{3}+3^{4}+3^{5}\right)+\ldots+\left(3^{99}+3^{100}+3^{101}\right) \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)+3^{3} \cdot\left(1+3+3^{2}\right)+\ldots+3^{99} \cdot\left(1+3+3^{2}\right) \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)\left(1+3^{3}+\ldots+3^{99}\right) \\
&A=13 \cdot\left(1+3^{3}+\ldots+3^{99}\right): 13
\end{aligned}

2. Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 Cánh Diều

I: Trắc nghiệm khách quan liêu (4đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em mang đến là đúng nhất.

Câu 1: Tập hợp ý Phường những số đương nhiên to hơn 6 rất có thể ghi chép là.

A. Phường ={x ∈ N | x < 7}

B. C. Phường ={x ∈ N | x > 7}

B. Phường ={x ∈ N | x 7}

D. Phường ={x ∈ N | x 7}

Câu 2: Chữ số 5 nhập số 2358 có mức giá trị là.

A. 5000
B. 500
C. 50
D. 5

Câu 3: Chỉ đi ra cặp số đương nhiên ngay lập tức trước và ngay lập tức sau của số 99.

A. (97; 98)
B. (98; 100)
C. (100; 101)
D. (97; 101)

Câu 4: Cho tập dượt A={ 2; 3; 4; 5}. Phần tử này tại đây nằm trong tập dượt A.

A. 1
B. 3
C. 7
D. 8

Câu 5: Tổng 15 + 30 phân tách không còn mang đến số này sau đây:

A. 2 và 3
B. 2 và 5
C. 3 và 5
D. 2; 3 và 5

Câu 6: Cho 18 ⁝ x và 7 ≤ x < 18 . Thì x có mức giá trị là:

A. 2
B. 3
C. 6
D. 9

Câu 7: Trong những số đương nhiên sau số này là số vẹn toàn tố

A. 16
B. 27
C. 2
D. 35

Câu 8: ƯCLN (3, 4) là:

A. 1
B. 3
C. 4
D. 12

Câu 9: Kết ngược quy tắc tính 13 – 5 + 3 là:

A. 11
B. 12
C. 8
D. 10

Câu 10: Kết ngược quy tắc tính 18: 32 . 2 là:

A. 18
B. 4
C. 1
D. 12

Câu 11: Kết ngược quy tắc tính 24 . 2 là:

A. 24
B. 23
C. 26
D. 25

Câu 12: Số 75 được phân tách đi ra quá số nhân tố là:

A. 2 . 3 . 5
B. 3 . 5 . 7
C. 3 . 52
D. 32 . 5

Câu 13: Cho x ∈ {5, 16, 25, 135} sao mang đến tổng trăng tròn + 35 + x ko phân tách không còn mang đến 5. Thì x là:

A. 5
B. 16
C. 25
D. 135

Câu 14: BCNN của 2.33 và 3.5 là:

A. 2 . 33 . 5
B. 2 . 3 . 5
C. 3. 33
D. 33

Câu 15: Trong tam giác đều từng góc đem số đo bằng:

A. 600
B. 450
C. 900
D. 300

Câu 16: Trong hình vuông vắn có:

A. Hai cạnh đối vị nhau
B. Hai đàng chéo cánh vị nhau
C. Bốn cạnh vị nhau
D. Hai đàng chéo cánh vuông góc

Câu 17:

Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:

A. C = 4a
B. C = \frac{1}{2} (a + b)
C. C = \frac{1}{2}ab
D. 2(a + b)

Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 Toán lớp 6

Câu 18:

Cho H.2. Công thức tính diện tích S của hình bình hành là:

A. S = ab
B. S = \frac{1}{2}ah
C. S = \frac{1}{2}bh
D. S = ah

Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Toán

Câu 19: Cho hình thoi, biết phỏng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 2cm và 4cm. Thì diện tích S hình thoi là:

A. 4
B. 6
C. 8
D. 2

Câu 20: Cho hình bình hành ABCD (H.3). lõi AB = 3cm, BC = 2cm

Chu vi của hình bình hành ABCD là:

A. 6
B. 10
C. 12
D. 5

Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 Toán lớp 6

II. Tự luận

Câu 21: Thực hiện tại quy tắc tính

a) 125 + 70 + 375 +230

b) 49. 55 + 45.49

c) 120:\left\{54-\left[50:2-\left(3^2-2.4\right)\right]\right\}

Câu 22: Học sinh lớp 6A xếp trở nên 4; 5; 8 đều một vừa hai phải đầy đủ mặt hàng. Hỏi số HS lớp 6A là bao nhiêu? lõi rằng số HS nhỏ rộng lớn 45.

