dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

Câu hỏi:

17/08/2019 151,489

Bạn đang xem: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

A. glucozơ, glixerol, ancol etylic

B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat

C. glucozơ, glixerol, axit axetic  

Đáp án chủ yếu xác

D. glucozơ, glixerol, natri axetat

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn đáp án C

Dãy bao gồm những hỗn hợp đều tính năng với Cu(OH)2 là: glucozơ, glixerol, axit axetic.

Lưu ý: 2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O.

A. Loại vì thế ancol etylic ko tính năng với Cu(OH)2

B. Loại vì thế natri axetat ko tính năng với Cu(OH)2

Lưu ý: Anđehit tính năng với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm, đun nóng thu được kết tủa red color gạch ốp là Cu2O.

RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t° RCOONa + Cu2O + 3H2O

D. Loại vì thế natri axetat ko tính năng với Cu(OH)2

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất không phản xạ với AgNO3 vô hỗn hợp NH3, đun rét tạo ra trở thành Ag là

A. C6H12O6  

B. CH3COOH

C. HCHO      

D. HCOOH

Câu 2:

Thuốc demo nào là nhằm nhận ra được toàn bộ những hóa học riêng không liên quan gì đến nhau sau: glucozơ, glixerol, etanol, etanal?

A. Na

B. Cu(OH)2/OH-     

C. nước brom

D. AgNO3/NH3

Câu 3:

Dãy bao gồm những hóa học đều tính năng với hỗn hợp NaOH là

Xem thêm: sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang

A. glixerol, glyxin, anilin

B. etanol, fructozơ, metylamin

C. metyl axetat, glucozơ, etanol

D. metyl axetat, phenol, axit axetic

Câu 4:

Để phân biệt 3 hóa học lỏng: benzen, toluen, stiren, người tớ uống thuốc demo nào là sau đây

A. Quỳ tím  

B. Dung dịch KMnO4           

C. Dung dịch Br2   

D. Dung dịch NaOH

Câu 5:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thông thường là

A. 3  

B. 5   

C. 1   

D. 4

Câu 6:

Thứ tự động rời dần dần sức nóng phỏng sôi của những hóa học CH3CHO, C2H5OH, H2O là

A. H2O, C2H5OH, CH3CHO

 B. H2O, CH3CHO, C2

C. CH3CHO, H2O, C2H5OH 

D. C2H5OH, H2O, CH3CHO

TÀI LIỆU VIP VIETJACK