đề kiểm tra tiếng anh lớp 6Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Global Success, Friends plus, iLearn Smart World, Explore English năm 2023 đem đáp án, tiên tiến nhất của tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều giúp Giáo viên và cha mẹ nhận thêm tư liệu Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 kể từ cơ hùn học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua môn Tiếng Anh 6.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6

Đề ganh đua Tiếng Anh 6 năm 2023 (có đáp án, mới mẻ nhất)

Xem test Đề GK2 Anh 6 Global Xem test Đề GK2 Anh 6 Smart Xem test Đề HK2 Anh 6 Global Xem test Đề HK2 Anh 6 Friends Xem test Đề HK2 Anh 6 Smart

Chỉ kể từ 130k mua sắm trọn vẹn cỗ Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Global Success và Smart World bạn dạng word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Đề ganh đua tham khảo quality đầu xuân năm mới 6 môn Tiếng Anh năm 2023 (10 đề)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Top 90 Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Giữa học tập kì 2 đem đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh 6 đem đáp án

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Tiếng Anh 6 Global Success (Kết nối tri thức)

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1 Global Success đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

 • Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Global Success đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success năm 2023 đem đáp án (16 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Global Success năm 2023 chuyển vận tối đa (12 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success năm 2023 đem quỷ trận (12 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Global Success đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh 6 Global Success đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Anh Friends plus (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Friends plus năm 2023 chuyển vận tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 đem quỷ trận (8 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2 Friends plus năm 2023 chuyển vận tối đa (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 đem quỷ trận (6 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh Friends plus đem đáp án (2 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 1

 • Đề ganh đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 2

 • Đề ganh đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Anh 6 Explore English (Cánh diều)

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2023 đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Explore English năm 2023 chuyển vận tối đa (9 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2023 đem quỷ trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English đem đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English đem đáp án (2 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Anh 6 Right on!

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 1

 • Đề ganh đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 2

 • Đề ganh đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Anh 6 English Discovery

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 1

 • Đề ganh đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 2

 • Đề ganh đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Giữa kì 1 - Global Success

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

A.VOCABULARY 

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1.   A. lamps                      B. desks                      C. lights                       D. legs

2.   A. brother                    B. nose                        C. sofa                         D. poster

3.   A. finger                      B. leg                           C. neck                        D. elbow

4.   A. mouth                     B. house                      C. country                   D. about

5.   A. subject                    B. music                      C. study                      D. lunch

II. Find the odd A, B, C or D. 

1.   A. chair                      B. apartment               C. villa                         D. house

2.   A. fridge                     B. cooker                     C. microwave             D. bedroom

3.   A. classrooms            B. students                  C. teachers                 D. streets

4.   A. confident                B. sport                       C. hard-working          D. creative

5.   A. calculator               B. notebook                C. teacher                   D. rubber

B . USE OF ENGLISH: 

III. Choose the correct answer A, B, or C 

1.   There                      four chairs and a table                         the middle of the room.

      A. are – in                   B. are – at                    C. is – on                   D. is – in

2.   Can you                  mạ the book, please?

      A. move                      B. pass                         C. have                      D. turn

3.   Would you lượt thích                  some juice?

      A. drink                       B. drinking                    C. vĩ đại drink                  D. drank

4.   My best friend is kind and                        . He often makes mạ laugh.

      A. funny                      B. nice                          C. shy                        D. boring

5.  At break time, I go vĩ đại the library and                     books.

      A. go                           B. read                         C. play                        D. listen

6.   Our class is going vĩ đại                      a picnic at the zoo on Saturday. 

      A. have                       B. take                         C. pass                        D. go

7.   The school year in Viet Nam starts ________ September 5th.

      A. in                            B. on                             C. at                           D. since

8.   Students live and study in a ________ school. They only go trang chủ at weekends.

      A. secondary               B. international             C. boarding                D. private

9. ‘What are you doing this Saturday?’  ‘I’m ________ camping with some friends.          