Câu 23: Mảnh vườn hình chữ nhật đem chiều rộng lớn vị 8m và diện tích S vị 120m2. Tính chu vi miếng vườn hình chữ nhật đó?

Câu 24: Tìm toàn bộ những số đương nhiên n thoả mãn 5n + 14 phân tách không còn mang đến n + 2?

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 6 thân thích học tập kì 1

I. Trắc nghiệm: Từ câu 1 cho tới câu trăng tròn. Mỗi câu đích 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA D C B B C D C A A A
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ĐA D C B A A C D C A C

II. Tự luận

Câu   Điểm

21

Thực hiện tại quy tắc tính

a) 125 + 70 + 375 +230 = (125 + 375) + (70 + 230) = 500 + 300 = 800

0,5

b) 49. 55 + 45.49 =49(55+45) =4900

0,5

c) 120:\left\{54-\left[50:2-\left(3^2-2.4\right)\right]\right\}

=120\left\{54-\left[50:2-\left(9-8\right)\right]\right\}

=120:\left\{54-\left[25-1\right]\right\}=120:\left\{54-24\right\}

1

22

Gọi số HS của lớp 6A là x (0<x<45)

0,5

Vì x ⁝ 4, x ⁝ 5, x ⁝ 8 nên x∈ BC(4;5;8)

0,5

BCNN(4;5;8) = 23.5 = 40

Do (0 < x < 45) nên số học viên của lớp 6A là 40 HS

0,5

23

Chiều nhiều năm miếng vườn hình chữ nhật là:

120 : 8 = 15 m

Chu vi miếng vườn hình chữ nhật là:

2(8+15)= 46 m

0,5

0,5

24

Với từng n tớ đem n+2 ⁝ n+2n

nên 5(n+2) =5n+10 ⁝ n+2 =>5n+14=5n+10+4 ⁝ n+2 khi 4 phân tách không còn mang đến n+2 vì thế n+2 nằm trong Ư(4) ={1,2,4}

Giải từng tình huống tớ được: n= 0;2

3. Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 Chân trời sáng sủa tạo

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết tập trung A những số đương nhiên to hơn 5 và nhỏ rộng lớn 10

A. A = {6, 7, 8, 9}

B. A = {5, 6, 7, 8, 9}

C. A = { 6, 7, 8, 9, 10}

D. A = {6, 7, 8}

Câu 2. Viết tập trung sau A = {x ∈ N | 9 < x < 13} bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A. A = {10, 11, 12}

B. A = {9, 10, 11}

C. A = { 9, 10, 11, 12, 13}

D. A = {9, 10, 11, 12}

Câu 3: Trong những số sau: 59; 101; 355; 1341; 119; 29 những số này là số vẹn toàn tố?

A. 59; 101; 29

B. 101; 355; 119; 29

C. 59; 355; 1341; 29

D. 59; 101; 355

Câu 4: Số đương nhiên m phân tách mang đến 45 dư trăng tròn đem dạng là:

A. 45 + 20k

B. 45k + 20

C. 45 – 20k

D. 45k - 20

Câu 5: Phân tích 126 đi ra quá số nhân tố tớ được kết quả:

Câu 6: Tìm xác minh đích trong số xác minh sau:

A. Một số phân tách không còn mang đến 9 thì luôn luôn phân tách không còn mang đến 3

B. Nếu nhì số phân tách không còn mang đến 3 thì tổng của nhì số cơ phân tách không còn mang đến 9

C. Mọi số chẵn thì luôn luôn phân tách không còn mang đến 5

D. Số phân tách không còn mang đến 2 là số đem chữ số tận nằm trong vị 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không tồn tại đặc điểm này sau đây?

