bài tập câu điều kiện loại 2

Câu ĐK loại 2 là vấn đề ngữ pháp cơ phiên bản, ko kém cỏi phần cần thiết nhập quy trình học tập giờ Anh. Để bắt dĩ nhiên toàn cỗ kiến thức và kỹ năng tương quan cho tới cấu tạo, cách sử dụng dạng câu ĐK này, chúng ta hãy ôn luyện qua quýt nội dung bài viết tổ hợp những bài tập câu điều kiện loại 2 không hề thiếu, đem kèm cặp đáp án tại đây của Langmaster nhé! 

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện loại 2

1. Tóm tắt kiến thức và kỹ năng về câu ĐK loại 2

1.1 Cấu trúc

Câu ĐK loại 2 là dạng câu ĐK biểu diễn mô tả trường hợp trái ngược với thực tiễn ở lúc này. Trong câu ĐK loại 2 cũng bao gồm một mệnh đề “if” và một mệnh đề chủ yếu đem cấu tạo như sau:

If + S + V-ed/cột 2, S + would/ could/ might (not) + V-inf + O

Ví dụ:

 • If you had more time, you could finish this job on time. (Nếu có không ít thời hạn rộng lớn, cậu tiếp tục rất có thể xong xuôi việc làm cơ trúng hạn rồi.)
 • Susan would get a high mark if she studied hard before the exam. (Susan tiếp tục rất có thể đạt điểm trên cao nếu như cô ấy chịu khó học tập trước kỳ ganh đua.)

Lưu ý: Đối với động kể từ “tobe” nhập mệnh đề “if”, tất cả chúng ta tiếp tục phân tách ở thể bàng thái cơ hội, tức là “to be” -> “were” so với toàn bộ từng công ty ngữ. 

Ví dụ: I wouldn’t go out with him if I were you. (Tôi sẽ không còn đi dạo với anh tao nếu như tôi là cậu.)

1.2 Cách dùng

 • Dùng nhằm biểu diễn mô tả một hành động/ vấn đề ko thể xẩy ra ở trường hợp lúc này. 

Ví dụ: If Kathy bought food for dinner, her mom wouldn’t get angry. (Nếu Kathy mua sắm thực phẩm mang đến bữa tối, u cô ấy dường như không nổi xung. -> Sự thiệt là lúc này u Kathy tiếp tục bực bản thân vì thế phụ nữ dường như không mua sắm món ăn tối.)

 • Dùng nhằm khuyên răn nhủ ai cơ.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t tell her about this news. (Nếu tôi là chúng ta, tôi sẽ không còn kể mang đến cô ấy nghe tin tưởng này.)

 • Dùng nhằm thể hiện tại sự trái ngược ngược với kỹ năng lúc này của phiên bản đằm thắm.

Ví dụ: If Kai had enough money, he could travel around the world this year. (Nếu Kai đem đầy đủ chi phí, anh ấy tiếp tục rất có thể phượt vòng xung quanh trái đất nhập trong năm này. -> Sự thiệt là Kai lúc này không tồn tại kỹ năng lên đường phượt từng trái đất.)

Xem thêm: 

=> CHỈ 10 PHÚT NẮM VỮNG CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 VÀ BIẾN THỂ

=> BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, 2, 3, HỖN HỢP, ĐẢO NGỮ (CÓ ĐÁP ÁN)

1.3 Biến thể câu ĐK loại 2

a. Biến thể mệnh đề if

 • Cấu trúc: If + S + were + V-ing, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I were reading a book, I wouldn’t help you with dinner. (Nếu tôi đang được xem sách, tôi sẽ không còn thể giúp đỡ bạn thực hiện bữa tối.)

 • Cấu trúc: If + S + had + V3/Ved, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I had helped Lam revise, he would pass the exam. (Nếu tôi chung Lâm ôn tập luyện, cậu ấy tiếp tục rất có thể băng qua kỳ ganh đua.)

b. Biến thể mệnh đề chính

 • Cấu trúc: If + S + V (past simple), S + would/ could + be + V-ing

Ví dụ: If it were Sunday, I would be going camping with my friends. (Nếu thời điểm hôm nay là Chủ Nhật, thì tôi đang di chuyển cắm trại với đám chúng ta.)

 • Cấu trúc: If + S + V (past simple), S + V (past simple)

Ví dụ: If I told him đồ sộ come yesterday, I was happy today. (Nếu ngày qua tôi bảo anh tao cho tới, thì thời điểm hôm nay tôi tiếp tục thấy vui mừng rồi.)