      A. having                     B. going                        C. doing                     D. playing

10.       Nam                 football now. He’s tired.

      A. doesn’t play            B. plays                         C. is playing               D. isn’t playing

IV. Use correct tense of the verbs in the following sentences.

1.   I (watch)                             TV about 3 hours a day.

2.   We (play)                           tennis now 

3.   Minh sometimes (practise)                                    the guitar in his room.

4.   She (have)   Black hair.  

5.   Look at the girl! She (ride)                                    a xe đạp.

C. READING:

V. Read the text and answer T or F:

      My name’s Quan. One of my best friends is Phong. He is my classmate and we always go vĩ đại school together. Phong is twelve. He’s tall and rather thin. He has short curly Black hair and brown eyes. Phong is funny and friendly. I lượt thích being with him because he always makes mạ laugh. He is also very sporty and plays football and basketball very well. We often play basketball and football at the weekend. He loves listening vĩ đại music and playing the guitar. I can’t play the guitar but I love music, too. Phong doesn’t lượt thích computer games. He likes playing with his friends in the street. Phong is a very good student. His favourite subject is Maths. He’s not good at Science but he studies hard vĩ đại pass it.

                                                                                                                      True         False

1.   Quan and Phong are studying in the same class.    

2.   Phong is tall and not fat.                

3.   Phong’s hair is straight and Black.      

4.   Phong likes playing sports.    

5.   Quan dislikes playing the guitar.    

VI. Read the letter from George. Choose the correct answer: A, B or C.

            Dear Sergio, 

            How (l)                         you? (2)           you want vĩ đại know about a typical day at my school? I always (3)                         vĩ đại school with my brother and my friend Steve. School starts at 7 o'clock. (4)         the morning, we have five lessons, usually different subjects. I go trang chủ at 11.40. Then we have lunch. I (5)   have lunch at school. In the afternoon, there are three lessons. My favourite subject is Geography. After school, we often play football. What about you?

            Bye for now, 

            George 

1. A. tự                    B. go                                 C. are           

2. A. Does                B. Do                                C. Are

3. A. walk                 B. walks                            C. walking

4. A. On                   B. In                                  C. At

Xem thêm: số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là

5. A. don’t                B. not                                C. doesn’t

D.  WRITING:   

VII. Rearrange the words vĩ đại make correct sentences. 

1. now/ They/ English/ studying/ are/ .

____________________________________________________________________________________ 

2. school/ your/ there/ How many/ students/ are/ in/? 

____________________________________________________________________________________ 

3. has/Hoa/hair/ long/ brown/. 

____________________________________________________________________________________ 

4. There/ beautiful garden/ left/ Ba's house/ a/ to/ is/ the/ of/.

____________________________________________________________________________________ 

5. do/ you/ What/ after/ do/ school/ ?/, Mai 

____________________________________________________________________________________ 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Choose the best answers

1. How many ......................... are there?

A. book                 

B. books      

C. a book    

D. the book

2. They are in their  ………….. room.

A .living               

B. vĩ đại live               

C. live                   

D. vĩ đại live

3.Thu: What’s her name ? -  Lan: ……………………

A. His name’s Hoa 

B. My name’s Hoa   

C. Your name’s Hoa        

D. Her name’s Hoa

4. He is ……………

A. doctors                      

B. teachers            

C. an engineer       

D. students

5. Twenty - two  +   thirty-seven  =  ……………............

A. Fifty- six                    

B. Fifty-nine         

C. Fifty- seven      

D. Fifty- eight

6. A: Are they twelve ?            - B:………….

A.Yes, he is                    

B. No, he isn’t      

C. No, they aren’t 

D. Yes, we are

7. I live............. Can Tho thành phố.

A. on                    

B. in                               

C. at                     

D. with

8 .A: …………..  are you?     - B: I’m fine, thanks.

A. What                

B. Where              

C. Who                 

D. How

9. A: How old are you ?   

A. He’s eleven       

B. I’m fine       

C. I’m eleven years old   

D. She’s eleven years old

10. - Miss Hoa: Goodmorning, class.          - Children : …………………….

A.Good afternoon, teacher                     

B. Good evening, teacher  

C. Hi,teacher                                 

D. Good morning, teacher

II. Read the passage and answer the questions

   My name’s Ba. I’m a student. .This is my family. There are four people in my family : my father, my mother , my sister and mạ. My father is fifty years old .He’s a doctor. My mother is forty-six .She’s a nurse. My sister is a student.

1.What’s his name ?  

  …………………………………………………………………

2. How old is his father?

…………………………………………………………………

3. How old is his mother ?

  …………………………………………………………………..