A. Hai cạnh đối tuy nhiên song với nhau

B. Hai cạnh đối vị nhau

C. Bốn cạnh vị nhau

D. Hai đàng chéo cánh chủ yếu vị nhau

Câu 8: Diện tích hình thoi có tính nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh theo lần lượt vị 10cm và 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A đem 54 học viên, lớp 6B đem 42 học viên và lớp 6C đem 48 học viên. đến ngày khai trường, phụ thân lớp xếp trở nên những mặt hàng dọc như nhau nhằm diễu hành nhưng mà không tồn tại lớp này đem người lẻ mặt hàng.

a. Tính số mặt hàng dọc tối đa rất có thể xếp được

b. Khi cơ từng mặt hàng đem từng nào học tập sinh?

Câu 4: Viết B = 4 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + ... + {2^{20}} bên dưới dạng lũy quá với cơ số 2

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 6 thân thích học tập kì 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

A

A

B

B

A

C

A

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1

a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]} = 12 : { 400 : [500 – (125 + 175)]}

= 12 : { 400 : [500 – 300]} = 12 : { 400 : 200} = 12 : 2 = 6

b) 5 . 22 – 18 : 3 = 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) = 197

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8 = 285

Câu 2.

a) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = trăng tròn – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

b) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

c) 10 + 2x = 45 : 43

Đáp án: x = 11

d) 10x + 22.5 = 102

Đáp án x = 61

Câu 3

a) Vì số học viên xếp đầy đủ nên số mặt hàng dọc là ước cộng đồng của số học viên 3 lớp

Số mặt hàng dọc tối đa cũng chính là ước cộng đồng lớn số 1 của số học viên phụ thân lớp

Ta có: 54 = 2.33     

42 = 2.3.7

48 = 24.3

ƯCLN (54; 42; 48) = 2.3 = 6

Vậy số mặt hàng dọc tối đa xếp được là 6 hàng

Câu 4

Ta có

\begin{aligned}
&B=4+2^{2}+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{20} \\
&\Rightarrow 2 B=8+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{21} \\
&\Rightarrow 2 B-B=\left(8+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{21}\right)-\left(4+2^{2}+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{20}\right) \\
&\Rightarrow 2 B-B=2^{21}+8-\left(4+2^{2}\right) \\
&\Rightarrow B=2^{21}
\end{aligned}

3. Tham khảo Ma trận  đề ganh đua thân thích học tập kì 1 Toán lớp 6 

Ma trận đề đánh giá thân thích kì 1 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kỹ năng và kiến thức

Mức phỏng review

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Xem thêm: Địa chỉ mua giày MLB đa dạng mẫu mã, nhiều ưu đãi khủng

TNKQ

TL

1

Số tự động nhiên

(23 tiết)

Số đương nhiên. Các quy tắc tính với số đương nhiên. Phép tính luỹ quá với số nón tự động nhiên

2

(TN1,2)

0,5đ

3

(TL13BCD)

1.5đ

6,5

Tính phân tách không còn nhập tập trung những số đương nhiên. Số nhân tố. Ước cộng đồng và bội chung

4

(TN3456)

1.0 đ

2

(TL13A

14B)

2

(TL14AC,D)

1,5 đ

1

(TL13E)

1 đ

2

Các hình phẳng lặng nhập thực tiễn

(11 tiết)

Tam giác đều, hình vuông vắn, lục giác đều.

3

(TN7,8,9)

0,75 đ

1

(TL15A)

1

(TL15B)

3,5

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân nặng.

