de thi toán lớp 4 kì 1

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 4 với đáp án

Bạn đang xem: de thi toán lớp 4 kì 1

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 là đề ganh đua quyết định kì cuối học tập kì 1 với đáp án chuẩn chỉnh theo dõi những cường độ Thông tư 22 cụ thể tất nhiên. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng, sẵn sàng mang đến bài xích ganh đua cuối học tập kì 1 đạt thành quả cao, đôi khi đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô rời khỏi đề ganh đua học tập kì 1 cho những em học viên.

100 Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề ganh đua Toán học tập kì 1 được Reviews cao

 • Sở 100 đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Miễn phí
 • Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

Họ và tên: ……………………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2022 - 2023
Môn: Toán 4 - Thời gian: 40ph

Câu 1: Đọc, ghi chép số.(M1)

a) Số 8 601 235 gọi là:

....................................................................................................................................

b) Chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn,tư trăm nhị mươi nhị.:

....................................................................................................................................

Câu 2: Hãy khoanh nhập trước cấu kết ngược đúng:

Chữ số chín nhập số 29654837 nằm trong sản phẩm nào? (M1)

A. Hàng trăm

B. Hàng nghìn

C. Hàng chục nghìn

D. Hàng triệu

Câu 3: Tính nhẩm: 63 x 11= ……? (M1)

A. 693

B. 639

C. 963

D. 936

Câu 4:

a) Số lớn số 1 trong những số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725 (M2)

A. 684 257

B. 684 275

C. 684 750

D. 684 725

b) Trong những số sau số vừa phải phân chia không còn mang đến 2 vừa phải phân chia không còn mang đến 5 là:

A. 36572

B. 44835

C. 50110

D. 55552

Câu 5: Kết ngược của phép tắc tính: 682419 + 145637 (M2)

A.828056

B. 828456

C. 728056

D. 818056

Câu 6. Số phù hợp nhằm ghi chép nhập vị trí chấm là (M2)

a) Số phù hợp điền nhập vị trí chấm: 5tấn 13kg = …………..kg?

A. 513 kg

B. 5130 kg

C. 5013 kg

D. 50013 kg

b) 3h 10 phút =................phút

A. 190

B. 910

C. 109

D. 1029

Câu 7:

a) Trong những góc sau đây góc bẹt là: (M2)

Toán lớp 4 kì 1

b) Diện tích hình vuông vắn với cạnh 7cm là: (M3)

A.28cm2

B.35cm2

C.21cm2

D.49cm2

Câu 8: Tìm tầm nằm trong của những số: 35; 39 và 52: (M3)

Câu 9: (M3) Đặt tính rồi tính

A. 24753 + 49245

B. 864214 - 97065

C. 387 x 25

D. 8192 : 64

Câu 10 (M4): Khối lớp Bốn xếp trở thành 17 sản phẩm, từng sản phẩm với 11 học viên. Khối lớp Năm xếp trở thành 15 sản phẩm, từng sản phẩm cũng có thể có 11 học viên. Hỏi cả nhị khối lớp với toàn bộ từng nào học tập sinh?

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: a) tám triệu sáu trăm linh một ngàn, nhị trăm thân phụ mươi lăm. (0,5 đ):

b) 96 175422 (0,5 đ)

Câu 2: ý D (0,5 đ)

Câu 3: ý A (0,5 đ)

Câu 4: a) ý C (0,5 đ)

b) ý C (0,5 đ)

Câu 5: ý A (1 đ)

Câu 6: a) ý C (0,5 đ)

b) ý A (0,5 đ)

Câu 7: a) ý D (0,5 đ)

b) ý D (0,5 đ)

Câu 8: (35 + 39 + 52) : 3 = 42 (1 điểm)

Câu 9: (2 điểm)

Toán lớp 4 kì 1

Câu 10: (1điểm)

Bài giải

Số học viên khối lớp 4 là: (0,1đ)

17 x 11 = 187 (học sinh) (0,2đ)

Số học viên khối lớp 5 là: (0,1đ)

15x11 =165 (học sinh) (0,2đ)

Số học viên cả hai khối lớp với toàn bộ là: (0,1đ)

187 + 165 = 352 (học sinh) (0,2đ)

Đáp số: 352 học viên (0,1đ)

Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu
và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL


Số và phép tắc tính.