1.4 Đảo ngữ câu ĐK loại 2

Cấu trúc: If + S + V (past simple), S + would/ could + V-inf

→ Were + S + N/ Adj/ đồ sộ V, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: 

 • If I were you, I wouldn’t eat that snack. (Nếu tôi là chúng ta, tôi sẽ không còn ăn loại snack cơ đâu.) → Were I you, I wouldn’t eat that snack. 
 • If this exercise weren’t difficult, I would help you. (Nếu bài xích tập luyện này không thực sự khó khăn, tôi sẽ hỗ trợ cậu.) Weren’t this exercise so difficult, I would help you.
 • If you often talked đồ sộ Lan, she would be happy đồ sộ go out with you. (Nếu cậu hoặc thì thầm với Lan, cô ấy tiếp tục vô cùng vui mừng nhằm đi dạo với cậu.Were you often to talk to Lan, she would be happy đồ sộ go out with you.

null

2. Tổng ăn ý những bài tập câu điều kiện loại 2 kèm cặp đáp án

Bài tập luyện 1. Điền dạng trúng của những câu ĐK loại 2 sau

1. If I ______(be) you, I ______(buy) flowers đồ sộ give her.

2. If my grandfather ______(be) younger, he ______(travel) đồ sộ nhật bản.

3. If you ______(agree) đồ sộ tag along with mạ, I ______(not be) upset.

4. If Sarah ______(earn) enough money, she ______(pay) off all of the debts.

5. He ______(be) extremely happy if his girlfriend ______(accept) his proposal.

6. ______ (you/buy) a house if you ______(live) in Vietnam?

7. If Tung and Long ______(be) older, they ______(play) in our football team.

8. If Jackson ______(be) my friend, I ______(invite) him đồ sộ my birthday tiệc ngọt.

9. If Nam ______(get) more pocket money, he ______(ask) Hong out for dinner.

10. If they ______(win) the lottery, they ______(fly) đồ sộ Osaka.

11. If I ______(meet) Black Pink, I ______(ask) for their autograph.

12. Johnson ______(not feel) lonely all the time if he ______(live) with others. 

13. My dad ______(be) healthier if he ______(not smoke).

14. It ______(be) great if she ______(trust) mạ.

15. If I ______(not speak) Chinese, ______(you/understand) me?

16. If we ______(win) the prize, we ______(travel) đồ sộ visit Eiffel Tower.

17. If my father ______(have) a high-paying job, my family ______(be) better a lot.

18. You ______(have) a good job promotion if you ______(get) an IELTS degree.

19. Her family ______(be) on holiday if the weather ______(not be) too cold.

20. If I ______(be) you, I ______(take) a course at that language center. 

21. If your sister ______(water) her plants regularly, they ______(not die) so sánh easily. 

22. If my brother ______(get) up early, he ______(not get) stuck in traffic jams. 

23. Karik ______(not have) dark circles under his eyes if he ______(go) đồ sộ bed at 10 p.m every day. 

24. We ______(not be) late again if we ______(not travel) by bus.

25. If you ______(eat) more, you ______(gain) the weight.

26. If I ______(be) you, I ______(meet) him at a coffee cửa hàng.

27. They ______(see) each other often if they ______(live) closer.

28. If it ______(not rain), Jimmy ______(go) đồ sộ work on time.

29. If I ______(be) more careful, I ______(not make) that stupid mistake.

30. My parents ______(feel) less stressed if they ______(know) how đồ sộ balance life and work. 

Đáp án

1. were – would buy

2. were – would travel

3. agreed – wouldn’t be

4. earned – would pay

5. would be – accepted

6. Would you buy – lived

7. were – would play

8. were – would invite

9. got – would ask

10. won – would fly

11. met – would ask

12. wouldn't feel – lived

13. would be – didn't smoke

14. would be – trusted

15. didn't speak – would you understand

16. won – would travel

17. had – would be

18. would have – got

19. would be – wasn't

20. were – would take

21. watered – wouldn't die

22. got – wouldn't get

23. would have – went

24. wouldn't be – didn't travel

25. ate – would gain

26. were – would meet

27. would see – lived

28. didn't rain – would go

29. were – wouldn't make 

30. would feel – knew

Xem thêm: 