4. What does she do?

   ………………………………………………………….............    

III. Give the correct khuông of verbs 

1.Mr Tan and Miss Lien (be) ……………..   teachers .

2. I (live) ....................... in Ha Noi. 

3. That ( be) .......................... my classroom.

4. I (be) .................... a student.

IV. Find the mistake in each sentence and correct it

1. My school is in the thành phố. They is big.

2. We have English at Monday and Friday .

3. My mother often get up at 6.00 o’clock in the morning.

4. What does Mr. Minh travel vĩ đại work?

5. I’m hungry. I’d lượt thích some chicken and some rices.

6. What are you going tự on the weekend?

7. The Nile River is the longer river in the world.

8. We are burning too many coal, oil and gas.

9. She cooks in the kitchen now .

10. We have lots of beautiful beach.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation

1. A. cleaner             B. woman                  C. mother                   D. man

2. A. nicer                 B. safer                      C. about                     D. any

3. A. cheaper            B. bigger                    C. compete                D. tutor

4. A. larger                B. enter                      C. grammar               D. verb

II. Put the verbs in brackets in the correct form 

1. I (not be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

III. Rewrite the complete sentence using the adverb of frequency in brackets in its correct position.

1. They go vĩ đại the movies. (often)

2. She listens vĩ đại classical music. (rarely)

3. He reads the newspaper. (sometimes)

4. Sara smiles. (never)

5. She complains about her husband. (always)

6. I drink coffee. (sometimes)

7. Frank is ill. (often)

8. He feels terrible (usually)

9. I go jogging in the morning. (always)

10. She helps her daughter with her homework. (never)

IV. Choose the letter A, B, C or D vĩ đại answer these following questions

Charles is twelve years old. He lives in a modern villa in the suburb of the thành phố. His father is a manager. His mother is a secretary. And he is a student. The villa is next vĩ đại a large shopping center ví it’s very convenient. There is a big backyard where they can sit and have afternoon tea. His mother often buys some flowers because there is a flower cửa hàng opposite their house. At Tet, they often go vĩ đại the historic pagoda near their villa.

1. Does Charles live in a cottage?

A. Yes, he is              B. No, he doesn’t    C. Yes, he isn’t                    D. No, he is

2. Is the villa in front of a shopping center?

A. No, it isn’t            B. Yes, it does           C. No, it doesn’t                  D. Yes, it is

3. What does his mother do?

A. a manager             B. a teacher            C. a secretary                     D. a nurse

4. When tự they go vĩ đại the pagoda?

A. At Tet                    B. At Christmas        C. At Easter                        D. every day

5. What tự they tự in the back yard?

A. They talk with each other.

B. They play tennis.

C. They sit under the trees.

D. They have afternoon tea.

V. Make sentence using words / phrases given

1. She / not / sleep late at the weekends 

2. we / not / believe the Prime Minister

3. you / understand the question? 

4. David / want some coffee? 

5. when / she / go vĩ đại her Chinese class?

6. why / I / have vĩ đại clean up? 

7. they / not / work late on Fridays

8. she / have three daughters

Xem trực tuyến 3 cuốn sách giáo khoa lớp 6 mới:

 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới mẻ - Kết nối tri thức
 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới mẻ - Cánh diều
 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới mẻ - Chân trời sáng sủa tạo

Lưu trữ: Sở đề ganh đua Tiếng Anh lớp 6 cũ:

Xem test Đề GK2 Anh 6 Global Xem test Đề GK2 Anh 6 Smart Xem test Đề HK2 Anh 6 Global Xem test Đề HK2 Anh 6 Friends Xem test Đề HK2 Anh 6 Smart

Xem thêm thắt đề ganh đua những môn học tập lớp 6 sách mới mẻ tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua Toán 6 (có đáp án)

 • Đề ganh đua Ngữ Văn 6 (có đáp án)

 • Đề ganh đua Khoa học tập đương nhiên 6 (có đáp án)

 • Đề ganh đua Lịch Sử và Địa Lí 6 (có đáp án)

 • Đề ganh đua Công nghệ 6 (có đáp án)

 • Đề ganh đua Tin học tập 6 (có đáp án)

 • Đề ganh đua giáo dục và đào tạo công dân 6 (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí mang đến teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: vùng gò đồi trước núi của bắc trung bộ có thế mạnh về