Số câu

2

3

1

6

1

Số điểm

2

2

3

4

3

Câu số


1,2,3

4,5

8,9


2. Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

6


3. Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

7


4. Giải toán với lời nói văn

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

Tổng

Số câu

3

4

2

1

8

2


Số điểm

2

4

3

1

6

4


Tỉ lệ những mức

Số câu: 3Tỉ lệ:20%

Số câu: 4Tỉ lệ:40%

Số câu: 2Tỉ lệ:30%

Số câu:1Tỉ lệ:10%

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 2

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Họ và tên:……………………………

Lớp: 4D

Thứ ........ ngày ..... mon ... năm ....

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học : 2022-2023

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời hạn kí thác đề)

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh nhập vần âm bịa đặt trước thành quả đích của những câu sau.

Câu 1: Trong những số 5 784; 6 874; 6 784; 6 487 số lớn số 1 là:

A. 5 784

B. 6 784

C. 6 874

D. 6 487

Câu 2: Số: Hai mươi thân phụ triệu chín trăm mươi được ghi chép là:

A. 23 910

B. 23 000 910

C. 23 0910 000

D. 230 910

Câu 3: Giá trị của chữ số 3 nhập số 653 297 là:

A. 30 000

B. 3 000

C. 300

D. 30

Câu 4: 10 dm2 2cm2 = ......cm2

A. 1 002 cm2

B. 102 cm2

C. 120 cm2

D. 1 200 cm2

Câu 5: 357 tạ + 482 tạ =…… ?

A. 839

B. 739 tạ

C. 839 tạ

D. 789 tạ

Câu 6: (0.5đ) Hình mặt mũi với những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD và BC.

B. B. BA và BC; DB và DC.

C. C. AB và AD; BD và BA.

D. D. DA và DB; CD và CB

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán ngôi trường Tiểu học tập Lương Thế Vinh, Đắk Lắk

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 954 + 247 436

b. 839 084 – 246 937

c. 428 × 39

d. 4935 : 44

Bài 2: (2 điểm) Tính độ quý hiếm của biểu thức: 326 - (57 x nó ) với nó = 3

Bài 3: (2 điểm) Tuổi của u và tuổi tác của con cái nằm trong lại là 57 tuổi tác. Mẹ rộng lớn con cái 33 tuổi tác. Hỏi u từng nào tuổi tác, con cái từng nào tuổi?

Bài 4: (1 điểm) Tìm số lớn số 1 với 4 chữ số không giống nhau, chữ số hàng nghìn là chữ số 5 tuy nhiên số bại vừa phải phân chia không còn mang đến 2 và vừa phải phân chia không còn mang đến 5?

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 2: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 3: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 4: đáp án A (0.5 điểm)

Câu 5: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án A (0.5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Bài 2: (2 điểm):

Y = 3 thì 326 - (57 x y) = 326 – (57 x 3) = 326 – 171 = 155

Bài 3: (2 điểm): Tóm tắt (0,25 điểm):

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán ngôi trường Tiểu học tập Lương Thế Vinh, Đắk Lắk năm học tập 2020 - 2021

Bài giải

Tuổi của u là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con cái là:

(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi).

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi).

Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (1 điểm).

Số bại là: 9580

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 3

Câu 1. Hãy ghi chép số hoặc chữ phù hợp nhập vị trí chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu thân phụ trăm tư mươi nhị ngàn năm trăm sáu mươi nhị.

b)

38 632

c) Năm triệu thân phụ trăm mươi nhị ngàn sáu trăm nhị mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vệt (>; <; =) phù hợp nhập vị trí chấm:

a) 859 067 ……… 859 167

b) 492 037 ……… 482 037

c) 609 608 ……… 609 609

d) 264 309 ……… 264 309

Câu 3. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

a) 29576 : 24

b) 123 x 45

Câu 4. (1 điểm) Tìm x biết:

a) x – 345 094 = 123 357

b) x : 13 = 125

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống: (1 điểm)

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kilogam

b) Năm 2021 nằm trong thế kỉ 21

Câu 6. Xếp những số sau theo dõi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh nhập chữ bịa đặt trước thành quả đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích S tiếp tục là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy mang đến biết:

a) Số vừa phải phân chia không còn mang đến 2 vừa phải phân chia không còn mang đến 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân chia không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn theo thứ tự khối lượng là 24kg, 33kg, 42kg, 29kg. Hỏi tầm từng em khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình nằm trong của tuổi tác chị và tuổi tác em là 18 tuổi tác. Em xoàng chị 8 tuổi tác. Hỏi chị từng nào tuổi tác, em từng nào tuổi?