3

(TN10,11,12)

0,75đ

Tổng: Số câu

Điểm

12

3

2

1,0

4

2,5

3

2.5

1

1,0

10,0

Tỉ lệ %

40%

25%

25%

10%

100%

Tỉ lệ cộng đồng

65%

35%

100%

Bộ đề ganh đua thân thích kì 1 lớp 6 sách mới

 • Bộ đề ganh đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 năm 2021 - 2022
 • Đề ganh đua thân thích kì 1 lớp 6 Kết nối trí thức những môn học tập
 • Đề ganh đua thân thích kì 1 lớp 6 Chân trời tạo ra những môn học
 • Đề ganh đua thân thích kì 1 lớp 6 Cánh Diều những môn học

Chuyên mục giải Toán lớp 6 sách mới

 • Toán lớp 6 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 6 Cánh Diều
 • Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tại đấy là những tư liệu giải Toán không thiếu những bài học kinh nghiệm nhập SGK hao hao SBT. Các em học viên đối chiếu so sánh đáp án từng bài bác thực hiện của tôi bên trên phía trên.

5. Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 sách cũ

Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 năm 2020

Bài 1: (2 điểm).

a/ Viết tập trung A những số đương nhiên to hơn 10 và nhỏ rộng lớn 17 theo dõi nhì cơ hội.

b/ Điền những ký hiệu tương thích nhập dù trống: 11... A ; {15; 16} ... A ; 19 ... A

Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh:

a/ 25.27.4

b/ 63 + 118 + 37 + 82

Bài 3: (2 điểm). Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

a/ 4. 52 – 64: 23

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số đương nhiên x biết:

a/ 2( x + 55) = 60

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng theo dõi trật tự đó

a) Viết thương hiệu những tia gốc A, gốc B, gốc C

b) Viết thương hiệu 2 tia đối nhau gốc B

c) Viết thương hiệu những tia trùng nhau

Bài 6 (1.5 điểm) Cho M = 2 + 22 + 23 + … + 220

Chứng tỏ rằng M phân tách không còn mang đến 5

Đáp án Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6

Câu

Nội dung

Biểu điểm

1

a/ A = {11; 12; 13; 14; 15; 16}

A = {x ∈ N / 10 < x < 17}

b/ 11 ∈ A ; {15; 16} ⊂ A ; 19 ∉ A

0,5đ

0,5đ

1 đ

2

a/ 25.27.4.

= (25.4).27

= 100.27 = 100.27 = 2700

b/ 63 + 118 + 37 + 82

= (63 + 37) + (118 + 82)

= 100 + 200 = 300

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3

a/ 4. 52 – 64: 23

= 4.25 – 64: 8

= 100 – 8 = 92

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

= 24.[119 – 17]

= 24.102 = 2448

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

4

a/ 2(x + 25) = 60

x + 25 = 60 : 2

x + 25 = 30

x = 30-25

x = 5

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

12x – 33 = 3

12x = 3 + 33

12x = 36

x = 36:12 = 3

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

5

Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6

a) Có 2 tia gốc A: AB và AC

2 tia gốc B: BA và BC

2 tia gốc C: CA và CB

b) Hai tia đối nhau gốc B là: BA và BC

c) Tia AB trùng với tia AC

Tia CB trùng với tia CA

0.25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

6

M = 2 + 22 + 23 + … + 220

= (2 + 22 + 23 + 24) + (25 + 26 + 27 + 28) + … + (217 + 218 + 219 + 220)

= 2.(1 + 2 + 22 + 23 ) + 25.(1 + 2 + 22 + 23) + … +217.(1 + 2 + 22 +23)

= 2. 15 + 25.15 + …+ 217.15

= 15. 2(1 + 24 + …+ 216)

= 3 . 5 .2 .(1 + 24 + …+ 216) phân tách không còn mang đến 5

0.5 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

HOT: Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2020 - 2021 VnDoc biên soạn

Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 năm 2020

 • Bộ đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua thân thích kì 1 lớp 6 môn Toán Có đáp án năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 - Đề 2
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 1
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 2
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 3
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Lịch sử năm 2020 - 2021

Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 - Đề 1

Câu 1: (3 điểm): Thực hiện tại quy tắc tính

a.64 + 36.19

b.22.3 - ( 110+ 8 ) : 32

c) 72 – 36 : 32

d. 150 - [ 102- (14 - 11)2 .20070

e) 59 - [ 90 - (17 - 8)2 ]

Câu 2: (3 điểm): Tìm số đương nhiên x biết:

a.41 – (2x – 5) = 18

b. 2x. 4 = 128

c. x + 25 = 40

d. 5.(x + 35) = 515

Câu 3 (0,5 điểm) Viết tập trung M những số đương nhiên chẵn ko vượt lên quá 10.

