cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng

Câu hỏi:

08/02/2020 34,300

Bạn đang xem: cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng

A. hạn chế dần dần tần số loại ren đồng ăn ý tử lặn, tăng dần dần tần số loại ren đồng ăn ý tử trội

B. hạn chế dần dần tần số loại ren dị ăn ý tử, tăng dần dần tần số loại ren đồng ăn ý tử

Đáp án chủ yếu xác

C. hạn chế dần dần tần số loại ren đồng ăn ý tử trội, tăng dần dần tần số loại ren đồng ăn ý tử lặn

D . tăng dần dần tần số loại ren dị ăn ý tử, hạn chế dần dần tần số loại ren đồng ăn ý tử

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án B

Cấu trúc DT của quần thể tự động phối chuyển đổi qua chuyện những thể hệ theo phía hạn chế dần dần tần số loại ren dị ăn ý tử, tăng dần dần tần số loại ren đồng ăn ý tử

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần thể đem bộ phận loại ren là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số alen A của quần thể này là

A. 0,7

B. 0,3

C. 0,4

D. 0,5

Câu 2:

Thế hệ xuất phân phát của một quần thể thực vật đem loại ren Aa. Sau 5 mới tự động thụ phấn tính theo gót lí thuyết thì tỉ trọng thể đồng ăn ý (AA và aa) vô quần thể là

A. 1- (1/2)5

B. (1/2)5

C. (1/4)5

D. 1/5

Câu 3:

Quần thể tự động thụ phấn lúc đầu đem toàn loại ren Aa, sau 3 mới tự động thụ phấn, tỉ trọng loại ren đồng ăn ý tồn bên trên vô quần thể là

A. 25%

Xem thêm: tả quyển sách tiếng việt lớp 5 tập 2

B. 50%

C. 5%.

D. 87,5%.

Câu 4:

Một quần thể thực vật đang được ở hiện trạng cân đối DT đem tần số loại ren aa là 0,16. Theo lý thuyết tần số alen A của quần thể này là

A. 0,4

B. 0,32

C. 0,48

D. 0,6

Câu 5:

Trong những quần thể tại đây, quần thể nào là đem tần số alen a thấp nhất?

A. 0,3AA: 0, 5Aa: 0,2aa 

B.  0,2AA: 0, 8Aa

C. 0,5AA: 0, 4Aa: 0,1aa  

D. 0,4AA: 0,3Aa: 0,3aa

Câu 6:

Một quần thể thực vật lưỡng bội đang được ở hiện trạng cân đối DT đem tần số alen a là 0,15. Theo lí thuyết, tần số loại ren Aa của quần thể này là

A. 25,5%

B. 12,75%

C. 72,25%.

D. 85%.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK