đề thi giữa kì 2 lớp 4

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 sở hữu đáp án

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 lớp 4

Bộ đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng quái trận đề ganh đua chuẩn chỉnh theo đòi Thông tư 22. Các đề ganh đua sau đây cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng khả năng giải Toán, ôn luyện những dạng bài xích luyện trọng tâm, sẵn sàng mang đến bài xích ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 đạt thành quả cao. Mời những em nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

1. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô color với hình ở trên:

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tao được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong những phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành bại là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải vấn đề sau: Lớp 4A sở hữu 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân thuộc kì II. Trong số đó, sở hữu \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; sở hữu \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; còn sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A sở hữu từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm phủ của nhì hành lang cửa số. Em hãy ghi chép phép tắc tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu chính ghi 1 điều, câu có tương đối nhiều ý phân chia theo đòi những ý)

Câu 1.

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = trăng tròn (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được hiểu là:

A. Hai mưới lăm phần tư mươi tía.

B. Hai mươi lắm bên trên tư mươi tía.

C. Hai mươi lăm phân chia tư mươi tía.

D. Bốn mươi tía phần nhì mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số phù hợp điền vô chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số phù hợp điền vô chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành sở hữu Điểm lưu ý là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy nhiên song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập đều bằng nhau.

C. Hai lối chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng lối.

D. Cả A,B,C đều chính.

Câu 4: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, độ cao là Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành bại là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 5: Phân số này tại đây ko vì chưng với phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) :

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD sở hữu :

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Điền đáp án chính vô địa điểm chấm:

a) Các cặp canh tuy nhiên song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh đều bằng nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật sở hữu nữa chu vi là Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 sở hữu đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

2. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình này sở hữu \frac{2}{3}số dù vuông vẫn tô đậm? (0,5 điểm)

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số này bên dưới đấy là phân số nhì phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền lốt > < = phù hợp vô địa điểm chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp vô địa điểm chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tư cạnh đều bằng nhau.

B. Có nhì cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và đều bằng nhau.

C. Có tư góc vuông và sở hữu nhì cặp cạnh đối lập đều bằng nhau.

D. Có tư góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

Xem thêm: tả cảnh sân trường giờ ra chơi

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập sở hữu \frac{3}{5} học viên, vô bại số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp bại. (1,5 điểm)

Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề ganh đua thân thuộc kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền lốt > < = phù hợp vô địa điểm chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp vô địa điểm chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập sở hữu \frac{3}{5} học viên, vô bại số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp bại. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập bại là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số này bé nhiều hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số này sau đây vì chưng phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số phù hợp ghi chép vô địa điểm chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một siêu thị sở hữu 250kg gạo. Buổi sáng sủa vẫn cung cấp 25kg gạo, chiều tối cung cấp 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị vẫn bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một siêu thị sở hữu 250kg gạo. Buổi sáng sủa vẫn cung cấp 25kg gạo, chiều tối cung cấp 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị vẫn bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo còn sót lại của siêu thị sau buổi sáng sớm cung cấp là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo chiều tối cung cấp là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhì buổi siêu thị vẫn bán tốt là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn luyện thân thuộc kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn luyện thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề ganh đua thân thuộc kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ Anh lớp 4 thân thuộc kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài đi ra những em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt toàn cỗ đề ganh đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo đòi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Xem thêm: tình yêu chân chính làm cho con người