Câu 4 (1,0 điểm) Viết sản phẩm sau bên dưới dạng một lũy quá.

a) 2.2.2.2

b) nó.y2.y3

c) 10000

d) 812 : 87

Câu 5 (1,0 điểm) Tìm * để

a) 13* phân tách không còn mang đến 5

b) 53* phân tách không còn mang đến 3 nhưng mà ko phân tách không còn mang đến 9

Câu 6: Vẽ nhì tia đối nhau Ox và Oy

a) Lấy A nằm trong Ox, B nằm trong Oy. Viết thương hiệu những tia trùng với tia Oy.

b) Hai tia Ax và Oy đem đối nhau ko ? Vì sao?

c) Tìm tia đối của tia Ax.

Bài 7. Vẽ đường thẳng liền mạch xy; lấy điểm A phía trên đường thẳng liền mạch xy, điểm B ko phía trên đường thẳng liền mạch xy; vẽ đường thẳng liền mạch trải qua nhì điểm A và B.

Kể thương hiệu toàn bộ những tia gốc A?

Hãy cho thấy thêm nhì tia đối nhau nhập hình một vừa hai phải vẽ?

Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 - Đề 2

Bài 1. Cho tập trung A = {x ∈ N / 7 < x ≤ 11}

a) Tập hợp ý A đem từng nào thành phần ? Hãy ghi chép tập trung A bằng phương pháp liệt kê những thành phần của tập trung A.

b) Dùng kí hiệu (∈;∉) nhằm ghi chép những thành phần 7, 9 và 11 nằm trong tập trung A hay là không nằm trong tập trung A.

Bài 2. (2.0 điểm) Dùng đặc điểm của những quy tắc toán nhằm tính nhanh chóng.

a) 4.17.25

b) 281 + 129 + 219

c) 23.22+ 55: 53

d) 29. 31 + 66.69 + 31.37

Bài 3.(2.5 điểm) Tìm x biết:

a) 5.x – 7 = 13

b) 2.x + 32.3 = 75: 73

c) 95 – 3.( x + 7) = 23

Bài 4. (2.5 điểm) Vẽ đường thẳng liền mạch xy; lấy điểm M phía trên đường thẳng liền mạch xy, điểm B ko phía trên đường thẳng liền mạch xy; vẽ đường thẳng liền mạch trải qua nhì điểm M và B.

a. Kể thương hiệu toàn bộ những tia gốc M?

b. Hãy cho thấy thêm nhì tia đối nhau nhập hình một vừa hai phải vẽ?

Câu 5: Tìm * để

a) 15* phân tách không còn mang đến 5

b) 73* phân tách không còn mang đến 9 nhưng mà ko phân tách không còn mang đến 3

Câu 6: Viết tập trung B những số đương nhiên ko vượt lên quá 5. phẳng 2 cách?

Câu 7: Tính:

a. 72 – 36 : 32

b. 200: [119 –( 25 – 2.3)]

Câu 8: Vẽ đường thẳng liền mạch xy. Lấy điểm O phía trên đường thẳng liền mạch xy. Lấy điểm M

thuộc tia Oy. Lấy điểm N nằm trong tia Ox.

a) Viết thương hiệu nhì tia đối nhau cộng đồng gốc O.

b) Trong phụ thân điểm M, O, N thì điểm này nằm trong lòng nhì điểm còn lại?

Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 - Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

* Khoanh tròn trĩnh vào một trong những vần âm in hoa trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Tập hợp ý A những số đương nhiên to hơn 2 và ko vượt lên quá 7 là.