Đáp án đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy ghi chép số hoặc chữ phù hợp nhập vị trí chấm (1 điểm):

Mỗi ý đích (0,25 điểm):

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu thân phụ trăm tư mươi nhị ngàn năm trăm sáu mươi nhị.

86 342 562

b) Ba mươi tám ngàn sáu trăm thân phụ mươi hai

38 632

c) Năm triệu thân phụ trăm mươi nhị ngàn sáu trăm nhị mươi chín.

5 312 629

d)  Ba triệu sáu trăm năm mươi nhị ngàn tư trăm sáu mươi

3 652 460

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đích (0,25 điểm):

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày chạy bộ được yêu thích nhất 2023

a) 859 067 < 859 167

b) 492 037 > 482 037

c) 609 608 < 609 609

d) 264 309 = 264 309

Câu 3: Đặt tính rồi tính:(1 điểm) Đặt tính, và triển khai đích (a, b) từng câu (0,5 điểm):

a) 1234

b) 5 535

Câu 4: (1 điểm) Tìm x biết: Mỗi câu (a,b) đích (0,5 điểm)

a) x – 345 094 = 123 357

x = 123 357 + 345 094

x = 468 451

b) x : 13 = 125

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đích (0,5 điểm):

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kilogam S

b) Năm 2021 nằm trong thế kỉ 21 Đ

Câu 6. Xếp những số sau theo dõi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Chọn B

Chu vi của hình vuông vắn là 16m

Vậy cạnh hình vuông vắn là: 16 : 4 = 4 (m)

Vậy diện tích S hình vuông vắn tiếp tục là: 4 x 4 = 16 (m2)

Vậy lựa chọn đáp án B

Câu 8: (1 điểm)

a) Số vừa phải phân chia không còn mang đến 2 vừa phải phân chia không còn mang đến 5 là: 270

b) Số phân chia không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 2 là: 45

Mỗi câu đích (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Bài giải

Trung bình từng em khối lượng là: (0,25đ)

(24 + 33 + 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số: 32 kilogam (0,25đ)

Lời giải - đáp số đích (0,25đ)

* Lưu ý: học viên rất có thể giải bằng phương pháp khác

Câu 10. (1 điểm) Bài giải

Tổng số tuổi tác của nhị bà mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi tác của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi tác của chị ấy là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi tác (0,25đ)

* Lưu ý: học viên rất có thể giải bằng phương pháp khác

Tổng số tuổi tác của cả hai bà mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi)

Số tuổi tác của chị ấy là:

(36 + 8) : 2 = 22(tuổi)

Số tuổi tác của em là:

36 - 22 = 14(tuổi)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 số 4

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước ý vấn đáp đích.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 ngàn, 4 trăm và 1 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo theo thứ tự khối lượng là 37 kilogam, 41 kilogam, 45kg, và 49 kilogam. Trung bình từng bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ giác ABCD có:

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD tuy vậy song với BC

D. AB tuy vậy song với BC

Câu 5. Trong những số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phải phân chia không còn mang đến 2; 3 và 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật với diện tích S vị 4080 cm², chiều rộng lớn vị 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật bại là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật với chu vi 228m, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 18m. Tính diện tích S hình chữ nhật bại.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng. Hiệu của phép tắc trừ này vị bao nhiêu?

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi đáp án đích 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần tự động luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phép tắc tính đích được 0.5 điểm.

365 x 103

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

11 890 : 58

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đích được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ to hơn số trừ từng nào đơn vị chức năng thì bại đó là hiệu. Theo đề bài xích số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của phép tắc trừ này là 375.

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 5

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm tư mươi thân phụ triệu ko ngàn năm trăm thân phụ mươi được ghi chép là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số phù hợp nhập vị trí chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b. \frac{1}{2}m2 =................dm2

Câu 6. Câu này đích ghi Đ câu này sai ghi S nhập dù trống trải sau: (1đ)

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC

C. Cạnh BC vuông góc với CD

D. Cạnh AB tuy vậy song với DC

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn với 192 học viên chia thành những group, từng group với 8 học viên. Khối lớp Năm với 207 học viên chia thành những group, từng group với 9 học viên. Hỏi cả nhị khối với toàn bộ từng nào nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng và Minh với tổng số 64 viên bi, hiểu được nếu như Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của nhị các bạn cân nhau. Hỏi từng các bạn với từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

Câu 4: 320 675 401: thân phụ trăm nhị mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn tư trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đích từng câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B. \frac{1}{2}m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đích từng câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB tuy vậy song với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đích từng phép tắc tính (0,5 đ). Nếu bịa đặt ko trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự động bịa đặt tính. Kết ngược như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đích quá trình và thật sạch (2đ)

Giải

Số group của học viên khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số group của học viên khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số group của tất cả nhị khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 group (0,25 đ).