=> ĐẢO NGỮ CÂU ĐIỀU KIỆN: ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

=> SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

null

Bài tập luyện 2. Chọn đáp án trúng trong những câu sau

1. I ______(visit) Philip’s friend if I ______(have) her address.

A. visited – had

B. would visit – had

C. would visit – have

2. If Sany ______(have) không tính phí time, he ______(come) đồ sộ Linda’s tiệc ngọt.

A. had – would come

B. had – will come

C. had – came

3. They ______(save) more money if they ______(not buy) those goods.

A. would save – didn’t buy

Xem thêm: tình yêu chân chính làm cho con người

B. would save – don’t buy

C. saved – don’t buy

4. If they ______(decide) đồ sộ stay here, they ______(spend) more time for each other.

A. decided – spent

B. decided – will spend

C. decided – would spend

5. If we ______(talk) about this topic, Ahn ______(be) very happy.

A. talked – will be

B. talked – would be

C. talked – was

6. If I were you, I ______(not drink) red wine.

A. wouldn’t drink

B. won’t drink

C. didn’t drink

7. If Lanny ______(live) in Vietnam, she ______(speak) Vietnamese fluently.

A. lived – could speak

B. lived – spoke

C. lived – will speak

8. They ______(get) the trophy if they ______(win) the match.

A. got – won

B. will get – won

C. would get – won

9. If Lam ______(shave) his head, her parents ______(be) mad.

A. shaved – would be

B. shaved – will be

C. shaved – were

10. If I ______(catch) that bus, I ______(go) đồ sộ school on time.

A. caught – went

B. caught – will go

C. caught – would go

11. What ______(Chi/do) if she ______(fail) the entrance exam?

A. did Chi tự – failed

B. will Chi tự – failed

C. would Chi tự – failed

12. If you ______(do) exercise regularly, you ______(not get) ill.

A. did – won’t get

B. did – wouldn’t get

C. did – don’t get

13. Where ______(you/choose) if you ______(travel) around the world?

A. would you choose – traveled

B. tự you choose – traveled

C. will you choose – traveled

14. If they ______(live) in America for 2 years, their English ______(improve).

A. lived – will improve

B. lived – would improve

C. lived – improved

15. If David ______(act) more friendlily, more people ______(like) đồ sộ talk đồ sộ him.

A. acted – liked

B. acted – will like

C. acted – would like

Đáp án:

1. B

2. A

3. A

4. C

5. B

6. A

7. A

8. C

9. A

10. C

11. C

12. B

13. A

14. B

15. C

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

null

Bài tập luyện 3. Tìm và sửa lỗi sai trong số câu sau. 

1. Loren won’t be lost if he bought a thành phố map.

2. If Sam talks about her problems, she would feel much better.

3. If they borrowed books from libraries early, they will save more money. 

4. If I are you, I would go đồ sộ the tiệc ngọt with Jean.

5. If I met BTS, I will take a picture with them.

6. I will feel delighted if I went out with you.

Đáp án:

1. won't be lost -> wouldn't be lost

2. talks -> talked

3. will save -> would save

4. are -> were

5. will take -> would take

6. will feel -> would feel 

Bài tập luyện 4: Bài tập luyện câu ĐK loại 2 viết lách lại câu

1. My quấn doesn’t let mạ take a rest. I feel exhausted now. 

2. I’m not going đồ sộ buy this xế hộp for you because it wastes too much money.

3. The weather is not good today. We can’t go out for a walk. 

4. They don’t tell her the truth. She is very upset now. 

5. I don’t know Ronald’s address so sánh I can’t send him the tiệc ngọt invitation.

Đáp án:

1. If my quấn let mạ take a rest, I wouldn't feel exhausted now.

2. If this xế hộp didn't waste too much money, I would buy it for you.

3. If the weather were good today, we could go out for a walk.

4. If they told her the truth, she wouldn't be upset now.

5. If I knew Ronald's address, I could send him the tiệc ngọt invitation.  

Bài viết lách bên trên của Langmaster tiếp tục gia tăng lại kiến thức và kỹ năng và cung ứng một vài bài tập câu điều kiện loại 2. Hy vọng qua quýt những bài xích tập luyện viết lách câu ĐK loại 2, bài tập câu điều kiện loại 2 trắc nghiệm phía trên, những chúng ta cũng có thể thành thục được điểm ngữ pháp phổ biến này và vận dụng nhập cả tiếp xúc và thi tuyển nhé!

Xem thêm: chiến lược chiến tranh cục bộ ra đời trong hoàn cảnh nào