A. {2, 3, 4, ,5, 6, 7}

B. {3, 4, ,5, 6}

C. {2, 3, 4, ,5, 6}

D. {3, 4, ,5, 6, 7}

Câu 2: Kết ngược quy tắc tính 55.59 bằng:

A. 545

B. 514

C. 2514

D. 1014

Câu 3: Cho hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng:

Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán lớp 6

A. A ∉ d và B ∈ d

B. A ∈ d và B ∈ d

C. A ∉ d và B ∉ d

D. A ∈ d và B ∉ d

Câu 4: Cho hình vẽ (hình 2). Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập câu đúng:

Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán lớp 6

A. A nằm trong lòng B và C

B. B nằm trong lòng A và C

C. C nằm trong lòng A và B

D. Không đem điểm này ở giữa

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm). a/ Viết tập trung A những số đương nhiên to hơn 10 và nhỏ rộng lớn 17 theo dõi 2 cơ hội.

b/ Điền những ký hiệu tương thích nhập dù trống: 11 A ; {15; 16} A ; 19 A

Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh: a/ 25.27.4 b/ 63 + 118 + 37 + 82

Bài 3: (2 điểm). Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

a/ 4. 52 – 64: 23

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số đương nhiên x biết:

a/ 2 (x + 55) = 60

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A , B , C trực tiếp mặt hàng theo dõi trật tự đó

a) Viết thương hiệu những tia gốc A , gốc B , gốc C

b) Viết thương hiệu 2 tia đối nhau gốc B

c) Viết thương hiệu những tia trùng nhau

Câu 6. Vẽ nhì tia đối nhau Ax và Ay

a) Lấy C nằm trong Ax, B nằm trong Ay. Viết thương hiệu những tia trùng với tia Ay.

b) Hai tia Cx và Ay đem đối nhau ko ? Vì sao?

c) Tìm tia đối của tia Cx.

Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán 6 - Đề 4

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện tại quy tắc tính

a. 22 . 5 + (149 – 72)

b. 24 . 67 + 24 . 33

c. 136. 8 - 36.23

d. 75 + 25.27 – 52.6

Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết:

a) 10 + 2x = 45: 43

b) (x - 35) = 0

c) 34x phân tách không còn mang đến 3 và 5

Bài 3: Viết tập trung A bằng phương pháp liệt kê những phần tử: A = {x ∈ N | 5 ≤ x ≤ 9}.

Bài 4: Viết phụ thân số đương nhiên liên tục tăng dần dần, nhập cơ số lớn số 1 là 29.

Bài 5: sát dụng những đặc điểm của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân nhằm tính nhanh:

a. 86 + 357 + 14

b. 25.13.4

c. 28.64 + 28.36.

Bài 6: Tìm số đương nhiên x, biết rằng: 156 – (x + 61) = 82.

Bài 7: Viết sản phẩm quy tắc tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a.33.34.

b. 26 : 23.

Bài 8: Thực hiện tại quy tắc tính:

a.2³ +18 : 3²

b. 2.(5.4² – 18).

Bài 9: Trong những số 2540, 1347, 1638, số này phân tách không còn mang đến 2; 3; 5; 9?

Bài 10: sát dụng đặc điểm phân tách không còn, xét coi từng tổng (hiệu) sau đem phân tách không còn mang đến 6 hay là không.

a. 72 + 12

b. 48 + 16

c. 54 – 36

d. 60 – 14.

Bài 11: Xem hình 5 rồi mang đến biết:

Đề ganh đua thân thích kì 1 Toán lớp 6

a. Những cặp tia đối nhau?

b. Những cặp tia trùng nhau?

b. Những cặp tia này ko đối nhau, ko trùng nhau?

Xem thêm: tả cảnh sân trường giờ ra chơi

Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 năm 2019

 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Sinh học tập lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề ganh đua thân thích học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 6 năm 2019 - 2020

Tổng hợp ý đề ganh đua thân thích học tập kì 1 lớp 6 môn Toán bao bao gồm những đề ganh đua với nội dung bám sát công tác học tập là tư liệu cho những thầy cô xem thêm đi ra đề cho những em học viên, sẵn sàng cho những bài bác ganh đua cuối học tập kì 1 lớp 6. Các em học viên rèn tài năng giải Toán lớp 6, những dạng bài bác tổng quát mắng cho tới cụ thể.

Tham khảo thêm

 • Đề đánh giá thân thích kì 1 môn Toán lớp 6 ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Du năm 2017 - 2018
 • Đề đánh giá thân thích học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2017 - 2018