Câu 3. Giải đích toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của nhị các bạn cân nhau nên số bi của Dũng nhiều hơn nữa số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng với là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh với là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 6

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy lựa chọn và ghi lại thành quả đích.

Bài 1 (1 điểm).

Số này trong những số sau đây với chữ số 8 biểu thị mang đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số này phân chia không còn mang đến 2 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số phù hợp nhập vị trí chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình vẽ mặt mũi có:

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 thế kỉ và 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật với nửa chu vi 48 centimet, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 12 centimet.

Tính diện tích S hình chữ nhật bại.

Bài 9: (1 điểm). Một team xe cộ với 5 xe cộ to lớn, từng xe cộ chở 27 tạ gạo và với 4 xe cộ nhỏ, từng xe cộ chở 18 tạ gạo. Hỏi tầm từng xe cộ chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi tác của nhị bà con cháu cách đó 5 năm là 70 tuổi tác, con cháu xoàng bà 66 tuổi tác. Tính số tuổi tác từng người hiện nay nay?

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài xích 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: 1 điều (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89m2 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều nhiều năm HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích HCN là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)

- Lưu ý: HS rất có thể giải cơ hội khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe cộ xe hơi chở được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe cộ nhỏ chở được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình từng xe cộ chở được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi tác của nhị bà con cháu lúc này là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của con cháu lúc này là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà lúc này là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 7

Bài 1: (2 điểm) Khoanh nhập vần âm trước ý đích trong những câu sau: (Từ câu 1 cho tới câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết ngược của phép tắc nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số phù hợp điền nhập vị trí chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư nhập phép tắc phân chia 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số phù hợp nhằm ghi chép nhập vị trí chấm 9m2 5dm2 =…. dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, nó biết:

a) 7875 : x = 45

b) nó : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số phù hợp nhập vị trí chấm

4 tấn 75 kilogam = ………… kg

19dm2 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một cửa hàng chào bán vải vóc, tuần lễ đầu bán tốt 1042 mét vải vóc, tuần lễ sau bán tốt 946 mét vải vóc. Hỏi tầm thường ngày cửa hàng bán tốt từng nào mét vải? (Biết hàng tuần với 7 ngày và cửa hàng chào bán vải vóc trong cả tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là 2782m2. Nếu bộp chộp chiều rộng lớn lên gấp đôi và chiều nhiều năm lên 3 đợt thì diện tích S mảnh đất nền mới mẻ là bao nhiêu?

Đáp án: Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh nhập B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh nhập A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh nhập C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh nhập D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng từng câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) nó : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dm2 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải vóc chào bán nhập 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày chào bán nhập 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình thường ngày bán tốt số mét vải vóc là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài giành cho HS khá, giỏi; chấm vui nhộn theo dõi phương án thực hiện bài xích của HS. khích lệ sự tạo nên Khi thực hiện bài xích.

Nếu bộp chộp chiều rộng lớn lên gấp đôi và chiều nhiều năm lên 3 đợt thì diện tích S bộp chộp lên số đợt là:

2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất nền mới mẻ là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 4 mới mẻ nhất

 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 4 năm rất đầy đủ những môn
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Lịch sử lớp 4
 • Đề cương ôn ganh đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 4

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn khác

 • Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2022 - 2023
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • 8 Đề ganh đua học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 với tệp tin nghe năm 2022
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 năm 2022 - 2023 Có đáp án
 • Đề ganh đua Tin học tập lớp 4 kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2022 Tải nhiều
 • Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 môn Khoa học tập năm 2022 - 2023 Tải nhiều

Ngoài rời khỏi những chúng ta cũng có thể theo dõi dõi cụ thể đề ganh đua những môn học tập kì 1 lớp 4 rèn luyện những dạng bài xích tập dượt SGK Toán 4 và SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng mang đến bài xích ganh đua cuối học tập kì 1 đạt thành quả cao. Mời những em với mọi thầy cô tìm hiểu thêm, update đề ganh đua, bài xích tập dượt tiên tiến nhất bên trên VnDoc.com. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng.

Xem thêm: cách phát âm ed bằng câu thần chú